Református főgimnázium, Debrecen, 1888

8 többi osztályokénál, e tárgy a tantervben megszabott 4 óra helyett 5 órán adatik elő: az adott viszonyok között Orosz István, Dr. Bayer és Dr. Zelizi urak ajánlkozását köszönettel véve tudomásul a következő helyettesítési tervezetet hozza javaslatba: a) A VII. osztály physikai 4 órája bizassék Piribauer Alajos reáliskolai tanárra, ki természettani muzaeumunkban különben is otthonos és boldogult kartársunkkal régóta egyet­értőleg működik, javadalmazására pedig fordíttassák a jelen iskolai évben betöltetlenül maradt helyettes tanári tanszék óráiból Nagy Pál által elvállalt 4 óra többlet dijának bent lévő % része, 157 frt 14 kr. b) Ugyancsak a physikának a VIII. osztályban való taní­tása ruháztassák Karai Sándor kartársunkra, mint e tudomány­szakból képesített tanárra, ki a saját tanórái közül az I. osz­tálybeli 4 órai mennyiségtantól megválva, e helyett a physikát heti 5 órán tanítsa, s ez uton nemcsak e tantárgy főbb kérdé­seinek végső összegezése, hanem e tudományszaknak az érett­ségi vizsgálaton való képviseltetése is saját tanári karunk körében fog maradni. e) Az I—III. osztályok mennyiségtani és földrajzi tanóráiból betöltetlenül maradt 18 órára az akadémiai tanári kar hozzá­járulásával alkalmaztassák ez évre segédtanárul Pokoli József IV. éves hittanhallgató, kinek ismert előképzettsége elég bizto­sítékot nyújt arra, hogy a rábízott feladatnak sikeresen meg fog felelni, díjazására pedig a boldogult Nagy Pál tanári fize­téséből fordittassék 400 frt s a többi fenmaradt rész 566 frt 67 kr elhalt kartársunk özvegy édes anyjának szolgáltas­sák ki. E javaslat főtiszt. Püspök úrhoz megerősítés kérése mel­lett felterjesztetni rendeltetvén, a jóváhagyás bizonyos remé­nyével, hogy a tanítás, mely a boldogult betegsége alatt is, rész­ben, lehetőleg pótoltatott, tovább egy napig se szüneteljen, azonnal foganatosíttatott; november 5-én 2007. szám alatt a kért jóváhagyást megnyertük. Az egész intézkedést a főtiszt, egyházkerület 1889. május 7—11. napjain tartott gyűlésében jegyzőkönyve 135-ik száma alatt vette jóváhagyó tudomásul és erősítette meg. A Nagy Pál tanár halála által megüresedett tanszékre az egyházkerületi tanügyi bizottság javaslata alapján Püspök

Next

/
Oldalképek
Tartalom