Esztergom és Vidéke, 1915

1915-01-01 / 1.szám

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : SIMOR JÁNOS UCCA 20. SZÁM TELEFON 21., HOVA A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, TOVÁBBÁ ELŐFIZETÉSI ES HIRDETÉSI DIJAK STB. KÜLDENDŐK. FŐMUNKATÁRSAK : D R RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN ÉS D R KŐRÖSY LÁSZLÓ LAPTULAJDONOS ÉS A SZERKESZTÉSÉRT FELELŐS : LAISZKY JÁNOS MEGJELENIK: MINDEN VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : EGY ÉVRE . 12 K FÉL ÉVRE 6 K NEGYEDÉVRE 3 K EGYES SZÁM ÁRA 20 FLLÉR. NYILTTÉR SORA 50 FILLÉR. HIRDETÉSEK ÁRSZABÁLY SZERINT KÉZIRATOT NEM ADUNK VISSZA Olvasóinkhoz. Az „Esztergom es Vidéke" szerkesztősége és kiadója azon tisztelettel teljes kérelemmel fordul Esztergom város és me­gye közönségéhez, hogy az új évben lapunkra minél nagyobb számban előfizetni szíveskedjék. Úgy hisszük, ezt a kérést teljes bizalommal intézhetjük, önökhöz, mert olvasóink azon két év alatt, mióta a lap birto­kunkban van, sokszorosan meg­győzőhettek róla, hogy válto­zatlanul olyanok voltunk, ami­nőknek kezdetben Ígérkeztünk: a városi és megyei komoly köz­vélemény gáncstalan, bátor szó­szólói. A dicsekvés nem kenye­rünk, de becsületes munkánk után arra büszkén hivatkozha­:unk, hogy át voltunk és va­gyunk hatva a város és rae­iye ügyei iránt való tiszta, ön­„Esztergom és Vidéke" tárcája. lazái földbe temessetek engem... Leszállt az éj ... A hold világát Sűrű, jótékony felhők takarék. Többit előzve elől haladt Titkon két testi-lelki jóbarát. sak suttogni mertek. „Barátom, — Szólt az idősebb — hiszen jól tudod, Mindig szerettem én hazánkat szeretem addig, mig szivem dobog. Lásd, szólt hazánk ... Fegyverre kelek... Otthon hagytam kedves jó családom. r ájt a válás ... De hitt a haza! Sátrán küzdök a heves csatákon. ügy valami mégis úgy gyötör, "olyton követő, ködös sejtelem. Üldöz az ágyúk hangja mellett, Miatta nincsen csendes éjjelem. Nem az aggaszt, elvész a hazánk. Ezt még gondolni is bűn — nem szabad 1 A Jog, Igazság mellettünk áll. ízeké a győzelem az ég alatt. Zsák az busit. .. csak az fáj nagyon. Érzem: meghalok, s itt lesz sírhelyem, Hol a levegő, a föld, az ég, lol minden-minden olyan idegen. zetlen jóakarattól. Az atyafisá­got és pajtáskodást nem ismerő magyar nyíltság vezetője tol­lúnknak s a jó ízlés irányítója közléseinknek. Mindenkor elfo­gulatlan bírálói voltunk és aka­runk maradni minden közéleti jelenségnek, eseménynek és sze­replésnek! Amint tudunk igaz érdemeket dicsérni, úgy volt és lesz bátorságunk az ostort is suhogtatni ott, hol akár a városi, akár a megyei közügy­ben vétkes könnyelműséget, be­számítható hibát és jogsértő visszaélést tapasztaltunk. Az országos politikában el­vünk a pártkeretektől független szókimondás. De minden szem­forgató kertelés nélkül, mert egyforma mértékkel akarunk mérni minden pártnak : a kor­mány igaz érdemeit is elismer­jük, de az ellenzék esetleges hibáit s túlkapásait sem szépít­getjük. Kérve-kérlek, tedd meg azt nekem : Szeress akkor is halálom után ! Vigyél el engem honi földbe. Hazám szép ege tekintsen le rám." „Fáj beszéded ... De majd megteszem. — Szólott, a másik s megfogta kezét. A két jóbarát búcsút intve Elvált . . . S elnyelé őket a sötét . . . Messze, hol a Zala folydogál, Egy új, virágos síron fúj a szél . . . Honszeretetről ... a nagy harcról . . . Egy magyar hősről meséket mesél . . . Nagy Frigyesről. (Történeti adomák.) Irta: Dr. Körösy László. I. A szélmalom ellen, A legnépszerűbb és legzseniáli­sabb porosz király, Nagy Frigyes, huszonnyolc éves korban került a trónra, majd egyszerre ünnepelt kor­társával, Mária Teréziával, akinek atyja 111. Károly, az utolsó Habs­burg meghalt. Ekkor kezdődött a nevezetes örö­Minden igyekvésünk az, hogy aki lapunkat kezébe ve­szi s elolvassa, avval a tapasz­talattal tegye le, hogy jó vi­déki lapot olvasott, mert állandó jelszavunk: jó tartalmat szép for­mában nyújtani olvasóinknak. Célunk elérése természetesen nem csupán magunkon áll, ha­nem a közönség támogatásán is. A háborúval járó nehéz anyagi viszonyok senkitse nyomnak sú­lyosabban, mint a vidéki újsá­gokat, tehát bennünket is. A hirdetések, melyek békés idő­ben jövedelmünk tekintélyes ré­szét teszik, most egészen el­maradtak, vagy a minimumra redukálódtak. Viszont kiadásaink a drágaság következtében foly­ton emelkednek. Tehát csak az olvasók fokozottabb anyagi tá­mogatása, azaz tömegesebb elő­fizetése segíthet rajtunk. Ezért ha Esztergom város és megye közönsége súlyt vet kösödési háború. A poroszok Szilé­ziának azt a részét követelték Má­ria Teréziától, mely egykoron a bran­denburgiaké volt. Az ifjú és ragyogó szépségű Má­ria Terézia azonban visszautasította a fiatal porosz király kivánságát. Erre aztán kitört a háború, mely Nagy Frigyes diadalával végződött. Savoyai Jenő herceg törökverő ha­dait verte meg. Ekkor teremtette a király Pots­dam mellett azt a fölséges parkot és remek palotát, melyet olasz és francia művészek építettek és díszí­tettek. Az új fejedelmi lakhoz nem mesz­sze azonban egy kisebb halmon egy szélmalom kellemetlenkedett és a Sanssouci palota csendjét zavarta éktelen nyikorgásával. Nagy Frigyesnek valóban jobban tetszett a molnár lisztje, mint malma zakatolása. A király, akit a poro­szok Egyetlen-nek neveztek, (der Einzige), mert ő az állam első szol­gájának tartotta magát, azért volt mindig igazságos még a saját ká­rára is, egyszer áthivatta a molnárt. — Kedves szomszéd! A te mal­mod megzavarja az én foglalkozáso­mat, úgy hogy egyikünknek rendet arra, hogy lapunk továbbra is irányítója legyen a helyi ko­moly közvéleménynek, álljon előfizetőink sorába az eddiginél nagyobb számmal. Régi bará­taink ne csak maguk újítsák meg előfizetésüket, hanem to­borozzanak ismerőseik körében új előfizetőket. Minden új előfizetés nem csupán támasz lesz lapunk to­vábbi fenmaradásához, hanem egyszersmind buzdításul fog szolgálni a szerkesztőségnek arra, hogy az eddigi helyes irányban még nagyobb buzgó­sággal szolgáljuk a közügyet. Abban az erős reményben, hogy az olvasó közönség meg­érti és tettekkel méltányolja majd megokolt kérelmünket, a legjobb újévi kívánságokkal kö­szöntjük régi és új előfizetőin­ket. A szerkesztőség és kiadóhivatal. kell csinálni. Vásárold hát meg a Sanssouci kastélyt és akkor odább állhatok. A molnár flegmatikus nyugodt­sággal ezt válaszolta: — És mi volna a vételár szom­széd úr? A király elnevette magát. — Honnan vennéd azt a sok pénzt, amibe a kastély meg a kert került? Mondd meg inkább, meny­nyire becsülöd malmodat, hogy azt rövidesen megvásárolhassam. — Szent igaza van felségednek. Nekem csakugyan nincs módomban annyi pénzt összeteremteni, hogy megvettessem a királyi házat meg a kertet. Csakhogy megfordítva is igaz. Fölséged sem lenne ám képes meg­fizetni az én régi szélmalmom árát, Mert a malmot az apámtól örököl­tem és azt megint fiamnak akartam átadni, mint egyetlen családi vagyo­nunkat, melyre eddig mindig reá szállott a jó Isten áldása. A nagylelkű király rögtön meg­értette, hogy a molnár szélmalma az ő egyetlen kincse és így mindene, tehát nem alkudozott vele tovább, hanem megtartotta jó szomszédjá­nak és hozzászokott a szélmalom zakatolásához is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom