Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1890

III. A gymnasiumi végével kölcsön-könyvtár állása az a) P é n z b e n: 189°/#i tanév 1. A tanévről fennmaradt 438 frt 32 kr. 2. Használati dij a könyvekről . . . 287 frt 56 kr. 3. Kamat czimen bejött ..................... 2 frt 66 kr. 4. Könyvszállitmányok után való 10% 31 fit 40 kr. 5. A kölcsön-könyvtár tulajdonát képező, használatból kiment tankönyvek el­árverezéséből bejött ..................... 7 0 frt 40 kr. Összes bevétel . 830 frt 43 kr. Ebből kiadatott . 391 frt 48 kr. Pénztárkészlet 438 frt 95 kr. Ebből egyeseknél el van helyezve 434 frt 06 kr. b) K ü n y v b e n: 1. A múlt tanév végén volt .... . 2712 kötet. 2. Elárvereztetett ............................... . 220 „ Maradt . 2492 „ 3. Jelen évi szaporodás, vétel utján . . 252 „ Összes könyvállomány . 2744 kittet. Nagy István, a kölcsön-könyvtár őre. IV. A természettani szertár az idén csak a fogyasztás tár­gyát képező czikkek költségeinek 'fedezetéhez juthatott, 12 írtig terjedöleg, mert a költségelőirányzat megállapításánál csaknem az egész rendelkezésre álló összeg a tanári könyvtár gyarapítására fordittatott. Tekintettel ezen körülményre, de főleg arra, hogy a beszerzésekre évenkint felhasználható összeg tekintélyesebb részét a szükséges folyóiratok előfizetési ára, az évi „Értesítő“ és az in­tézeti api óbb javítások s tisztogatások költségei állandóan igénybe veszik, s e miatt a már halaszthatlanul szükségessé vált költsége­sebb természettani eszközök beszerzése évek során .javaslatba hoz­ható se lesz : szertár őr ezen eszközökről összeállított előirányzat kíséretében indítványt tett egy 1400 —1500 írtig menő extra-ordina- rium kérése iránt, de ezt a kérést a főtanhatóság „fedezet hiányá­ban“ nem teljesíthette. A szertár állománya e szerint a múlt tanévben kimutatottal egyező: ugyanis 48-féle vegyszer és 404 darab természet- és meny- nyiségtani eszköz összesen 2100 frt 16 kr értékkel. Pál Gábor, a természettani szertár őre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom