455 találat (0,274 másodperc)

Találatok

2. Rendeletek • 167. A m. kir. belügyminister 1906. évi 80.000. számú rendeletével kiadott utasitás az állami anyakönyvek vezetéséről. (1906-2042. oldal)
[...] Sretan Bódog Sretko Bódog Stach Szaniszló Stachie Sztakisz Stana Sztána Stana Sztaniszava Stanisa Szaniszló Stanisav Szaniczló Stanisava Sztaniszava Stanislaus Szaniszló Stanislav Szaniszló Stanka Sztánka Stank o Szaniszló Stan o je Szilárd Stasko Szaniszló a astko Bódog Stavrakis Stavna [...] Szamuilo Samuel Szanda Alexandra Szandu Sándor Szaniszló Szanziana Janka Szapta Erzsébet Szára [...]
3. Főrendiház • IX. Grófok • Pallavicini Sándor, őrgróf • Pejacsevich László (1906-1910-II-96. oldal)
[...] gróf leányát Szoinolány Pozsonyin Pallavicini Sándor őrgróf Született Szegeden 1853 május [...] Szent Anna rendnek az orosz Szaniszló rendnek a porosz vörös sas [...]
4. Főrendiház • XI. Az Ö Felsége által élethossziglan kinevezett és a főrendiház által élethossziglan megválasztott főrendiházi tagok • Matlekovits Sándor (1906-1910-II-154. oldal)
[...] az orosz II oszt Szent Szaniszló rendnek királyi tanácsos Főpolgármesteri állásától [...] Kossuth Lajos utcza 2 Matlekovits Sándor Született 1842 október 12 én [...]
5. Ülésnapok • 1869-253 (1869-XI-291. oldal)
[...] Nyáry Pál Domahidy Ferencz Dezső Sza­niszló Kiss Lajos Gál Péter Pilisy [...] Más részről Simonyi Ernő Al­másy Sándor Henszlmaun Imre Dietrich Ignácz Patay [...] Degenfeld Béla gr De zső Szaniszló Dienes József Domahidy Ferencz Drottlef [...] Móricz Pál Mihályi Péter Muzslay Sándor Nedeczky István Nehrebeczky Sándor Nyáry Pál Olgyay Zsigmond Ónossy [...]
6. 1941-04-21 / 90. szám
[...] szabadrúgásával Brassai szépen lefut beadása Szaniszló I elé kerül Várady kiszalad [...] ke­rül akinek lövését Várday kiejti Sza­niszló I ráfut a labdára de [...] MÜVEK HATÓSÁGI BIZTOSÁ­NAK Dr Kovács Sándor kereskedelmi tanácsost a Honvédvezérkar részéről ma­gas elismerés érte Dr Kovács Sándort aki mint hatósági biztos működik [...]
7. A képviselőház tagjainak városok, megyék, kerületek és székek szerinti névjegyzéke (35. oldal)
U újfalu kér Fsanády Sándor sz bal választ volt 1053 Csa nády Sándorra szavazott 484 ellenjel Beöthy Algemonra [...] 250 i Tenke kér Dezseő Szaniszló bal választ volt 1794 Dezseő Szaniszlóra szav 1323 ellenj Blaskovics Sán­dorra szav 126 nem szav 345 [...]
8. Irományszámok • 1869-14. Tisza Kálmán inditványa az iránt, hogy kormány kinevezésétől függő hivatalt nyertek képviselői állasukról mondjanak le • 1869-15. A képviselők betüsoros névjegyzéke (1869-I-42. oldal)
42 15 SZÁM Bujanovich Sándor Eitel Frigyes Hajdú Ignácz Buttler Sándor gr Eördögh Frigyes Halassy Gyula Buzinkay Pál Eöry Sándor Halász Boldizsár Bittó István Eötvös [...] Érkövy Adolf Hoffmann Pál Barabás Sándor Hollán Ernő Batagliarini Pál Horváth [...] Jankovics Miklós Jámbor Pál Dezső Szaniszló Grántzenstein Gusztáv Jeszenszky Lajos Dienes [...]
9. 1943-12-20 / 287. szám
[...] A rníisoi egyes számait Fekete Sándor konferálta A labdaruggószakosztály szombatesti mű­sora [...] Farkas Kovács IV Bokor Váczi Szaniszló II CsAK Veres Durst Uhrin [...] KAC támadásával indul a játék Sza­niszló II jó beadását a belsők [...] gólhelyzet nyílik Farkas keresztlabdáját azonban Szaniszló 11 a kifutó Veres vtel­lett [...]
10. Ülésnapok • 1869-321 (1869-XV-270. oldal)
[...] három első szava kimarad Körmendy Sándor Igaz t ház hogy módositványaimmal [...] Széll Kálmán jegyző olvassa Kör­mendy Sándor módosüványát Tóth Vilmos belügyminiszter Összhangzásba [...] a 93 ik szakaszt Dezső Szaniszló T ház Ezen sza­kasz lényegére [...] Széll Kálmán jegyző olvassa Dezső Szaniszló módosüványát Tóth Vilmos belügyminiszter Részemről [...]
11. 1937-04-15 / 87. szám
[...] Albu Vin tila Juhász Rafinszky Szaniszló II Bindea Kovács Lengher Bodola [...] Nistor David de leg főképen Szaniszló II sok­kal jobbak náluk Rafinszky [...] tiették 1 ebe tetilénné Klein Sándor föpénztárosi Elültem Álripád titkári jelentése [...] Mllk Hós főpénztár 09 Klein Sándor jegyző Péter Antal pénztárosok Szabó [...]
12. Irományszámok • 1869-2. A képviselők osztályszerinti névjegyzéke (1869-I-4. oldal)
[...] Béla Zichy Nándor gr Buday Sándor Mocsonyi Sándor 10 Pilisy Lajos Sümeghy Ferensz [...] Vukovics Sehő Ocskay Eudolf Dezső Szaniszló Papp József Muzslay Sándor Kürthy István Berónyi Ferencz gr [...] Mukits Ernő Nyáry Pál Csiky Sándor Csernovits Péter Henszlmann Imre
13. Irományszámok • 1872-808. 1874. évi XIII. törvényczikk az Oroszorsággal 1873. évi május 20/9-ik napján kötött posta-szerződésről (1872-XIX-41. oldal)
[...] Felsége minden oroszok császárja Timacheff Sándor főhadsegédét lovassági tábornokot belügymi­nistert a [...] tagját az orosz Szt Nevszky Sándor rend fehér sas rend II [...] rend és I osztályú Szt Szaniszló rend lovagját a dán Dannebrog [...] rend és I osztályú Szt Szaniszló rend lovagját porosz vörös sas [...]
14. Ülésnapok • 1865-215 (1865-VII-93. oldal)
[...] Károly elnöklete alatt Tárgyai Dezső Szaniszló megbízó levele éa kérvények bemutatása [...] törvényjavaslatokról Kandó Kálmán éa Ormós Sándor végleg igazoltatnak s osztályba soroztatnak [...] ülés jegyzökönyvét Elnök Bemutatom Dezső Szaniszló Bihar megye Tenke választó kerületében [...] bizottság véleményét elfogadni Elfogadjak Csiky Sándor Ezen ungvári választás oly híressé [...]
15. 1936-04-28 / 97. szám
[...] Golub Gain David Năsturel Paunescu Szaniszló Ploesteanu Orza Kinizsi Schmidt Hetzer [...] mérkőzésen A 24 ik percben Szaniszló Ploesteanu elé tálalja a labdát [...] gólba A 27 ik percben Szaniszló Orza összjáték után Szaniszló 3 méterről gólba vágja a [...] leié cégnél Budapest IV Petőfi Sándor utca 9 szám és Váci [...]
16. 1943-03-01 / 48. szám
[...] dr tinta Farkas KAC Márki Szaniszló II Vass Pál Szántay Csákány [...] A 15 percben Farkas veszélyeztet Szanisz­ló ment egy perccel később Bonyhádi [...] megy a 16 oson belül Sza­niszló habozva követi Néhány pillanat is [...] következő nyilatkozatok hangzottak el Kemenessy Sándor a Ferencváros főtitkára A csapat [...]
17. Ülésnapok • 1884-282 (1884-XIII-289. oldal)
[...] 121 Harkányi Frigyes 121 Hegedűs Sándor 120 Horváth Gyula 120 Ivánka [...] 103 Rakovszky Géza 104 Rassics Szaniszló 102 Szirmay Pál 101 gróf [...] Gaal Jenő pécskai 115 Hegedűs Sándor 115 Horánszky Nándor 11 5 [...] 87 XIII KÖTET Géza Rassics Szaniszló Szirmay Pál gróf Teleki Domokos [...]
18. A képviselőház tagjainak, városok, megyék, kerületek és székek szerinti névjegyzéke (58. oldal)
[...] megyei kp Baranyi Ágoston Csanády Sándor Csengery Antal Csengery Imre Farkas [...] Móricz Pál Miskolczy Lajos Román Sándor Véghső Gellért Zichy Jenő gróf Dezső Szaniszló Szathmár megyei kp Boros Pál [...]
19. 1940-10-14 / 236. szám
[...] Hevesi Dómján Vass Deinény Juhász Szaniszló II Lu­kács Kovács Spielmanu Bodola [...] kézzel akaszt meg egy tá­madást Szaniszló szabadrúgását Dobay a kapu elé [...] megjelent közönség előtt Vitéz Kemenessy Sándor a Ferencvá­ros főtitkára Ilyen súlyos [...] vendégjátéka is biztosítottnak látszik Tompa Sándor pedig már a leg­közelebbi jövőben [...]
20. Irományszámok • 1869-637. A képviselők osztályszerinti névjegyzéke (1869-VII-2. oldal)
[...] 637 SZÁM rubány Gergely Nehrebeczky Sándor Almásy Sándor Eendeffy Árpád Szunyogh Albert Császár [...] Széli Kálmán Grázer Frigyes Bethlen Sándor gr Salamon Tódor Bánffy János [...] Sámuel gr Popovits Zsigmond Dezső Szaniszló Ernuszt Kelemen Simonyi Lajos br [...] Nándor Vay Béla br Csanády Sán­dor Boór János Mednyánszky Sándor Halassy Gyula Mihályi Péter Bömches