Esztergom és Vidéke, 1927

1927-10-02 / 77.szám

Nincs repülőnk. Irta : ffloser EmŐ országgyűlési képviselő. Az u'óbbi néhány év alatt a repü­lőtechnikának a fejlődése — amint napról-napra látjuk — szinte hihetet­len arányokat öltött Európa győztes államaiban a kis és nagytipusu repülő­gépeknek és az óriásíipusu kormá­nyozható léghajóknak légiója áll ké­szen hadicélókra, nem is említve a hadicélokra fehasználható kereskedel­mi gépeket, hogy háború esetén órák alatt száz és száz kilométernyire be­hatolhassanak az ellenséges állam területére és ott, mielőtt ellenséges haderő csak megmozdulhatott volna felrobbantsák a hidakat, pályaudva­rokat, bombázzák a városokat, meg­félemlítsék a lakosságot. Magyarország itt teljesen védtelen és ki van szolgáltatva megtámadta­tás esetén az ellenségnek. Látjuk, hogy teljesen tisztában vannak azok a nemzetek, melyeknek kezében van a hatalom, azzal, hogy mit jelent az aviatika a jövő háborújában. Ezért a legnagyobb erőfeszítéssel igyek­szik minden győztes nemzet a maga aviatikáját minél tökéletesebbé tenni nem törődve azzal, hogy katonai költségvetésének óriási százalékát köl­ti erre a célra. Ezen a téren Fran­ciaország vezet. Franciaországban több, mint 15 repülőezred, 5 repülő­csoport áll a hadsereg rendelkezé­sére, ez idő szerint több, mint 1600 repülőgéppel az első vonalban és közel 5000 tartalékgéppel, ugy, hogy repülőgép-állománya ma 6000—7000 és ezekben nincsenek azok a gépek, amelyek mint kereskedelmi célt szol­gáló gépek állanak még a francia hadsereg rendelkezésére. A mult évi költségvetésben Franciaország avia­tikai célokra 422 millió frankot áldo­zó, t. 48 repülőgépgyár, 16 repülő­motorgyár és 9 egyébb repülőalkat­rész-gyár dolgozik francia területen. Ezek a gyárak havonként mintegy 150 repülőgépet képesek forgalomba bocsátani. 1918 ban a nagy francia tipusu repülőgépeknek alig 1000 ki­lométer volt a rádiusa és 600 kilo­gramm bombát voltak képesek ma­gukkal vinni. Ma már 1800 kilomé­teren felüli rádiusuk van és a bom­bamennyiség, melyet magukkal vi­hetnek, meghaladja a 2000 kilogram­mot is. Ezzel a rádiussal Berlint Parisból igen könnyen meg lehet közelíteni. Van azonban egy másik ország is, mely hihetetlen nagy ösz­szeget költ az aviatikára, és ez Olasz­ország. Olaszország igen erősen kí­sérletezik a stabil rendszerű, óriási kormáayozható léghajókkal. Tervbe van véve, egy 170.000 köbmétert tartalmazó, nagy, merev szerkezetű kormányozható léghajó felépítése, melynek rádiusa 12.000 kilométer lenne. Hasonlóan igen erős figyelemmel kiséri az aviatika fejlődését és igen nagy áldozatokat hoz aviatikájának fejlődéséért Csebország. Ma már három repülőezrede van 20 század­dal. Gépállománya 800 repülőgép, ebből mintegy 300 lehet a tartalék. Több, mint 600 kiképezett pilótája van s ez a szám 1928 ra tervszerűen kilencven repülőszázadra, 1000—1200 pilótára és 1800 repülőgépre fog emelkedni. A három cseh repülőgép­gyár óriási lépéseket tesz az uj találmányok kihasználása terén is. Az Aero, az Avia és a katonai re­pülő gépgyár a mult évi kiállításon több, mint 60 ujtipusu repülőgépet alított ki és egy Fries nevü cseh pilóta a BH21 tipusu repülőgéppel óránként 301 kilométeres sebességi rekordot állított fel. Románia szintén óriási összegeket költ aviatikára. Repülőgépállománya a mult évben cirka 300—340 gép volt, ebből körülbelül 200 a felderítő, 60 a vadász, 20 a bombavető, és ezekben az aviatikai iskolákban ál­landóan cirka 120—130 pilótát képez­nek ki. Jugoszlávia különösen az utóbbi két esztendő alatt szintén nagy lép­tekkel haladt az aviatika terén. Re­pülőgépállománya a mult évben 380 drb, volt, ebből teljesen uj, nagy rádiusu, nagy sebességű gép 280 volt. Legutóbb 100 francia repülőgé­pet kaptak, ami 300 mil ! ió dinárba került. Különösen Jugoszlávia és Cseh­ország költ sokat arra, hogy a mo­dern követelményeknek megfelelően repülőtereket szereljen fel. Ezek a repülőterek a magyar határok körül vannak csoportosítva. Ezekről a re­pülőterekről Budapest alig 30-—40 perc alatt elérhető, ugy, hogy az ő számításaik szerint (ha semmi, közbe nem jön) háború esetén, mielőtt még a magyar kormány a legelső moz­gósítási kísérleteket megtenné, Buda­pestet már a jugoszláv és cseh re­pülőgéprajok bombavetőgépei ezer és ezer kilogrammnyi robbanóanyag­gal pusztíthatják. És nekünk nincs egyetlen gépfegyverünk nincs egyet­len egy repülőgépeket elhárító ágyunk, amely esetleg alkalmazásba jöhetne az előbb emiitett esetben. Ingatlanforgalmunk. Mohácsi Ferenc Timer István és nejétől 440 P-ért közös erdőrész. — Kochwasser Alajosné Farkas János­tól 1000P ért Erzsébet királyné-utcai ház. — Vég István és neje Vas Fe­renctől 760 P-ért Kálvária-u. ház. — Mekler József és neje Mekler István és társaitól 1800 P-ért Táti-utcai ház. — Szabó János és neje Bükkerdő József és nejétől 680 P-ért Ko'ozs­üti föld. — Huszár József és neje Csurgai Mihály és nejétől 200 P-ért Aranyhegyi szántó. — Ginder István Dr. Bergmann Mihálytól 500 P-ért örhegyalji föld. — Harangozó Má­tyás és n je Mitter Jánostól 135 mil­lió K-ért Kossuth L.-u. ház. — Ko­mán Béláné Rigl Rezsőnétől 2400 P-ért Nagyfáribeli földek. — Szakács János és neje Esztergom várostól 322 P-ért házhely. — Nagy József és neje Esztergom várostól 374 P-ért házhely — Vitéz Tóth Lajosné 355 P-ért házhely. — Kis István és neje Esztergom várostól 408 P-ért ház­hely. — Simkulák Géza és neje Esz tergom várostól 379 P-ért házhely. — Zima János és neje 408 P-ért házhely. — Machala József és neje Bádi Ferenc és nejétől 80 P-ért Bocsko ros-kuti szőlő. — Lex Antalné Czilek Annától 2800 P. Battyány L.-u. ház.— Komondi Sándorné Romanek János­nétól 120 P-órt Szent János-kút fe­letti szőlő. — Bagi János és neje Einczinger testvérektől 2960 Pert Kolozs-útontúli szántó. — Antal Margit Esztergom várostól 4 700.000 K-ért házhely (Ripári.). — Major István és neje Esztergom várostól 4,488.000 K-ért házhely (Ripária), — Bábszki János és neje Esztergom várostól 4,180.000 K-ért házhely (Ripária). — Dr. Kubovich Ignác Német Géza Alajostól 240 P-ért Kő­aljai szántó. — Klansz Ferenc és neje Gálicz Mihálynétól 320 P-ért Kolozs-útontúli föld. — Kis-Szölgyémi Lajos és neje Kertész Ignác és nejé tői 1920 P-ért Zsidódi szántó. — Dr. Antóny Béla Esztergom várostól 2192 P-ért házhely. — Pifkó János és neje Esztergom várostól 4,114.000 K-ért házhely. — Czibor Ernő és neje Tóth Kálmán és nejétől 8000 P-ért Német-u. ház. — Mandák Ist­ván és neje Prettner János és nejé­től 560 P-ért Nyárasdi föld. •j*.... ,»•••„ ——•mariiéi i mr I HIREK. j Halálozás. Fiatal lelket vett ma­gához az Úr és döntött mély gyászba apát, anyát és vőlegényt. Burány Rózsika életének 21-ik évében mult hó 30-án reggel 6 órakor a gyu­lai szanatóriumban meghalt. Burány Ferenc városi tanító és neje Polyák Rózsika szülők gyászolják a meg­boldogultat, mint egyetlen gyerme­küket. A mélyen sújtott bánatos szülők iránt általános a részvét. — Roth Adolf helybeli magánzó életé­nek 90-ik, házasságának 61 ik évé­ben, hosszas szenvedés után mult hó 28 án elhunyt. Schwarcz Lajos és Vermes Ignác kereskedők az el­hunytban apósukat gyászolják. Te­metése mult hó 30 án ment végbe. — Schwartz Albert, a városi autó­buszüzem felügyelője, f. hó 1 -én éle­tének 62 ik évében váratlanul el­hunyt. Temetése ma, vasárnap dél­után 3 órakor lesz az izr. temető halottasházából. Gyászmise az aradi vértanukért. A város kegyúri templomában októ­ber 6 án a tizenhárom aradi vértanú emlékünnepén, reggel 9 órakor lesz a gyászmise. Ezen alkalommal a plébánia-templom énekkara Ammer József kegyúri karnagy nagyszabású uj kompozícióját, a „Missa pro defunctis"-t adja elő orgonával és zenekarral. Az orgonán Hajnali Kál­mán játszik. Ugyanitt közöljük, hogy az októberi rózsafüzér ájtatosságokon, amelyek minden este 6 órakor tar­tatnak minden kedden és csütör­tökön régi Mária énekeket énekel a templom vegyeskara Az első litánia október 1 én lesz. Esztergomi leventék. A köz­hangulat a leventékkel szemben ál­talánosságban nem mu'at érdeklő­dést és. a leventeintézményt nem tartja a város életében tényezőnek. Szerettük volna, ha azok, akik a le­venteügyet folytonos zsörtölődéssel emlegetik, ott lettek volna a gödöllői ünnepélyen, amikor a közönség so­raiban taps és éljenzés hangzott az esztergomiak felé. Azok az eszter­gomiak, kik jelen voltak, csöndes büszkeséggel álltak és magukban ör­vendeztek. Az esztergomi leventék fegyelmezettségükkel, szép megjele­nésükkel az elsők közé kerültek. Büszke lehet a szülő, vagy az ipa ros és gazdálkodó, akinek gyermeke kitűnik az egyes versenyeken. Az esztergomi leventék önkéntesen je­lentkeztek a versenyre. A vezetőség lelkes u ánjárására és kérésére szá­mosan adományt küldtek, hogy az utazást elősegíthessék. Tizenkét le­vente részére kellett útiköltséget elő­teremteni. Százhúsz pengő jött ösz­sze nemesszivű leventebarátok áldo­zatkészségéből. Mind a vezetőség és mind pedig a leventék hálás köszö­netet mondanak a szives adományo­kért. Tiltakozó gyűlések. Túlsó félen a csehek mindenfelé til akozó gyűlé­seket rendeznek a Rotherm re-ftle akció ellen. Igazságtalanságuk tuda­tában annyira elvakultak, hogy el akarják a művelt világgal hitetni, hogy még a magyarok is tiltakoznak a visszacsatolás ellen. Színtiszta ma­gyar falvakba hoznak napidíjas más anyanyelvű vagy mindennel meg­alkuvó, sőt tőlünk elmenekült kom­munistákat és azokkal rendeznek til­takozó nópgyűlóseket, a magyar lakosság távolmaradása mellett. Leg­utóbb ilyen "kétes sikerű tiltakozó gyűlés volt Párkányban, párkányiak nélkül. Köbölkúton nagyon szerettek volna egy odavaló szónokot csípni. Háromszáz cseh koronát ígértek egy rövid kis beszédért, de erre egyetlen egy ember sem akadt s így a gyű­lés elmaradt. Elöntött bánya. A Salgótarjáni Bánya Részvénytársaság dorogi tele­péhez tartozó Auguszta aknát napok előtt elöntötte a víz. Emberéletben nem esett kár, de az egész üzemi berendezés bentmaradt. Újabban az annavölgyi bányában is feltört a víz. Itt azonban az ár oly lassü, hogy a mentési munkákat sikerrel bírják végrehajtani. Az Auguszta-aknában 180 méter mély víz áll. Az a híresz­telés, mintha a bánya munkásokat bocsájtana el, nem felel meg B való­ságnak. Felhívás a munkaadókhoz! A Munkásbiztosító Pénztár felhívja mind­azon munkaadókat, akik biztosítási díjjal hátralékban vannak, hogy hátra­lékos tartozásukat október hó 8-ig feltétlenül megfizesse*, mert ellen­esetben 'a költséges végrehajtási el­járást — a kihágási eljárással együtt — minden késedelmes fizető ellen megindítja. Felhívjuk ezzel egyidejű­leg a munkaadók figyelmét az új munkásbiztos ítási törvény azon ren­delkezésére, amely szerint ezentúl minden közszállítás alkalmával a vállalkozó ajánlattevők kötelesek aján­latukhoz csatolni a Munkásbiztosító Pénztár olyan igazolását, hogy a pénztárnál biztosítási díj hátralékuk nincsen. Aki ilyen igazolványt nem csatol, ajánlata figyelembe nem ve­hető. Bajnoki futballmérkőzés- Va­sárnap f. hó 2-án d. u. fél 4 órakor az ESC dorogi-úti sporttelepén az őszi saison legnagyobb bajnoki mér­kőzését játszák városunkban a Doro­gi AC és az Esztergomi SC első csapatai. Mint ismeretes a DAC csa­pata az 1926—27-évben bajnoka lett nemcsak a budai-alosztálynak hanem Közép-Magyarországnak is. ,A csapat nagy játéktudással rendelkezik és komoly aspiránsa az új bajnokság­nak is. A bajnoki mérkőzés előtt d. u. fél 2 órakor a régi Dorogi AC csapata játszik a régi jó Esztergo­mi TK csapatával. Mindkét mérkő­zés jó sportot igér, melyek iránt már ezideig is nagy az érdeklődés. Gabonaminőségi sulymérlegek mérési eltérései. A Budapest Köz­löny augusztus 20-iki közli a Keres­kedelemügyi Ministernek 94913/1927. számú közleményét, ame'y köztudo­domásra hozza azokat az eltéréseket, amelyek a régi tőzsdei mérleg és a közforgalomban folyó évi február hó 1-ével kötelezőleg rendszeresített ga­bonaminőségi sulymérleg mérési ered­ményei között mutatkoznak. Esze­rint a 72—79 kg-os buza minőségi súlyát az uj mérleg 0 3 kg mai kisebb­nek mutatja, mint a régi mérleg; a 70—74 kg-os rozs minőségi súlyát 0.6 kg mai mutatja kisebbnek az uj mérleg, mint a régi mérleg á-pánál és zabnál pedig ellenkezőleg az uj mérleg mutatja a minőségi súlyt 0.6 kg-mal nagyobbnak, mint a régi mérleg. Valamit a Moziról. Városunkban nagyon sokan vannak, akikr.ek a legolcsóbb szórakozása a mozi, meg­néz egy-egy jó filmet és vége az ünnepi szórakozásának. Azonban a közelmúltban erre nem igen volt al­kalmunk, melyet részint a mozik ve­zetőinek, részint a piacra dobott ren­getek olyan képeknek köszönhetünk, amelyek a mi előreha-adott ízléseink­nek már meg nem felelnek jelenleg, amint hírlik, a Kultur Mozgó veze­tését ismét Toldy Mariska vette át s egy kis utánnézéssel megtudtuk az is, hogy a legszebb amerikai és né­Emmabányai porosz dió szobafütökoksz és dorogi rostált diószén pgp*. Loránd SándOF kicsinyben és fuvartételben — házhoz szállítva — kedvezményes árban beszerezhető tüzíia-óssaénkereskedőnél. Telefon 101

Next

/
Oldalképek
Tartalom