Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 1901

173 Az igazgatóság a következő fontosabb ügyeket intézte el: 1901—316. sz. pünkösti szünet máj. 24-én d. e. 12 órától 29-én esti 8 óráig 318. sz. Markos Albert és Major Sándor h. tanárok kineve­zésre felterjesztetnek. 329. sz Pálfi Györgyöt magántanulónak fölveszi. 330. sz. Érettségi vizsgálatra jelentkezett tanulók közűi 10- nek a vizsgálati díjat elengedi. 332. sz. Csécs Árpád V. o tanulót az absenskönyvbe hely­telen adatok bejegyzése okán igazgatósági megdorgálásban részesíti. 334. sz. Czupor István V. o. tanulót igazgatósági megdorgá­lásban részesíti 341. sz. Előleges osztályozó tanácskozás. 344. sz Jelentés a* magántanulók vizsgálatáról. 346 sz. Pálfi Márton a szünidei mívelődéstörténeti és köny­vészeti rendkívüli tanfolyamra felterjesztetik. 350. sz. Schmiel József, Lajos és Rezső tanulók vezetékne­vüket 30760—V. e. sz. a. belügyminiszteri engedély alapján Se­bestyénre változtatták. 354. sz. Lamann György magánvizsgálat engedélyezése iránti kérése pártolókig felterjesztetik. .355. sz. Koller János magánvizsgálat iránti kérése pártolólag felterjesztetik. 356. sz. Pap Sándorné pályadíjra érkezett munka megbírálta­tatik. 357. sz. Angolnyelvi pályázat eredménye bejelentetik 358. sz. Bulyovszkyné díjra érkezett pályamunkák megbírálása. 359. sz A „Reményiben megjelent legjobb költemények szerzői, Kaba (Kozma Béla VII. o. t) és „X—y“ (Balogh József VIII. o. t.) jutalmat nyernek. 360 361. 362. 363. 364. 365. 367. 369. sz. Jutalmak osz­tatnak ki. 371. 372. 374. Fegyelmi ügyek. 378. Az igazgató kezelése, illetőleg felügyelete alatt álló is­kolai alapok megvizsgáltatnak s a számadók fölmentetnek. 379. sz. A majális-rendező bizottság számadása megvizsgál- tatik s a számadók fölmentetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom