Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1895

Tartalomjegyzék

54 mindenkorra megbízta helyettesítésével. Most tehát, hogy Morovics meghalt, a tankerűlet ügyeit Demkő vitte és az új főigazgató kineve­zéséig a hivatalos látogatásokat is végezte. Egerbe ápril 8-ikán ju­tott el hivatalos útjában. Látogatását végezvén, a tanúlmányi értekez­leten nagy elismeréssel szólt „az egri gymnasiumnak minden részt példányszerű állásáról, melyet eddig csak hivatalos és magán értesíté­sekből ismert, most pedig, személyes tapasztalatai után, a róla vett értesítésekkel teljesen egyezőnek lát.“ *) Az érettségi vizsgálatok meg­tartásának idejét is szóba hozták. Juhásznak ő hozzá is az volt a ké­rése, hogy vegye számba Eger mostoha közlekedési viszonyait és ő se halaszsza el azokat a következő iskolai év elejére. Örömest megígérte, hogy rajta lesz, hogy vagy ő maga, vagy, ha addig kinevezik, az új főigazgató, Juhász kívánsága szerint, július közepe táján jöjjön Egerbe. Ápril 12-én, szintén hivatalos látogatásra, Gyöngyösre ment át s on­nan 15-én, szombaton, este felé visszajövet befordúlt Egerbe hálásra. •Másnap reggel, a tanúlók miséje után, jó két óráig elbeszélgetett még Juhászszal, többi közt a Bécsben most már másodszor megrekedt tan­tervjavaslatról, melyet — mindkettejöknek az volt a nézetök — ha a felelős kormány valahogy megalakulhat, természetes, előre még csak nem is sejthető újabbak követnek majd, a hogy az új rendszer embe­rei váltakozni fognak. „A fő dolog mégis — végezték a szót — hogy ennek a hosszú átmeneti időszaknak vége szakadjon.“ Demkő dél tájban megindult Miskolcz felé, Juhász pedig, mivel minden elismerést előle­gezésnek szokott tekinteni, még nagyobb buzgósággal látott dolga után, hogy az új főigazgató, bárki lesz is, az intézet ügymenetében gáncsolni valót ne találhasson. Épen egy héttel ezután, ápril 22-én, mikor a tanúlók ünnepélyes délesti istentiszteletének vége volt — a legifjabb tanár, Verbőczy István, új áldozópapságának nyolczadik napját áldásosztással egybekö­tött ünneppé avatták társai — a „Sürgöny“ hivatalos lap 91-ik, előző napi, száma a mitsem sejtő konvent tagjait a következő köz­léssel lepte meg: „0 császári és apostoli királyi Felsége f. é. ápril 9-ről kelt legfelső határozatával az egri főgymnasium igazgatóját, dr. Juhász Norbertét, őt ugyanekkor, díjmentesen, kir. tanácsosi czímmel ruházván fel, a kassai tankerűlet iskoláinak főigazgatójává legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott.“ Osztatlan lelkesedéssel fogadta a tanári testület ezt az örömhírt s „még azon órában sietett igaz rész­vétét és szerencsekívánatait új főigazgatójának bemutatni azzal a tisz­telettel, melylyel őt testületé kebelében is évek során keresztül oly méltán környezte.“ De az őszinte öröm mellett a fájdalom érzése is ott tükröződött a tisztelgők arczán, mert érezték, érezniök kellett, t *) Tanácskozási jegyzőkönyvek. 1865/6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom