Katolikus Főgimnázium, Csíksomlyó, 1904

vánosság elé, (le az a téli}’ szerénytelenség nélkül ide je­gyezhető, hogy négy napra terjedő beható vizsgálata alap­ján a tanári testületet hivatása magaslatán állónak Ítélte. Az érettségi szóbeli vizsgálatok junius 26—28. napjain tartattak, melyeken Kunez Elek kir. tanácsos, tankor, fő­igazgató úr elnökölt és az érd. r. k. statust most is, mint az előző években Mikó Bálint 0 nagyméltósága, igazgató­tanácsos és iskolánk világi gondnoka képviselte. A vizsga egészen a tanév végére esvén, az eredményt a jelen Értesítőben közölni nem lehetett. Irányadó rendeletét: és fontosabb mozzanatok. 1. A könnyelműen adósságot csináló tanár ellen fe­gyelmi vizsgálat fog elrendeltetni és a tanárok fizetési elő­leg iránti kérése csak azon esetben vétetik tárgyalás alá, ha az illetékes adóhivatalnak a fizetés tehermentességét igazoló bizonyítványa a folyamodványra reá van vezetve. 2934—1904. p. sz. 2. A természetrajzi szertár ásványtani részének leltá­rozását a főtanhatóság elrendeli. 1023—1904. ig. t. sz. 3. Wolf Károly kézdivásárhelyi főgimnáziumi és Nagy Dénes itteni rendes rajztanárok kölcsönösön áthelyeztet­nek. 3403 — 1904. p. sz. 4. A két tárgyból bukott tanulók közül Boga István és Solnay Dénes VI. osztályosoknak a javító-vizsga enge­délyeztetett, Dományáncz András VI és Gábosi Dénes III. osztályosoknak nem engedélyeztetett. 3160—1904. p. sz. 5. A nyári nagy szünidei tisztogatások és javításokról Költségvetés terjesztendő fel. 1192—1904 ig. t. sz. 6. Az iszákosság (alcoholismus) terjedésének gátlására vonatkozólag a testület kifejtett erkölcsi tevékenységéről minden tanév végén jelentés teendő. 3553—1904. p. sz. 7. Özlávik Ferenc rendes tanár az orsz. tanári nyug­díj-intézetbe felvétetett és fizetendő illetékei kiróvattak. 1358—1904. ig. t. sz. 8. A testgyakorlat, szépírás és rajz alól felmentett összes tanulókról a megállapított rovatos kimutatás terjesz­tendő fel az előírt időben. 1362 - 1904 ig t. sz. 9. A múlt tanévi érettségi vizsgálatra kiküldött status­

Next

/
Oldalképek
Tartalom