Református gimnázium, Kiskunhalas, 1924

Tanári kézikönyvtár. A könyvtár ez évben tudományszakok szerint való rende­zést és ujabbi kiegészítést nyert az iskolai könyvtárból. A kézi­könyvtár tartalma 276 mű 629 kötetben. Öre Kosa István. Ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár két részből áll : az egyik részben az alsó, a másikban a felső osztályos tanulók részére való könyvek vannak elhelyezve. A folyó iskolai évben vettünk 133 kötet könyvet. A könyvtár állománya 1497 mű 1791 kötetben. Öre Szalay Károly. A Szász Károly Kör könyvtára. A könyvtár állománya az elmúlt évben mindössze 10 kö­tettel gyarapodott és pedig vétel utján. A benne levő kötetek száma 295. Őre Gulyás Sándor. A Bethlen Gábor-Kör könyvtára. A Bethlen Gábor Kör midőn megkezdte ez évi működését, csupán néhány kö yvvel rendelkezett, miért is elhatározta a kör, hogy könyvtárát gyarapítani fogja és egyfelől vétel utján szerez uj könyveket, másfelől kérő szóval fordul a kör munkája iránt érdeklődőkhöz, hogy adományaikkal gyarapítsák könyvtárát E köri határozat alapján vezető tanár mindjárt év elején 34 drb. könyvet vett 372000 kor. értékben. Azután kérte levél utján az Az Erő c. ifjúsági lapot és a dunamelléki egyházkerület Iratter­jesztését vezető lelkész urat, hogy ha lehet, segítsenek körünkön könyvadományaikkai. Kérése nemcsak meghallgatásra, de teljesítő szeretetre is talált, amennyiben az Erő 13 drb. könyvet küldött adományként a körnek 164.500 kor. értékben, nagytiszteletü Be­reczky Albert péoeli lelkész ur, az Iratterjesztés vezetője pedig 24 darab könyvet juttatott, szintén mint adományt, 500000 kor. értékben. Ezenkívül még- a következők gyarapították körünk könyv­tárát könyvadományaikkal: Erdélyi Imre ref. theologus, Pruzsinszky Pál: Hugenották 1 kötet, 10500 kor. értékben: Nagykálozi Sán­dor testnevelési tanár: Frank: Az evangélium és a szocializmus, 1 kötet 40000 kor értékben és Gregus László V. gínin. o. tanuló:

Next

/
Oldalképek
Tartalom