Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1852

12 Az Akadémia hamvaiból e szerint alakult nyolcz osztályú teljes Gymnasium , magát az átmeneti körülményekhez képest azonnal az uj tanszervezethez alkalmazva 185°/,-ben kezdé meg működését, és mint sz. Bene rendéhez tartozó társulati intézet a magas kormány kegyességéből megnyeré a nyilvános­sági jogot, meghagyatván a rend mélt. fő-apátjának előbbi joga kellőleg képesített igazgatót és tanárokat kinevezni. — De ezen átalakulási első év sem folyhatott le minden félbenszakasztás nélkül, minthogy a tanárok és tanonczok közül aránylag igen sokat ugyanazon ragályos nyavalya (typhus) lepett meg: mi­nek hirére a soproni kormánykerület cs. kir. fő-ispánja B. Hauer ő méltósága atyai figyelmére méltatván a tanárok és tanonczok veszélyezett egészségét, azonnal a hely színére vizsgáló orvosi bizottmányt kül­dött, melly az iskolai épületet elég tisztának és egészségesnek találván, a ragály okát abban keresé, hogy a kórház még folyvást az iskolák tős szomszédságában, a benedekiek társházában létezik; és ez okért a cs. k. főispán ur az iskolai előadásokat azonnal fölfüggesztetni parancsolá mindaddig, mig a kórház az iskolák szomszédságából el nem távolítatnék. E miatt Martius közepétől Május középéig a tanodák ajtai zárva voltak, és csak ezután folytattathattak az előadások minden háboritás nélkül. — Hogy e félben­szakasztás, valamint az előbbi évek mostoha körülményei a rendszeres tanulásra nem maradtak hátrányos befolyás nélkül, és a következő évekre nem csekély pótolni valót hagytak: ez nem kivan bővebb meg­mutatást. — II. I84y á-ban a bölcsészeti két és gymnasiumi hat osztály tanulóinak száma volt összesen 4T0. — Az átalakulás első évében 185°/í-ben a nyolcz osztályú gymnasiumi tanulók száma volt 336; — mely 185 '/2-ben leolvadt 308-ra; a jelen tanévre beirottaké pedig 238. — E szerint a tanulók számára nézve évről évre csökkenés mutatkozik; ennek oka lehet, hogy némelyeket a szegénység tartóztat vissza a je­lenleg költségesebb tanulástól; másokat t. i. a gyengébb tehetségüeket, vagy kényelemszeretöket, a meg­szaporodott tantárgyak és tanórák riasztanak vissza az iskoláktól; és vajha ezen jelenleg mutatkozó szor­galom-iszonyt sok, egyébkint szép tehetségű magyar ifjú ne legyen kénytelen egykor a késő bánat ke­serű könyüivel megsiratni, midőn a korszerű művelődés pályáján mintegy hátul kullogó henyének szé­gyennel kellend számolnia kötelessége mulasztásaért!! A csökkenés legfőbb oka azonban valószínűleg abban keresendő, hogy létre hozatván sz. k. Győr városának nem csekély áldozatával a 3 osztályú ipar­tanoda, sokan míg azelőtt erősödés és némi ismeretek gyűjtése végett 3 — 4 évig a Gymnasiumba kül­dettek, most igen helyesen inkább az ipartanodákban vélik az iparüzleti pályára szükséges előképzést megszerezhetni. Innen magyarázható, hogy, miután a 16 ezerig népes Győr lakosinak nagy és vagyo­nosabb része kereskedők- és egyéb iparüzőkböl áll, a gymnasiumi tanulók mostani eléggé leolvadt ösz­szegének is alig y 5 részét közelíti meg a győri születésü ifjak száma, és ezek is többnyire itten lakó hivatalnokok gyermekei. —­III. Rövid vázlat az érettségi vizsgálatokról. Az átalakulás első évében 185°/í-ben érettségi szigorlat Győrött még nem tartatott; hanem e végett az egyetemi, vagy jog-akade­miai pályára vágyó 8-ik osztálybeliek, az erre vonatkozó magas kormányrendelet értelmében a tanulmá­nyi kerületek fő-helyeire voltak kénytelenek menni. A nagyobb rész a Sopronban Sept. 15 —24-ig tar­tott érettségi szigorlatra sietett; melyhez a győri fő-gymnasiumból Maár Bonifácz akkori igazgató, és Simon Zsigmond hittanár valának mint bizottmányi tagok kinevezve a magas kormány által. Megjelent Győrből 16 tanuló; kik közül 10 érettnek találtatván, a többi 6 részint y i 9 részint egy egész év múlva történendő ismétlésre utasítatott. 185'/2-ben Győrött is tartatott érettségi szigorlat Sept. 15 — 23-ig, melynek vezényletére, mint­hogy a cs. k. ker. felügyelő ur ő nagysága épen ez időben hasonló minőségben másutt volt elfoglalva, a magas kormány által nt. t. Maár Bonifácz — sz. Ben. r. pap, bölcs, tudor, és a tanítói pályán 40 évig gyűjtött bokros érdemeiért 0 cs. k. ap. Fölségétöl koronás arany érdemkereszttel földíszített nyug. igaz­gató — helyeltesítetett; a reform, vallású ifjak megvizsgálása végett pedig mint vallás- és történelmi vizsgálók jelen voltak Heiszler Jósef és Bocsor István pápai tanárok. — Megjelent 56 tanoncz, neveze­tesen a győri fő-gymnasiumból 23; a pannonhalmi sz. Ben. r. növendék-papok közül 12; a pápai reform. Gymnasiumból 18; a soproni evang. Lyceumból 2; és a posoni evang. Lyceumból 1. — Érettnek talál­tatott 50, és pedig 14 eximio modo kitüntetéssel; 5 pedig fél, és 1 egy év múlva a vizsgálat ismét­lésére utasítatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom