Esztergom és Vidéke, 1928

1928-01-15 / 5.szám

„A legkisebbik Horváth lány" a Kath. Legény egylet színpadán. A Kath. Legényegylet farsangi újdon­sága „A legkisebbik Horváth lány", amelynek játszási engedélyét a vezetőség nagy utánjárással és pénz­áldozattal megszerezte, febr. 2.-ikán kerül bemutatásra. A nehéz darab előadására legkitűnőbb műkedvelői erőit mozgósította az egylet. Ez lesz az idei farsang meg'epetése. Háztulajdonosok figyelmébe! őeminenciája, a biboros hercegprímás ünnepélyes bevonulása alkalmával szükségelt nemzeti zászlók minden méretben kaphatók Vermes divatüz­letében. „Az asszony és az ördög". A Metro Goldwyn nagy világattrakciója kerül szombat és vasárnap a Korona Mozgóban műsorra. Az asszony sze­repében a szépséges Gréta Garbó-t látjuk viszont. A két férfi szerep: John Gilbert és Lars Hanson-ó. Két különböző férfitipust személyesítenek meg, sikeres kontrasztot mutatva. Douglas Fairbanks, Kiss Ferenc, Márkus Emma és Mary Pickford együtt sétáltak a Rákóczi-úton, Dénes Oszkár, Petheő Attila és John Barry­moore a Nyugati előtt tallálkoztak, Pola Negri a Magyar Színház öltö­zőjét látogatta meg, Clara Bow meg­fürdött a Margitszigeten és mindezt lefényképezte a Színházi Élet fotó­riportere. E szenzációs mólynyomásu felvételeken kivül sokszáz fénykép, rengeteg riport, Schöpfen Aladár, Karinthy Frigyes, Nádas Sándor, Kálmán Jenő, Krúdy Gyula, Szász Zoltán, Gaál Franciska, Porzsolt Kálmán, Farkas Imre cikkei, novel­lái tarkítják a 200 oldalas lapot. A rendes heti regónymeliekleten kivül uj sportregényt közöl a Ssinházi Elet. Három kottamelléklet. Darab­nielleklet: Vénleány ok. A Szinnazi Élet egyes szamának ara 1. pengő, negyedévi előfizetési díj 10. pengő, Kiadóhivatal: Bpest, Vil. Erzsebe^­körut29. sz. S*enes Béa, Karinthy Frigyes, Kőváry Gyulaltréfáirói árjegy­zéket ingyen kütd a Színházi Eiet. Megrendszabályozták a cigá­nyokat. A kiütéses typhus edeni védekezés, terjesztésének meggát­lása, a közönség testi épségének megóvása érdeaeben dr. Perger Kai man rendőrfőtanácsos a következő­ket rendelte el: 1. A sátoros és kóborcigányok csak Esztergom vá­ros tanácsa által kijelölt helyen lak­hatnak és tartózkodhatnak. 2. A vá­ros területére csak bevásárlás vé­gett, egyenkint, nem csoportosan, rövid időre jöhetnek. A bevásárlás esz­közlése után telepükre kötelesek azonnal visszatérni. 3. Magánházakba áruknak — szeg, furó stb. — ela­dására még kínálás címén sem sza­bad belépniök. 4. Piacokon, közte­reken és utcákon kóborolni, ácso­rogni, letelepülniök tilos. Szenvedő nőknél a természetes „Ferenc József" keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való békiürülest idéz elő és ezáltal sok esetDen rend kivül jótékony hatással van a beteg szervekre. A női betegségekre vonat kozó tudományos irodalom több alap­vető megalkotója irja, hogy a Fe­renc József víz kitűnő hatásáról a saját kísérletei alapján is alkalma volt meggyőződóst szerezni. Kapható gyógyszer;árakban, drogériákban és füszerüzletekben. Kelengye vászon és damaszt árut nagy választékban olcsó árért vásárolhat Iilés Sándor cégnél Szé­chenyi-tér. „Bolygó zsidó" Eugen Sue világ­sikert aratott regényének filmválto­zata csütörtökön kerül hozzánk a Kultur műsorán. A film témájának nagyszerű felépítésével, rendkívül izgalmas meséjével, pompásan meg­rendezett jeleneteivel világsikert ara­tott. Nagyon szép és megrázó a bibliai rósz, de éppen ilyen nívós és gazdag a további fejezetei is. Fő­szerepeit a francia színészet legki­válóbb művészei alakítják. A film 20 felvonás, rendkívüli hossza miatt csak egy előadást tartunk 8 órai kezdettel. Legelső plissé és gouvré intézet. Egy szoknya plissirozása 2 pengő Schwachnál. „Szerelem,, Balzac novellájának filmváltozata, a filmművészet legko­molyabb sikere, az idei szezon leg­szebb filmje szombaton és vasárnap a Kultur műsorán kerül hozzánk. Főszerepét Elisabeth Bergner a leg­híresebb drámai filmművésznő ala­kítja. E filmnek minden jelenete oly tökéletes, oly művészi, hogy e filmről méltó kritikát irni nem is lehet; művészetét látni kell. Farsangi újdonságok nagy vá­lasztékban Virág és Szántónál 1 Tilos a hus és a kolbászáruk festése. A mészáros és hentesipar­ban szokásos, hogy az úgynevezett vörös kolbászáruk készítésére szol­gáló húspépet festik, illetőleg a kész kolbászarut festett vízben kifőzik, hogy ezáltal az áru, szin és minőség tekinteteben előnyösebbnek mutat­kozzék. Ez az eljárás még abban az esetben is, ha a használt festék az ártalmatlan festőanyagok csoport­jába tartozik, alkalmas arra, hogy a vevőt a hus- és kolbászfelék minő­ségére nézve megtévessze és az áruk romlottságát Lplezze. A kereskede­lemügyi miniszter rendelete e festé­kek hasznalatát megtiltja. Frakk és szmoking szövetek a legKiválóbb minősége* ben Virág ós S ántonal 1 „A szőlő felújítása." Irta*: Te­leki ^ndor m. kir. kOi many főtaná­csos és Teleki Sándor szőlőbirtoko­sok, Baross Endre dr. MSzOE igaz­gotó előszavával, 2. kiadásban meg­jelent a „Patria" írod Váll. es Nyom­dai R.-T. kiadásában. (Budapest, IX., Üilői-ut 25.) Ára 1 pengő. Ez a 70 oldal terjedelmű és sok érdekes képpel ellátott könyvecske hézagpótló mü a magyar szőlészeti irodalomoan és érdemes arra, hogy minden sző­lősgazda megvegye, annál is inkább, miután csekély ára miatt a kisgaz­dák számára is hozzáférhető. Frakk és szmoking ingek min­den igényt kielégítő Kivitelben Virág és Szántónál I Mennyit jövedelmezhet egy dollár? A newyorKi bankkörÖKet élénken foglalkoztatja egy kis eset, amely nemrégiben történt. Egy em­ber az egyik newyorki bankban egy dollárt tett le s azt 500 évre lekö­tötte. Az egy dollárnyi „tő*ce" ösz szes hozadékaival együtt 500 év multán fogja megüietoi astkori leszár­mazottjait. Azonban nem kell ezen mosolyogni, mert ha csak 3 száza­lékos kamatot számítunk s azt félé­venként a tőkéhez csatojuk, az egy dollárnyi betét 500 év mui v a nem kevesebb mint 2 millió ós 900 e ze r dollárra fog emelkedni. Creppe de chine, creppe geor­gette, creppe satin, creppe tiflis, creppe mongol és egyóbb selyem újdonságok nagy választékban Virág és Szántónál I El kell törölni a borravalót. Egy párszor mar megpróbálták nálunk a borravaló eltörlését, de mindannyi­szor visszacsinálták. A borravaló rendszer káros hatását a vendéglő­sök érzik legjobban, mert sok em­ber egy két pohár sört naponta csak azért nem fogyaszt el, mert a jobbra balra kiadandó borravalók ennek az árát kiteszik. Olaszországban most törölték el mindén vonalon a borra­való rendszert. Ehelyett 10%-ot szá­mítanak az árakhoz, melyet a kiszol­gáló személyzet között arányosan osztanak el. K. Takács Gyula: Vetőburgo­nyatermelés. Minden burgonyater­melő gazdának legalább a maga szükségletére vetőgumót is kell ter­melnie. Ha ezt nem teszi, termése évről-évre romlik, vagy pedig rövid időközönként tekintélyes összegeket kell vetőgumóbeszerzésre fordítania. A fenti cimű 155 oldalas könyv fő­fejezete ezen termelési mód miként­jével (a talajmüveléstől kezdve a vetőgumó elraktározásáig) foglalko­zik, különös tekintettel szárazságra hajló klímánkra. A könyv a Pátria r.-t. „Köztelek Gazdasági Könyvtár" c. vállalatának kiadásában (Budapes, IX., Üilői-ut 25.) jeleni meg. Ára 5 pengő. Az alföldi futóhomoktalajok okszerű mezőgazadasága. Irta: Westsik Vilmos ny. gazd. felügyelő. Az értéktelennek látszó futóhomok idővel nagyon értékes talajjá válik, ha megjavításával törődünk. Hogy miként javítandó meg a futóhomok és miként kell rajta jövedelmező gazdálkodást folytatni, arra nézve részleges utasítást ad a fenti cimü könyv. A sok hasznos gyakorlati taná­csot adó könyv 187 oldalra terjed ki s magában foglatja a futóhomo­kos gazdálkodás összes kérdéseit. A könyv ara 4 pengő és 60 fillér, beszerezhető a kiadónál, „Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T.­nál Budapest, IX., Üilői-ut 25. és minden könyvkereskedésben. Adományok a Szegényház ka­rácsonyfajára. A Szegényház öre gcinek Karácsonyfájára sorszerint a következő adományok folytak be: Gruraann Lászlóné 5 P, Tóbiás Zsig­mondné 4 P, Baják Mihály 25 liter bor. Dr. Halmos János 30 P, 10 kg. bab, 6 kg. lencse, 4 kg. dió, 3 ós fél kg. borsó, 2 üveg óbor. Brühl József 12 P. Máteffy Viktor 20 P. Dr. Drahos János 5 kg. dió, 4 kg. mák. Dr. Lepold Antal 10 P. Kerscn­baummayer Karoly 10 P. Bábszky Ferenc 10 P. Obermüller Ferenc 1 kg. mák, 2 kg. li^zt, 1 kg. cukor. Dr. Machovich Gyula 1 és fél kg. dio, 1 és fél kg. mák, 25 alma. Né­meth József 25 pakli dohány. Kol­lár J. és neje 1 pár finom női cipő, 3 par komót cipó, 5 P. Fuchs Ar­min (Basaharc) különféle edények. Alispáni hivatal 20 P. Kiffer Lőrinc 2 liter bor. Kovancsek Jenő 1 nagy doboz cukorka, 2 üveg gyomorerő­sítő. Vermes Ignác 3 férfiing és 6 zsebkendő. Harangozó Mátyás 1 kg. cukor, 5 kg. liszt. Nagy Boldizsárné 10 mandarin, 2 kg. cukor, 3 kg. liszt. Kiffer J. 5 P. Schmidt Sán­dorné (Dorog) 1 doboz különféle. Marosi Józsefné ruhanemű. Dr. Be­rényi Zsigmond 4 2 üveg gyomorerő­sítő, 100 szivar. Pekánovits Károly né 12 pipa, 12 pakli dohány. Br. Bren­ner Antal 4 iiter bor. Vitéz Szivós­Waldvogel József 10 P. Pathó J. 1 zsak burgonya. Virág és Szántó 10 P. Szmatlik Antal. 10 P. Búri J.-né liszt, paradicsom és bab. Csenke J. 2 P. Kolencsik József 1 doboz cukorka és 2 pakli dohány. Henning drogéria 4 P. Engelbrecht J. 1 öl­töny ferfl ruha. N. N. (Tábor) N. N. 100 pakli pipadohány. N. N. 1 üveg méz. Varga Mártonná süte­mény. Mária Leányok süteir'^y. Merényi Gyuláné sütemérr- -«ő János 5 P. Kemény ^ r\ Pa­lotayné 2 P. G J. 6 kg. marha­hús. Szenczy liter tej. N. N. kalács és 2 pár új harisnya. Vass L.-nó 10 kg. liszt és 10 tojás. Rácz J.-né liszt, dió, szőlő. Kovács A. 6 kg. liszt és dió. Mária Leá­nyok liszt és cukor. Özv. Tóth J.-né 4 liter tej. Kovács S. zsír, alma és 12 pakli dohány. N. N. 4 pár haris­nya, 1 ing, 1 kg. muk. N. N. 5 kg. liszt. Páváné 4 liter tej. Kovács M.­né 3 liter tej és 3 /* liter tejszín, 6 tojás, 2 kg. dió, 1 kg. aszalt szilva. Újévre özv. Csákváryné 6 és fél kg. malac. Nelhiebel Gusztáv pecsenye malac. Ezen adakozások bizonysá­got tesznek arról, hogy nem halt ki a nemes szivekből a nyomorultak és öregek |iránti részvét Bár minden jótevő részt vehetett volna az aján­dék kiosztásnál, hogy látták volna az öreg szemekben a rezgő öröm­könnyet, amely végig folyt a ráncos arcokon. Gyermeki üde lélekkel tud­nak örülni és a jótevőkért imád­kozni. Az öregeim nevében minden egyes jótevőnek hálás köszönetet. Főnöknő. Szerkesztői üzenet „Régi nemes"-nek Helyben. Névtelen levelekre egyáltalán nem szoktunk reagálni. Ez esetben azonban egy tekintélyes állás­ban lévő úrról lévén szó, értesítjük, hogy az illető úr az inkriminált cimet soha nem használta, sőt egyenesen tiltakozott ellene. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik szeretett hű feleségem illetve jó anyánk és nagyanyánk temetésén részvé­tükkel ós megjelenésükkel fáj­dalmunkat enyhíteni szívesek voltak, ezután mondunk hálás köszönetét. Kiffer József és családja* Cin fin a Malanyai-dűlőben egy hárem ka­LSnUU pás jókarban lévő szőlő és pince. Cim Trencsik János Petófi-utca 4. szám. Eladd takarmányrépa, zab takarmány és heretakarmány Honvéd-utca 46. sz. Jobb lakást keres szobával, csendes házban, idősebb gyermektelen házaspár má­jusra, esetleg augusztusra. Közvetítőt dijaz. Cim a kiadóhivatalban. Í"lVPQ7ptt a varos területén Lux névre hall­Llluo&uU gató 3 éves szürke szőrű far­kaskutya. Megtaláló vagy nyomravezető illő jutalomban részesül Kossuth-utca 48. szám. ToMlIf* J° házból való, ki középiskolát vég­I ailU ILl zeit, felvétetik Buri József fűszer­üzletében Ferenc József-út 7. szám. A II tri hlin Ha középmagas férfi részére el­nUlüUUlllla a dó. Megtekinthető a kiadóban. Eladó tlai Árpad utca 5. szam ház, mely áll egy szoba, konyha, kamra és istá­lóból. Bővebbet ugyanott. a Felsőszérűsoron Búzás András háza 400 négyszögöles kerttel. — Esetleg két részbe' is eladó. Mahartak'nauy j? ^.STSSl Balassa Bálint-utca 35. Szentgyörgymező. Elköltözés végett egy piros plüss gar­tura eladó Simor Já­nos-utca 10. szám alatt. FlflHff a Kossuth Lajos-utca legforgalmasabb klaUU helyén két üzlethelyiségből álló nagy ház szabadkézből örök áron. — Bővebbet a kiadóban. lírác tamilrinalr e sy i ó házból való fiút Ultid lallUIUIlaR alnalmaznék Szadió órás és ékszerész Nagymaros. Miihpilftiolf va B v raktárnak alkalmas he­IffllllluljllCR lyiség kiadó február hó 1-ére Német-utca 33. sz. Eladd a Honvéd-utca 7. számú félház, mely áll 2 szoba, kenyba és mellékhelyi­ségből. Bővebbet ugyanitt. egy friss borjas tenia 1 borjújával együtt Erőss Isvánnál Hunyadi-utca ujház Szentgyörgymező. Minden vasár- és ünnepnap ÖSSZTÁN m ' a **gyär Királyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom