81 találat (0,035 másodperc)

Találatok

1.
[...] az iskola czéljainak meg­tarthassa azonban kérése intése dorgálása minden fáradsága sikertelen [...] tanárok irodalmi mű­ködését illeti Batizfalvi István tói megjelent A világtörténet alaprajza [...]
2. (57. oldal)
[...] Összes könyvállomány 2744 kittet Nagy István a kölcsön könyvtár őre IV [...] írtig menő extra ordina rium kérése iránt de ezt a kérést [...]
3. (26. oldal)
[...] meglett az uj vajda Báthory István s az országgyűlés érdekükben alig [...] értek czélt l A székelység kérése az ország rendéihez Tövis 1571 [...] o II 157 1 Báthory István fejedelem jelentése Miksának Gyulafehér­vár 1571 [...]
4. (73. oldal)
[...] a tanárok fizetési elő­leg iránti kérése csak azon esetben vétetik tárgyalás [...] tárgyból bukott tanulók közül Boga István és Solnay Dénes VI osztályosoknak [...]
5. (85. oldal)
[...] örömmámorban balsejtelmei vannak Gr Széchenyi István ki a többek között azt [...] királyi kéziratot mely a rendek kérése telje­sítésének Ígéretét és Gróf Battyánynak [...]
6.
[...] az adott viszonyok között Orosz István Dr Bayer és Dr Zelizi [...] javaslat főtiszt Püspök úrhoz megerősítés kérése mel­lett felterjesztetni rendeltetvén a jóváhagyás [...]
7.
[...] 3 Ünnepi beszéd Tartotta Farkas István V o t 4 Kovács Kálmán A kis madár kérése Szavalta K Nagy József I [...]
8. Tartalomjegyzék (54. oldal)
[...] hozzá is az volt a ké­rése hogy vegye számba Eger mostoha [...] volt a legifjabb tanár Verbőczy István új áldozópapságának nyolczadik napját áldásosztással [...]
9. (46. oldal)
[...] neje nevelték mig végre Endre kérése folytán vele eljegyeztetett s Azzo [...] követeivel Németországba menekülni 5 ahol István nevű fiút szült a kivel [...]
10.
[...] találván a ragály okát abban keresé hogy a kórház még folyvást [...] voltak Heiszler Jósef és Bocsor István pápai tanárok Megjelent 56 tanoncz [...]
11. (10. oldal)
[...] és Ottokár segítsé­gével a magyarokat István helytartóval együtt elűzték Béla Stájer­ország [...] fájdalmat okozott neki apja és István ibátyja között ikitört háború István trónörökös Stájerország elvesztése után Erdélyt [...] nem teljes királyi hatalommal pedig István ezt követelte apjától A sok [...] kegyelmét a harcoló felek szá­mára Kérése meghallgatást nyert Az apa és [...]
12. (12. oldal)
[...] is hogy a testület többszöri kérése alapján úgy főható­ságunk mint a [...] tan főigazgató és nsgs Pál István t apát kanonok referens urakat [...]
13. (13. oldal)
13 sífás kérése hivatalos úton is meg fog [...] egybegyűlteket A találkozón megjelentek Barna István oki gyógyszerész Fleischmann György tanárjelölt [...] Kristófcsák Ernő oki építész Makay István rádiótechnikus Sándor Antal dr orvos [...]
14.
[...] mű 629 kötetben Öre Kosa István Ifjúsági könyvtár Az ifjúsági könyvtár [...] ha lehet segítsenek körünkön könyvadományaikkai Kérése nemcsak meghallgatásra de teljesítő szeretetre [...]
15.
[...] tárgyait átvették Bátory Gábor Bertalan István Biky Gábor Polgár János és Szalay Károly Mindezt külön díjazás kérése nélkül szívesen végezték Gulyás Sándor [...] rajta kívül előadásokat tartott Kósa István Gulyás Sándor
16. (173. oldal)
[...] megdorgálásban részesíti 334 sz Czupor István V o tanulót igazgatósági megdorgá­lásban [...] Lamann György magánvizsgálat engedélyezése iránti kérése pártolókig felterjesztetik 355 sz Koller János magánvizsgálat iránti kérése pártolólag felterjesztetik 356 sz Pap [...]
17. (4. oldal)
[...] gonoszságait megnövekedni új penitenciának módját keresé s meglelé a mindenható Istennek [...] a fegyverrel ellene támadó fiával Istvánnal s a családi harc nyomán [...]
18. (melleklet_634. oldal)
[...] uj tanárra bizatik s Péterfi kérése megadatik Decz 23 án a [...] 30 Eresei helyett rector Szász István Dósa helyett tauvezető Török János 1848 jul 11 Szász István helyett rectorrá Török János neveztetik [...]
19.
[...] uj tanárra bizatik s Péterfi kérése megadatik Decz 23 án a [...] 30 Eresei helyett rector Szász István Dósa helyett tanvezetö Török János 1848 jul 11 Szász István helyett rectorrá Török János neveztetik [...]
20.
[...] azonban mellőzhetetlen lesz az államsegélyemelés kérése Alapítványok A főgimnázium jelentőségének s [...] a Borsod Miskolczi és Debreczeni István Gőzmalom 100 koronát a Borsodmegyei [...]