Evangélikus Gimnázium, Budapest, 1894

46 «zen 1869—70-ik isk. év elején, megfoghatatlan okokból, köny- nyelmű életnek adta magát, az iskolai órákat hanyagolni kezdte. Dr. Hunfalvy gymn. felügyelő mindent elkövetett, hogy őt a jó útra visszatérítse, hogy nagy tudását az iskola czéljainak meg­tarthassa, azonban kérése, intése, dorgálása, minden fáradsága ■sikertelen volt. Az egyház az első félév végén kénytelen volt őt némi végkielégítéssel elbocsátani. Nehány év múlva Oroszországba ment, hol mint tanfelügyelő díszes állást vívott ki magának, hanem a honvágy nyolcz év múlva visszahozta hazájába, s itt Trefort miniszter Erdélybe tanfelügyelőnek nevezte ki; de könnyelmű életmódjába visszaesvén, ezen állását is elveszítette, s végre mint napidíjas írnok életét férfi korának java idejében nagy nyomorral küzdve fejezte be. A ki csak ismerte, mindenki sajnálta a képes­ségeinél fogva jobb s fényesebb sorsra hivatott férfiú esetét. A Horváth eltávozása után támadt hiányon a második félévben a tanári testület úgy segített, hogy óráit maga között osztotta fel. A mi az 1869—70-ik iskolai évben a tanárok irodalmi mű­ködését illeti, Batizfalvi István-tói megjelent: A világtörténet alaprajza, a gymn. felsőbb osztályai számára, I. rész: Ó-kor, az egyetemes gyűlés által megállapított tantervhez alkalmazott kia­dás. — Dr. Heinrich Gusztáv-tói: Deutsches Lesebuch für Ober­gymnasien und Oberrealschulen; M. Tulli Ciceronis Lselius, de amicitia, magyarázatos kiadás; kisebb értekezések, czikkek és könyvismertetések különféle lapokban és folyóiratokban, különö­sen az országos tanáregylet közlönyében. — Mauritz Rezsó'-től kisebb értekezések és könyvismertetések. — Szénássy Sándor-tói: Vergilius Aeneise I. és II. könyvének szó- és tárgymagyarázatos kiadása; ezenkívül megjelentek az országos tanári egylet közlö­nyében : A latin igeragozásról, tekintettel annak gymnasiumaink- ban való tanítására, és a nyelvtudományi közleményekben Latin orthographiai tanulmányok czímű értekezései. — Torkos László­tól : Az emberi nem mívelődési történetének vázlata, a nőképző egylet megbízásából; Esti órák, a Kisfaludy-társaság által dicsé­rettel kitüntetett tan költemény a költészetről; kisebb dolgozatok különféle lapok- és folyóiratokban. Az 1870—71-iki tanév nagyfontosságú volt gymnasiumunk történetében. Az egyház hívei között számosán találkoztak, a kik az egyházi elöljáróság előtt azon óhajtásuknak adtak kifejezést, hogy a gymnasium VII. és VIII. osztálya állíttassák fel, miszerint

Next

/
Oldalképek
Tartalom