Református Kollégium, Marosvásárhely, 1882

634 U.r f '/.iiiihi'i. Ho 'v i f "id t i‘* n ’arof He m‘ír mi di:í pon­t.n>au • 1807— IS! 6-iir Tónin Jaun> ir j» ala az érdHin könyveket mint pa»*d igmrarcha. 1816 jan. 16 Bolvai Farkas kéri, hogy körülményei miatt1) a közönséges hivatalok folytatásától kimóltHssók meg, fizetéséből szívesen onged valami részecskét azoknak, kik azt viselik, vagy az electrica mvehinába levő pénzét a kollégiumnak a ián' ja minden visszafi/.etéanek kívánása nélkül Bolvai ezen nyilatkozatát elfogadja az elöljáróság s egyenes deciaratioját becsüli; az e'ectric* unschini nak a kollégium számára a maga pénzének is az árában levő részé­vel együtt való ajándékát köszöni a kollégium nevében, de fentartja, hogy ha a szükség kívánná, ezen ajándékot miként recompuisalja 1831 -töl 1850-ig következőleg váltakoztak e hivatalok viselői: 1831. juh 11. rector Molnár Sámuel több évig folytatott hivata­láról le akar mondani, de fölkéretik, hogy még egy évig folytassa. 1832. jul 9. A gondnokok és Antal János jelen nem lótök miatt a rectorválasztás szept. 30-ig haladott. Ekkor Péterfi Károly paeda- gogarcha kineveztetik az eddig is megtartott rendszerint a rectori hivatalra, de munkája kinyomatása végett, a jövő karácsonyi szün­időig legalább, haladékot kér. Beleegyezvén Molnár Sámuel rector is, hogy addig viseli a hivatalt, és hogy Péterfi Károly annál inkább czólját érje, a paedagogarchai hivatal a jövő szorgidő kezdetével Dósa Elek uj tanárra bizatik s Péterfi kérése megadatik. Decz. 23-án a rectoralis levelek átvételéig is a már kinevezett rector Péterfi Károly — Molnár Sámuel decz 20-án bekövetkezett halála miatt — megkezdi hivatalát s 1834. decz. 31-én jelenti, hogy hi­vatali ideje lejárt, s mentessék föl alóla. Újból meghagyatik. Fél óv múlva 1835. jul. 4-én újból kéri fölmentósét gyengült egészsége tekintetében. Ekkor Bodola Sámuel neveztetik ki rectornak s folytatja 1838. jul. 4-ig, egyházi főjegyzővé történt megválasztásáig. Most Dósa Elek és Erese János szólittatnak fel a rectori hivatal folyta­tására; de Dósa tanvezetői hivatalával, Eresei pedig cursusai kidol­gozásával mentvén magukat, Török Jánosra ruhá.ztatik a rectorság s 1841. Eresei János váltja föl. 1844. jun. 30. Eresei helyett rector Szász István, Dósa helyett tauvezető Török János, 1848. jul. 11. Szász István helyett rectorrá Török János neveztetik ki, Török helyett pedig tanvezetövé Eresei. *) Felesége betegségén kívül az irodalom voltak az akadályozó körülmények. Ekkor irta „A virtus győzelme a szerelmen“ és „A sze­relem győzelme a virtuson“ czimü darabjait.

Next

/
Oldalképek
Tartalom