Esztergom és Vidéke, 1929

1929-02-10 / 12.szám

Jenő 1 üveg rum, 1 doboz cukorka, Korentsy Mihály 1 doboz cukorka, Kerschbaummayer Károly 10 P, Ipartestület 10 P, Kollár Laios 5 P, 3 pár komót cipő, özv. Mészáros Károiyné 10 P, Henning J. 8 P, Krizsán Istvánné 4 P, Baják Mihály 62 1. bor, özv. Csákváriné 6 kgr. hús, Gálicz József 6 kg hús, Vas István 12 1. bor és liszt. Schwarcz Lajosné liszt, dió, cukor, Illés Sán­dor 2 rend ruhaanyag Virág és Szántó 2 rend ruhaanyag, Vermes Ignác 1 férfiing, 4 zsebkendő, Tó­biás Imréné 4 P, özv. Buri Józsefné 2 fej káposzta, 1 liter bor, 2 üveg paradicsom és liszt, Patkóczi Ferencné dió, Gajáckiné 3 kg liszt, 1 kg cu­kor, 2 drb tojás, Rácz József liszt, dió, 1 P, Kotráné 2 kg cukor, Varga Mártonné sütemény, Balog Lajos dió és dohány, Meszes Istvánné kolbász, parizer, Hübschl Sándorné, 3 férfiing, 1 szoknya, 6 pár fuszekli, Szenczi Jánosné 2 és fél lit. bor és kalács, Tóth Major Mártonné hurka és ka­lács, Szenczi Ferenc sütemény, Bo ros Kálmán hurka. A szeretetado­mányokért köszönetet mond a sze­gényház főnöknője, a kegyes jóte­vőknek az Isten fizessen meg nemes cselekedetükért. Noszty fiú esete Tóin Marival Mikszáth Kálmán és Harsányi Zsolt remekműve filmen. — Bemutatja a KORONA MOZGÓ febr. 15., 16. ós 17-én cigányzene kísérettel. Mit mondana Greta Garbónak ha egy percig beszélhetne vele? Ezzel a kérdéssel fordul olvasóihoz a Színházi Élet és természetesen jutalmat tűz ki a legelmésebb válasz beküldőjének. Ezúttal is feltűnően gazdag és változatos tartalommal jelent meg a Színházi Élet legújabb száma. Ezenkívül külön kotta és színdarab melléklet, pompás vicc-, autó-, divat-, rádió- és rejtvény rova­tot talál még az olvasó az uj szám ban. A rádión közvetített, a „Kuko­rica" színdarab kapható a Színházi Élet szindarabosztályánál Budapest, VII. Erzsébet-körut 29. Adományok a levente-zenekar részére. Esztergom hazafias társa­dalma az újon an felállított levente­zenekar hangszereinek beszerzéséhez az alábbi adományokkal járult hozzá: O. T. T. III. 500 P. Komárom és Esztergom vmgye 240 P. Esztergom város 80 P. Esztergomi Takarék 75 P. Honv. állomás tisztikara 65.70 P. Iparbank 50 P. Hitelbank 50 P. Nemzeti hitelintézet 25 P. Közüzemi r. t. 25 P. Dr. Antóny Béla, Mátéffy Nagybani árusító Esztergom és vidéke részére Vörös József Esztergom. Viktor, vitéz Szivós Waldvogel Jó­zsef, Marosi Ferenc, dr. Berényi Zsigmond, dr. Rudolf Béla, dr. Dar­vas Géza, Székely Károly, Einczin­ger Sándor, Meizler János, Romberg művek 10—10 P. László István, dr. Sántha József, Bérczy Endre, Brilli Gyula Kuti Sándor, Bren er József, Etter Jenő, Schenkengel Antal, Kó­sik Ferenc, Demény Gyula, Radó Béla, Alberti József, Leitner József, Schrank Ödön, Nádler Rezső, Nagy János, Kubányi Sándor, Wendler Kálmán, Szatzlauer Gyula. Szilas János, Sörös Éde, 5—5 P. Járási lóversenyről 4.50 P. Herceg G Ala­jos 4 P. Maschke Ferenc, Henning János, N. N., Korentsi Mihály, Vajda Ármin 3—3 P. Scheiber Rezső és Tsa, olvashatallan aláirás, Albrecht Ferenc, olvashatatlan aláírás, Presz­burger Károly, Ámon Károly, Kovan­csek Jenő, Halász György 2—2 P. Rochlitz Elemér, Vermes Ignác, Klein Gábor özv. Schultheisz Adolfné, Rot?ár Alfonz, Till István, Baják Ferenc. N. R, Neuman Gyula 1—1 Pivocki József 0.50 P. Giegler hang­szerkereskedőtől 1 drb. szárnykürt. Az egyes hangszerekre a bevésése­ket Király Mór ékszerész díjtalanul eszközölte. Beszereztetett ezideig 25 drb. hangszer, 16 drb. kottaállvány és a szükséges mellékfelszerelések 2207 P. értékben. Adományokból befolyt 1379 7 P. Az ipartestület köröző ive még nem érkezett be, annak beérkezte után a befolyt összeget nyugtázzuk, Noszthy fiú esete Tóth Marival. A magyar klasszikusok egyik leg nagyobbjának, Mikszáth Kálmánnak örökfényű szelleme folytatja diadal mas útját a .Noszthy fiú esete Tóth Marival" cimű regénye filmváltoza tával. Mikszáth Harsányi remekmű­vét témájához illő köntösbe öltöztette a filmgyár nem kiméit sem pénzt sem faradságot. A 14 napos tavaszi vásár teljes felkészültséggel megkezdődött Weisz Mór posztóárúházában, Széchenyi­tér 15 Az árjegyzékben feltüntetett árúk és szenzációs árak a kirakat­ban is megtekinthetők. Spanyol nátha ellen csak ugy védekezhetünk, ha lakásunkat, ru­hánkat, „ISOBA" fenyőoldattal fer­tőtlenítjük. Kapható utasítással Rottár „Hattyú" drogériában, Kossuth Lajos­utca 20. Felülfizetések. A levente mulat­ságon az alábbi felülfizetések folytak be: dr. Machovits Gyula, dr. Csárszky István, Marosi Ferenc 20—20 P, dr. Drahos János, dr. Fehér Gyula, Mátéffy Viktor, Etter Ödön, Einczin­ger Sándor 10—20 P, Farkas Jenő 8 P, Henning János 6 50 P, Divoky István, dr. Gidró Gsrgely, Ujjady Béla, Schrank Ödön, Huszár Gusz­táv, Schiffer Ferenc, Berán Károly, Szekcsik Elek, Kräner Antal, Matus Gyula, Zéhrer Vitus, Berencz György, Leitner József, özv. Fekete Ferencné, Tstarek József, idősb. Schenkengel An'al, Panihol Márton, dr. Mike La­jos, Rudnay Sándor, Scweiczer Vil­mos, dr. Antony Béla, v. Turcsányi Ernő, dr. Csonkás Mihály, Tóth Béla, v. Zay Ödön, Giegler Ferenc, dr. Darvas Géza, v. Szivós­Waldvogel József, dr. Mattyasóvszky Kasszián, Blaskovits Piacid, Sörös Ede, Koff­ler Gyula, dr. Kőmives László, dr. Báthy László, dr. Rudolf Béla, Buch­mann Miklós, Kovancsek Jenő, Meiz­ler János, Bellovits Gyula, Robitsek Ferenc, Riedl Gyula 5—5 P, dr. Tófalvy László, Guttray Gyula, Dóczy Ferenc, Porpácy Jenő, Lap­ping Miklós 4—4 P, Brühl József, Ochsenfeld János, Jaksics Imre, Vodicska István, Kósik Ferenc, 3—3 P. (Folytatjuk) Nyilvános főtárgyalás! Jelenjen meg február hó 10-én, vasárnap a barátja meggyilkolásával vádolt Roxie asszony bűnperének főtárgyalásán az esküdtek előtt 1 A „Csikágó'M fötárgyalásra jegyek átvehetők a Kultnr mozgóban. Jazz-band-es össztánc minden vasárnap a Magyar Királyban. Szenzációs olcsó, 14 napos ma­radékvásárt rendez február 1 tői a Vermes cég, melynek keretében 1—3 m-es férfi és női ruhaszövetek is eladásra kerülnek. Okvetlen győződ­jék meg az árak hihetetlen olcsósá­gáról. Jazz-band-es össztánc minden vasárnap a Magyar Királyban. Klöppli filé-csipkemaradékok 10, 20 és 30 filléres árban Schwach­nál. Kézimunka dús választékban Keményné'. A ROYKÓ-féle TISZAUJLAKI BAJUSZPEDRŐ mindenütt kap ható. Zsebkendő 34 fillér, selyem sál 240 P Keménynél. Jazz band-es össztánc minden vasárnap a Magyar Királyban. Hó-cipő, sár-cipő megbízható mi­nőség Keménynél. fr.dMHwmnm — m #»i rtTtrn • m* t I Esztergomi Rádió Egyesület I közleményei. Tanfolyam. Sajnálattal közöljük, hogy előadónknak hirtelen megbe­tegedése miatt, péntek esti rádió­technikai előadásunkat nem tarthat­tuk meg. Az idő rövidsége miatt m t. hallgatóinkat a tanfolyam szüne­teléséről nem értesíthettük. Egyéb­ként ugy a f. hó 12-iki, kedden este fél 9 órakor a Fürdő Szálloda e célra fenntartott külön helyiségében tartandó összejövetelünket, mint a 15-iki, péntek esti a főgimnázium fi­zikai termében tartandó tanfolya­munkat a már közzétett tárgysoro­zattal megtartjuk. Kérjük tagjainkat, hogy közleményeinket figyelemmel kisérni szíveskedjenek. Akkumulátortöltést, mint már je­leztük, f. hó 15 én a tűzőrségen megkezdjük, ahol a tagsági igazol, vanyok felmutatása mellett az akku mulátorra ragasztandó, névvel és tagsági számmal ellátott és az üveg­edény oldalára ragasztandó töltő­lapot adunk ki. Engedmények Ezúton hozzuk tagjainknak szives tudomására, hogy az Esztergomi Közüzemi R. T. és Tatarek József rádiókereskedők, egye­sületünk iránti különös előzékeny­ségből, tagjainknak, tagságuk iga­zolása mellett Barta és Társa buda­pesti rádiócég amatőrárjegyzéki árai­ból vásárlásnál 20 %> engedményt adnak, örömmel közöljük ezen ked­vező ajánlatot, mellyel elértük azt hogy tagjaink a budapesti árakon lesznek kiszolgálva. Köszönetünké^ fejezzük ki a fentnevezeit 2 cég­nek. 14 napos tavaszi vásár Weisz Mér posztóárúházában Esztergom, Széchenyi-tér 15. Az alábbi szenzációs árakon eladásra kerülnek: 150 cm széles tiszta gyapjú divat kamgarn-öltöny szö­vetek méterenkint. . . P 13 90 150 cm széles skót kimin­tázésú tisztagyapju divat­szövetek, mtr-kintP 1390 és 1480 150 cm széles valódi angol fekete és kék úgyszintén divatöltöny-különlegessé­gek, melynek megbízható­ságát a cég garantálja . P 19 80 100 cm széles remek pasz­tell-szinű női gyapjú szö­vetek P 3 88 Országszerte hires antenna és parsifall mosóselymek csodás kimintázással a rendes napiár P 340 he­lyett most csak . . . P 2 48 Crepp de chinek az ismert kipróbált minőség káprá­zatos színekben, most csak P 678 Kézimunkára alkalmas vá­szonmaradékok méteren­kint, míg a készlet tart . P 0 48 Függöny etamin kockás és csíkozott mtrkint . . . P 0 68 la la mosott chiffon min­denre alkalmas. . . . P 116 Nansouk szines női fehér­nemű-batist csodás pastell színekben méterenkint . P 098 Fehér angin (tolltartó) ki­tűnő minőség . . . P 114 és több itt fel nem sorolt szenzációs árú cikkek. Gondos családfő, takarékos háziasszony a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási. Termelő és Értékesítő Szövetkezete esztergomi aradijában vásárolja be minden háztartási szükségletét. Telefonszám: 36. A Korona Kávéházban szombat és vasárnap reggel 5-ig nyitva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom