Református gimnázium, Miskolc, 1916

14 mértékben folyt, mind működtek. A rendkívüli tárgyak tanfolyamai a vívás kivételével mind megtartattak. Egészségi állapotok. Betegség miatti helyettesítés csak rövid időre volt szükséges, a tanulók egészségi viszonyai nem voltak ked­vezőtlenek, ragályos betegségi esetek csak szórványosan fordultak elő, a tanítási rend és beosztás az egész tanéven át fentartható volt. Vagyoni állapotok. Bár főgimnáziumunk államsegélye a meg­levő 40.000 K-nál e tanévben felebb nem emeltetett, vagyoni állapotai kedvezőtlenek nem voltak. A kiadások fedezését lehetővé tette az, hogy egy rendes tanári állás csak helyettessel volt betöltve s hogy a beszerzési kiadások korlátoztattak. A tanulói létszám emelkedésével kapcsolatos átmeneti tandíjbevétel-emelkedés lehetővé tette az óra­adásoknak és tanítási óratöbbleteknek kedvezőbb díjazását. Újabb párhuzamos osztályok felállítása és az összes rendes tanszékek be­töltése esetén azonban mellőzhetetlen lesz az államsegélyemelés kérése. Alapítványok. A főgimnázium jelentőségének s a főgimnáziumi oktatás nagy egyházi és nemzeti fontosságának elismerése e tanévben is megnyilvánult olyan alapítványokban, melyek az iskola nemes mun­kájának folytonos erősítését, állandó támogatását célozzák. A fentartó egyházközség a reformáció 400 éves fordulója emlé­kére és megörökítésére tett intézkedéseinek sorában első helyre tette a főgimnáziumi Tápintézetnél egy ingyenes alapítványi hely létesítését, melynek jelenlegi évi költsége 600 K-t tesz ki. E szép alapítvány egyrészt példaadó megnyilvánulása az iskola szeretetének, másrészt útmutatás arra, hogy protestáns egyházainknak és a kulturális érde­kekért lelkesedő, buzgó hitfeleinknek a főgimnázium fejlesztését, támo­gatását és erősítését milyen irányban kell gyakorolni. Horváth Bertalan tiszaszederkényi lelkész iskolaszeretetét és főgim­náziumunk iránti hálás elismerését tanúsította azon 1000 K-ás ösztöndíj­alapítványával, amelyet főgimnáziumunkban tanult és a most dúló nagy háború folyamán a haza védelmében az orosz harctéren elesett derék fia: Horváth Bertalan emlékére tett. Az elhúnyt szépreményű ifjú emléke élni fog minden időben, kegyelettel fog őriztetni s e nemes alapítvány által az élők derékségének serkentője fog lenni. Adományok, gyűjtések. Főgimnáziumunk különféle intéz­ményeit intézetek, társaságok és magánosok e tanévben is támogatták jóakaratú adományaikkal. A Miskolczi Takarékpénztár 500 koronát adományozott a Tápintézetnek, a Borsod-Miskolczi Hitelbank 100 koronát, a Borsod-Miskolczi és Debreczeni István Gőzmalom 100 koronát, a Borsodmegyei Takarékpénztár 50 koronát, a Miskolczi Kereskedelmi és Gazdasági Bank 30 koronát adott az „Ifjúsági Segély-

Next

/
Oldalképek
Tartalom