Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1904

85 most oly boldogok valának. Pulszky Ferenc írja, hogy Kossuthot az oxtasisban lévő bécsiek, olaszok, lengyelek, főleg a nők ölelgették, virágkoszorúkkal és csokrokkal árasztották el és diadalmenetben vitték szállására, hol az egyetemi ifjúság tiszteletére diszőrséget állított. Egyetlen ember, akinek az egyetemes örömmámorban balsejtelmei vannak : Gr. Széchenyi István, ki a többek között azt je­gyezte fel naplójába erről a napról, hogy Kossuthnak csak egy szavába kerülne, hogy a Burg, mint egykor a párizsi Bastille, ostrommal vétessék be. A küldöttség másnap, 16-án, a déli órákban járult a nádor vezetésével a király elé. Azután tanácskoztak a Burgban, hogy megadják-e az országgyűlés kívánságát. A nádor határozottan és őszintén csatlakozott a magyar ügy­höz, inig a többi főhercegek, különösen Lajos főherceg, el­lenezték a kérés teljesítését. A tanácskozás belenyúlt a késő éjszakába, mialatt a pesti események hire is feljutott oda, s valószínű, hogy ez is hatással volt az udvar engedékeny­ségére. Végre a 17-ére virradó hajnali órákban döntött az uralkodó. A királyi kéziratot, mely a rendek kérése telje­sítésének Ígéretét és Gróf Battyánynak a felelős miniszté­rium megalakítására vonatkozó megbízatását tartalmazta, reggel átadták a nádornak, ki a küldöttséggel együtt még aznap visszatért Pozsonyba. Ezzel azonban még korántsem volt minden elvégezve. Az országgyűlésre még nagy feladatok megoldása és sok akadály alhárítása várt. A legfőbb, az alig elérhetőnek hitt független felelős minisztérium meg volt ugyan a király Ígé­retében, de ez még csak keret volt, melyhez át kellett ala­kítani feudális rendszerű alkotmányunkat. Az országgyűlés lázas sietséggel látott munkához. Nagy, messze kiható kérdések, melyek más időkben évti­zedekre szóló küzdelmeket idéztek volna fel, most egy pár nap alatt elintéztettek : A minisztériumok szervezeté­nek megállapítása, népképviseletre alapított országgyűlés a fővárosban való ülésezéssel, közös teherviselés, az úr­béri- és papitized megszüntetése a jobbágyság eltörlésével, az unió Erdéllyel mélyet a mohácsi vész után a viszonyok elszakitottak az anyaországtól, a városok rendezése, a uein-

Next

/
Oldalképek
Tartalom