Református Kollégium, Marosvásárhely, 1894. Az iskola múltja

634 Úgy látszik azonban, hogy a rendet nem tartották meg mindig pon­tosan: 1807—1816-ig Tompa János irja alá az érdemkönyveket mint paedagogarcha. 1816. jan. 16. Bolyai Farkas kéri, hogy körülményei miatt1) a közönséges hivatalok folytatásától kimóltessék meg, fizetéséből szívesen enged valami részecskét azoknak, kik azt viselik, vagy az electrica maschinába levő pénzét a kollégiumnak ajánlja minden visszafizetésnek kívánása nélkül. Bolyai ezen nyilatkozatát elfogadja az elöljáróság s egyenes declaratioját becsüli; az electrica maschiná- nak a kollégium számára a maga pénzének is az árában levő részé­vel együtt való ajándékát köszöni a kollégium nevében, de fentartja, hogy ha a szükség kívánná, ezen ajándékot miként recompensálja. 1831-tól 1850-ig következőleg váltakoztak e hivatalok viselői: 1831. jul. 11. rector Molnár Sámuel több évig folytatott hivata­láról le akar mondani, de fölkéretik, hogy még egy évig folytassa. 1832. jul 9. A gondnokok és Antal János jelen nem lótök miatt a rectorválasztás szept. 30-ig haladott. Ekkor Péterfi Károly paeda­gogarcha kineveztetik az eddig is megtartott rendszerint a rectori hivatalra, de munkája kinyomatása végett, a jövő karácsonyi szün- ideig legalább, haladékot kór. Beleegyezvén Molnár Sámuel rector is, hogy addig viseli a hivatalt, és hogy Péterfi Károly annál inkább czélját érje, a paedagogarchai hivatal a jövő szorgidő kezdetével Dósa Elek uj tanárra bizatik s Péterfi kérése megadatik. Decz. 23-án a rectoralis levelek átvételéig is a már kinevezett rector Péterfi Károly — Molnár Sámuel decz 20-án bekövetkezett halála miatt — megkezdi hivatalát s 1834. decz. 31-ón jelenti, hogy hi­vatali ideje leiárt, s mentessék föl alóla. Újból meghagyatik. Fél óv múlva 1835. jul. 4-ón újból kéri fölmentósót gyengült egészsége tekintetében. Ekkor Bodola Sámuel neveztetik ki rectornak s folytatja 1838. jul. 4-ig, egyházi főjegyzővé történt megválasztásáig. Most Dósa Elek és Erese János szólittatnak fel a rectori hivatni folyta­tására; de Dósa tanvezetői hivatalával, Eresei pedig cursusai kidol­gozásával mentvén magukat, Török Jánosra ruháztatik a rectorság s 1841. Eresei János váltja föl. 1844. jun. 30. Eresei helyett rector Szász István, Dósa helyett tanvezetö Török János, 1848. jul. 11. Szász István helyett rectorrá Török János neveztetik ki, Török helyett pedig tanvezetövé Eresei. *) *) Felesége betegségén kívül az irodalom voltak az akadályozó körülmények. Ekkor irta „A virtus győzelme a szerelmen“ és „A sze­relem győzelme a virtuson“ czimü darabjait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom