Esztergom és Vidéke, 1926

1926-12-16 / 100.szám

Petrovich Szvetiszlá? Európa Valentinója a Libanon asszonya cimű Pierre Benőit című új film­jének főszereplője. Bemutatja a Korona Mozgó szombat és vasárnap, dec. 18-án és 19-én. mán VIII. o. t., „Zsombor" Vojnits Lajos VII. o. t., „Ugrin kalocsai ér­sek 0 Vavrecka Rudolf VI. o. t., „Lő­rinc öreg énekes" Spick Gyula VIII. o. t., „Kristóf dömés fráter" Mayer György VI. o. t, és „Izbég tarárfiú" Szenczy Károly III. o. t. játszottak kitűnően. A közönség óriás tapssal honorálta a szereplőknek e kedves és nivós előadását. Tea-délután a Kaszinóban. F. hó 16-án, ma, csütörtökön d. u. 5 órakor az Esztergomi Kaszinó tea­délutánt rendez. Közigazgatási bizottsági ülés. Komárom és Esztergom közigazga­tásilag egyelőre egyesített vármegyék közigazgatási bizottsága mult kedden dr. Huszár Aladár főispán elnöklete alatt ülést tartott. A szakreferádákon kívül más fontosabb ügy nem tár. gyaltatott. Sorshúzás. A Balassa Bálint Iro­dalmi és Művészeti Társaság, művé­szeti kiállítása bezárása alkalmából f. hó 14-én megejtette a művészeti osztály tagjai által felajánlott műtár­gyak kisorsolását. Einczinger Ferenc, a társaság alelnöke felkérte a sors­húzás ellenőrzésére EtterJenő városi főügyészt, a szerencseszámok kihú zására Szoleczky Nusit, ki a követ­kező pártoló tagoknak juttatta a fiatal társaság hálája jeléül a közszemlére kitett nyereményeket: 1. sz. Bayer Ágost Róma c. rézkarcát nyerte Bauer Imre, 2. sz. Einczinger Ferenc Nap­lemente c. pasztelljét vitéz Szivós­Waldvogel József, 3. sz. Einczinger Ferenc Hegytetőn c. pasztelljét Olajos János és 4. sz. Hidegh Béla Eszter­gomi tájképét özv. dr. Földváry 1st vánné. A sorsoláson résztvett a tár saság eddig beiratkozott 32 pártoló­tagja, akik az 50.000 K tagdíjat, mely 1927. évre szól, lefizették. Negyvenkét éve elismert olcsó karácsonyi vásár vásznakban, szöve­tekben, ingek, kötöttárukban Balog Lászlónál. Bokrétaünnepély. Az új, épülő elemi iskola építése várakozáson felül oly annyira előre haladt, hogy a vál­lalkozók szombaton délután 3 órakor bokrétaünnepélyt tartanak. Az ünne­pélyen a városi és az iskolai ható­ságok is részt fognak venni. A szegények karácsonya. Ez évben is várjak a szegényház lakói a kis Jézuskát. Alázatosan kérem azokat, akik megértik az öregség és nyomorúság nehézségeit, kegyesked­jenek fényesebbé tenni szives ado­mányukkal a szent estét. Bárminő adományt szívesen fogadunk. A sze­gényház lakói karácsonyfa-ünnepélye 24-én d. u. 4-kor lesz. Az érdeklő­dőket szívesen látjuk. Boldog ünne­peket kíván a Főnöknő. Választott már egy alkalmas Ka­rácsonyi ajándékot felesége vagy leánya részére ? Egy Singer- varrógép a legkedveltebb és leghasznosabb karácsonyi ajándék. Kizárólag nálunk kapható: Singer Varrógép Részvény­társaság Esztergom, Kossuth L.-u. 16. sz. A főgimnáziumi Mária-Kongre­gáció köszönete. A főgimnázium szombati és vasárnapi szinielőadásán a kongregáció javára felülfizetni ke­gyesek voltak: Főkáptalan 300.000 K, Számord Ignác, dr. Drahos János 100­100.000 K-t, dr.Tichy Gyula 80.000 K-t, Kovancsek Jenő, Prouza Vilmos, Rákosi Károly 60- 60.000 K-t, Kohl Medárd, dr. Mattyasóvszky Béláné, Bartal Alajos, Eggenhofer Jenő, özv. Horvátné 50—50.000 K-t, dr. Gönczy Béla, Sólyomy Lajos 40—40.000 K-t, Horváth Sándorné, dr. Kapuy Ká­rolyné, Szívós Waldvogel József, Till István, N. N. 30—30.000 K-t, dr. Csókás István, Gerendás Márton, dr. Meszlényi Zoltán, Nádler István, Szent Anna-zárdabeli és szentgyörgymezői kedves nővérek 20—20.000 K-t, N. N. 15.000 K-t, Kempelen Farkas, Kopácsy József, dr. Rogrün Edéné, Szölgyémy Gyula, N. N., N. N. 10— 10.000 K-t, N. N. 5.000 K-t. Pelcz­mann L ászló úr pedig díjtalanul adta az apródruhákhoz a gombokat. A ne­messzí vű adakozókra a jó Isten ál­dását kéri a Kongregáció. Házi vízvezeték beszerelését fagy­mentesen ólomcsővel már 800.000 koronától vállalja Pollák Ferenc la­katos és vizvezetékszerelő Esztergom, Német-utca 53. Költségvetés díjtalan. Megbeszélésre kívánatra házhoz jön. A Szegényház-kápolna javára rendezett sorsjáték kihúzott számai: 343, 429, 67, 438, 308, 451, 822, 267, 456, 5, 468, 606, 702, 9, 369, 228, 685, 94, 409, 751, 460, 598, 543, 667, 312, 942, 707, 713, 792, 897, 591, 4,42,948,408, 170, 668, 87, 440, 62, 492, 579, 418, 92, 52, 964, 127, 43, 13, 297, 704, 619, 963, 831, 74, 166, 75, 293, 365, 872, 368, 590, 658, 833, 731, 718, 321, 176, 830, 401, 4, 983, 703, 998, 352, 603, 972, 643, 98, 345, 981,876, 301, 229,519,774, 487,273, 406, 552, 145, 719, 527, 328, 397, 938, 886,.887, 402, 169. Petrovich legújabb fim je a „Li­banon asszonya." Petrovich Szve­tiszláv eddig is nagy és népszerű volt, a „Libanon asszonya "-val azon­ban bevonult a legnagyobb starok soréba. A Piere Benőit film, melyet a Gaumont-filmgyár hozott forga­lomba, három nagy filmszínházban került bemutatásra. Már hetek óta a párisi Aubert Palaceban a villany­transparensek a film cime mellett a szereplők közül egyedül Petrovich nevét hirdetik a párisi éjszakában. Petrovich Szvetiszláv ma a legnép­szerűbb filmstar Parisban. Pierre Be­nőit legújabb filmje a „Libanon asz­szonya" Petrovich-al a főszerepben szombaton és vasárnap kerül bemu­tatásra a Korona Mozgóban. Kórházaink karácsonya. Mint minden évben egyszer, karácsony táján a kórház is, hol a szenvedők annyi sajgó sebre és oly sok kinzó betegségre lelnek gyógyitóirt, kérő szóval fordul Esztergom város és kör­nyékének jószívű emberbarátaihoz. Az Úr Jézus születésének napját minden család megünnepeli. Mi is szeretnők egy kissé kedvese bbé, csa­ládiasabbá és ünnepélyesebbé tenni betegeink részére a szent estét azzal, hogy a szokottnál jobb és bőségesebb élelmezésben részésitenők őket. Miu­tán a kórház, mely maga is nagy anyagi nehézségekkel küzd, a saját erejéből ezt megtenni nem tudja, ezért fordulunk megértő lelkű és meleg­szívű embertársainkhoz, kérve, hogy adakozzanak tehetségühöz mérten szegény betegeink karácsonyára, űrömmel fogadunk úgy pénzbeli, mint természetbeni adományokat, í mint pl. kalács, sütemény, cukor, ;dió, mák, dohányneműek stb. A Kolos-kórház részére szánt adományok a Kolos­kórház főnőknője, a Simor-kórház számára szánt adományokat a Si­mor-kórház főnöknője kezeihez kér­jük eljuttatni. Tisztelettel Schönberg M. Tharázia a Kolos, Lénárt Flóriánná a Simor kórház főnöknője, Nagy karácsonyi vásár Steiner Jenő rőfös kereskedésében Kossuth Lajos utca 12. (Jedlicska-ház.) Eddig nem létező olcsó árakon árusít férfi és női ruházati cikkeket. A cég köz­ismert szolidsága garantálja áruja elsőrendő minőségét, miértis ajánla­tos mindenkinek, hogy szükségletét ezen cégnél szerezze be. Bámulatosan szépek a selyem nyakkendő újdonságok, meglepően olcsók a selyemsálak, harisnyák, kez­tyűk Balog Lászlónál. Női ruha szenzáció. A legjobb munka, príma anyag és a legújabb divat karakterizálja a nálam készült ruhákat, melyeknek ára 90.000 tőf 130.000-ig. Ezen árakért ilyen ruhá­kat sehol az országban kapni nem lehet. Bárki megtekintheti vételkény­szer nélkül, hogy meggyőződjön. Krick Károly nőiruha készítő Esz­tergom, Kossuth Lajos-utca 34. sz. Miért nézhetik meg csak 16 éven felüliek szombaton a Kultur Mozgó műso­rát? Mert az „Újvilág leánya" a legérdekesebb és legizgalmasabb szerelmi regény, amely a nászutak országában, az olasz ég legszebb vidékein játszódik. FlIUfiFfnáft I Mindenféle árú- és bútorszál­rUlttl Utttö 1 litást, továbbászén stb. fuva­rozást felelősség mellett elvállal TAMÁS, Kossuth Lajos-utca 52. Telefon 6. Üzlethelyiséget keres a Rákóczi-téren Petz ^Testvérek, Primási Gépgyár. valamint húsfüstöléseket vállalom. Megbízásokat a Hroba-üzlethe (Kossuth Lajos-utca 2.) kérem leadni. Domaniczky Ferenc, hentes-mészáros 3000 koronától a legszebb kivitelben. Bauer Imréné, Német-u. 6. (Révész festő féle házban Hnl lohnt olcso és szé P babakocsikat HUI ICIICI ka p n i ? _ gasfárlnál, Nemet­utca 1. szám alatt. Kiadd azonnal egy utcai bútorozott szoba a város központjában. Cim a kia­dóban. Eladó egy fiatal j ° fe ^° s tehén simor ján ° s utca 104. szám alatt. Haziölest vállal Begovics Nándor Szent Anna-utca 8. Eladd egy sertéséi. — Megbízott : Garay, Balassa Bálint-utca 3. Flfllln haláleset miatt igen olcsón egy bal­ti ttUÜ karos Singer cipész varrógép. Cimet a kiadóhivatalba kérem leadni. Kiflilíi K ^ nagy SZODa s üveges előszoba, llliMlu. iroda, lakás, vagy üzlethelyiségnek alkalmas, 1927. május l-re kiadó. Érdeklődni lehet az ipartestület titkári hivatalában (Kos. suth-utca 40.) naponkint d. u. 4—6 óráig. Flflllri a Szent János-kúti dűlőben fél hold LlttUU szántó és fél hold fiatal szőlő ne­mes gyümölcsiákkal Lépcső-utca 20. szám. melyek karácsonyi ajándé­kul igen alkalmas divatos kézimunkák, eladók Deutsch Mórné üzleté­ben Szent Lőrinc-utca 2. szám alatt. {Nonn PÍ0 tili lucernával kevert jó kerti U&GIJtt GlttUii széna körülbelül egy sze­kérnyi, napi áron.. Kempelen villa Dr. Kö­rösi László-utcn 3. szám. flnrnni dió ' darabos és brikett szén állan­UUIUJJI dóan kapható és megrendelhető Harangozó szállítónál Rudnay-tér 12. szám. Telenfonszám 31. Rif4ni*e7allítd > ct és mindenféle fuvarozást DUIUI dtttlIllttM jutányos árak és felelős­ség mellett vállalok. Harangozó szállító Rud­nay-tér 12. szám. Telefonszám 31. FlgJjj 35 mm elsőrangú takarmány Simor LlttUU János-utca 52. szám alatt, T pn fi ír Nn L alkalmas helyiség berendezéssel 11 ttllMltM együtt átadó. Bővebbet Dobozy­utca 2. szám alatt d. u. 2—4 óra között. ElftdÓ ^"" utca szamu báz. Bővebl ugyanott. Plnoai<átnálr 50 mm szalmát trágyáért. — Lilid Cl fiJIICR Cim a kiadóban. Eladd egy növendék üszőborjú Barkóczy­utca 21. szám alatt. Házbelj a vasúti állomással szemben el­adó. Cim Dodek János Mária Te­rézia-utca 22. szám. Flflllri eg y f ^ rfi eszére való jókarban lávő LlttUU télikabát és egy keveset használt vá­rosi bunda Csernoch János-út 9. sz. alatt. Flflllli hü7 melir a11 3 sz °ba és 2 konyha LlttUU HOC a hozzátartozó mellékhelyisé­gekkel, két bejáratú pince és egyéb mellék­épületek, tágas udvarral. Érdeklődni lehet Batthyányi Lajos-utca 18. szám alatt párat­lan napokon. MEGHÍVÓ. Az Esztergom-Szentgyörgymezői volt Úrbéres közbirtokosság 1927. évi január hó 16-án, azaz va­sárnap d. e. 9 . órakor a Szent­györgymezei Kath. Olvasókör nagy­termében rendes közgyűlést tart, melyre a t. közbirtokosok ezen­nel tisztelettel meghivatnak. Esztergom, 1926. december 15. Gere János közbirt. elnök. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Két tag kijelölése a jegyzőkönyv hitelesítéséhez. 3. Pénztárnoki jelentés az évi be­vételekről és kiadásokról. 4. Számvizsgálók jelentése a pénz­tárvizsgálat eredményéről és javas­lata a pénztárnok részére a felment­vény megadása iránt. 5. 1927. évi költségelőirányzat be­mutatása és jóváhagyása. 5. Elnök, tisztikar és választmány lemodása. 7. Uj elnök, tisztikar és választ­mány megválasztása. 8. 24 órával a közgyűlés előtt az elnökséghez beadott esetleges indít­ványok. 6. Elnöki zárszó. Üzletmegnyitás! Értesítem a n. é. közönséget, hogy f. hó 16 án Simor János-utca 52. szám alatt lómészárszéket nyitottam, hol állandóan friss kövér lóhús és kolbászárú kapható.. Teljes tisztelettel ifj. Meszes Lajos léméuáros. mm Önkéntes árverés. Csuport Ilona és Erzsébet tulajdo­nát képező Balassa Bálint-utca 2. sz. uj házuk, mely áll 2-szer 2 szoba, konyha és kamrás lakásból, melyből az egyik beköltözhető, s azután nagy raktárból, mely istállónak is alkalmas, pincéből és 105 négszögöl kertből, Kubovich Ignác Ferenc József-út 30. sz. alatti ügyvédi irodájában 1926. december 18 án d. u. 3 órakor árverés alá kerül. Felvilágosítást as iroda ad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom