Ellenzék, 1940. október (61. évfolyam, 225-250. szám)

1940-10-14 / 236. szám

194 0 október 14. ELLENZÉK SPORT •™®wí^sai■Bív^aíaí^a^BSa^^aSEBfi»w»^■^",0,^ Erdély válogatottja lehengerelte a ferencvárosi ■—■——MMBBBB n — ■ -----­Î2.000 nézője volt a tegnapi mérkőzésnek KOLOZSVÁR. Erdély fővárosának teg­nap nagy ünnepnapja volt. Már a kora reggeli órákban meglátszott a város ké­pén, bogy itt valami nagyobb ünnepségre készülnek az emberek. A visszacsatolt er­délyi és székelyföldi városok csaknem ösz- szes sportegyesületei Kolozsváron voltak, hogy résztvegyenek a tegnapi sportünnep­ségeken, amely feledhetetlen lesz mind­azok számára, akik azon résztvettek. A Ferencváros labdarúgócsapata, amely szombat esţe váratlanul megérkezett vá­rosunkba, szintén résztvett a vasárnap délelőtti ünnepségeken. A vendégeket hozó gyorsvonat 90 per­ces késéssel futott be a kolozsvári állo­másra, ahol többezer főnyi tömeg, amit a helyi és vidéki sportegyesületek alkottak, nagy ünneplésben részesítették dr. Gidó- falvy Pál miniszteri biztost és az MLSz. 150 tagját, miközben a MÁV zenekar az Erdélyi indulót, majd a Himnuszt ját­szotta. Az MLSz. tagjai ezután a városba vonul­tak, majd 11 órakor ünnepélyesen meg­koszorúzták a Mátyás király szobrát, ahol dr. Gidófalvy Pál tartott beszédet a meg­jelent 5000 főnyi közönség előtt, akik kö­zött felvonultak az összes kolozsvári és vidéki egyesületek A délutáni mérkőzés után az összes egyesületi vezetők, játékvezetők és játé­kosok a városi sporttelepen gyülekeztek, majd zárt sorokban felvonultak a refor­mátus kollégium kivilágított udvarára, ahol ünnepélyes fogadalomtétel volt. Az ünnepség után az egyik főtéri étteremben zártkörű társasvacsora volt a budapesti vendégek tiszteletére. ERDÉLY VÁLOGATOTT—FERENC- VÁROS 6:2 (3:1) Három óra előtt 10 perccel az Erdélyi Induló hangjai mellett futott ki a két csa­pat a pályára. Gálffy András miniszteri biztos üdvözölte a Ferencvárost, majd egy törpe játékos, Kunkuti István nyújtotta át az erdélyiek zászlóját. A Ferencváros nevében vitéz Kemenessy válaszolt a mi­niszteri biztos szavaira, aki a zöld-fehérek zászlóját adta át. Utána a Ferencváros kolozsvári szurkolói nevében Borbély Já­nos is átadott egy szép kis selyemzászlót a vendégcsapatnak. Á MÁV zenekar ezután a Himnuszt jót- | szotta, amit a közönség állva együtt éne­kelt. A két csapat a következő összeálli- táshan állt fel: Ferencváros: Pálinkás dr., Szoyka dr.— Pósa, Kiss—Polgár—Lázár, Kalocsai dr.— Sárosi dr.—Finta—Jakab—Gyeívai. Erdély válogatott: Hevesi, Dómján— Vass, Deinény—Juhász—Szaniszló II.. Lu­kács—Kovács —Spielmanu—Bodola—Do- bav. Az első percekben a válogatott csapat támadásával indul a játék. Az 5. percben Bodolának alkalma van gólszerzésre, de közelről élesen fölélő. A 7. percben Szoy­ka dr. csak sarokra tud menteni a kiugró Lukács elől. A Ferencváros is lábra kap s a 10. percben Sárosi dr. kiugrása raár- már gólt jelent Hevesi kapujára, de Vass a lövés pillanatában menti a labdát. A:z erdélyi csapat egymásután vezeti a táma­dásokat, Polgár, valamint Szoyka dr. jól állja a helyét. Az első gól a 13. percben esik. Finta kiugrik, keresztülverekszi ma- j gát a védőkön, majd a kifutó Hevesi mel­lett az üres kapuba lő. 1:0. A válogatott J csapat tovább rohamoz, de nincs szeren­cséje. A 27. percben Dobay kiteszi Bodo- 1 átv aki a kifutó Pálinkás mellett haj­szálnyira a kapu mellé lő. A 34. percben Bodola tisztára játsza Dobayt, akinek be­adását Lukács kapásból vágja a balsarok­ba. 1:1. Percekig a Ferencváros újra szó­hoz jut, de a válogatott védelme, Dóm- jánnal az élén, mindent visszaver. A 41. percben Polgár kézzel akaszt meg egy tá­madást, Szaniszló szabadrúgását Dobay a kapu elé fejeli, amit Spielmanu értékesít. 2:1. Még két perc sem telik bele, amikor Szaniszló szabadrúgása után Spielmanu ki­tör és nehéz szögből újabb góllal terheli meg Pálinkás hálóját. 3:1. Szünet után a válogatott újra frontba jut Spielmann, majd Bodola lövéseit vé­di nehezen Pálinkás. A Ferencváros is tá­mad közben, de csatárai a kapu előtt te­hetetlenek. A 12. percben Demény beadá­sát Bodola elkapja, aki a kiugró kapus feje fölött a hálóba iveli a labdát. 4:1. A Ferencvárosra nem lehet ráismerni. A NAC belső triója egymásután vezeti a leg­szebb támadásokat, Pálinkás azonban a helyén van. A 17. percben a Ferencváros Jakab révén éri el a második gólját, aki­nek lövése Hevesi kezéről perdül a háló­ba. 4:2. Még egy perc sem telik bele, ami­kor Dobay beadását Lukács a balsarokba lövi. 5:2. Percekig csaknem egykapura fo­lyik a játék, a 32. percben Lukács sarok­rúgását Kovács Dobay elé teszi, aki a nap legszebb gólját lövi a jobb felső sarokba. A 37. percben a válogatott újabb gólt ér el Spielmann révén, de ezt Tihaméry nem adja meg. Az utolsó percekben a Ferenc­város újra feljön, de az eredményen már nem tud változtatni. A játék képe után az eredmény igaz­ságosnak mondható. A magyar bajnokcsa­pat fáradtan és kedvteleniil játszotta vé­gig a mérkőzést és — bár nagyon meg­érezte Csikós, Sárosi III. és Kiszely hiá­nyát — súlyos vereségét azonban ez még­sem menti. Erdély válogatottja, amely Jeny és Szaniszló edzők keze alatt lelki- ismeretes munkával készült fel erre a nagy mérkőzésre — meghozta gyümölcsét. Minden egyes játékos kitett magáért. A kapuban Hevesi, bár egy gól a lelkiisme­retűn szárad, mindvégig jól védte hálóját. A hátvédek közül Dómján messze kima­gaslott a mezőnyből.,, de Vass is jól meg­állta e helyét. A fedezetsorhan Szaniszló II. volt a legjobb, aki csaknem egymaga bénította meg a Ferencváros jobbszárnyát. Juhász, aki a kullancs szerepét játszotta, egyike volt a mezőny legjobbjának. De- mény hatalmas felszabadító rúgásaival tűnt ki. A csatársorban Lukács minden egyes lefutása veszélyt jelentett Pálinkás kapujára. Kovács ördöngös játékával ara­tott nagy sikert. A mezőny és egyben a válogatott legjobb embere Spielmann vedt, akinél ma jobb középcsotár aligha fut Ma­gyarországon. Bodola szintén válogatott formát játszott ki. Dobay újra formába lendült, aki különösen szünet után adott sok munkát a ferencvárosi védelemnek. A Ferencváros csapata csalódást kel­tett. Az az óriási embertömeg, mely teg­nap délután végignézte ezt az ünnepi mér­kőzést, többet várt a magyar bajnokcsa­pattól. A közvetlen védelemben csak Szoyka dr. elégített ki, mig a fedezet- sorban Polgár nem birt a Kovács—Spiel- mann—Bodola belső hármassal. A csatár­sorban csak Gyetvay és Kalocsai dr. tűn­tek ki. Nyilatkozatok a mérkőzésről: Gálffy András miniszteri biztos h. a következő­ket mondotta: —- Nem lepett meg ez a győzelem. A válogatott várakozáson felül játszott és azt hiszem, hogy Erdély labdarugói jól mutatkoztak be a nagyszámban megjelent közönség előtt. Vitéz Kemenessy Sándor, a Ferencvá­ros főtitkára: Ilyen súlyos vereségre nem számítottunk. A válogatott csaoat minden egyes tagja kitűnő erőkből áll, de ha já­tékosaink a két válogatott és a csütörtö­ki BSzKRT bajnoki mérkőzéstől nem let­tek volna olyan fáradtak, akkor alig hi­szem, hogy vereséggel térünk baza. Csa­patom nagvon megérezte Kiszely, Sárosi III és Csikós hiányát. A mérkőzést, amit Tihaméry budapesti játékvezető vezetett 12.000 néző előtt, csak Spielmann szabályos góljánál téve­dett. A vasárnapi ünnepségekre holnapi szá­munkban visszatérünk. Meífopel-száll© isi falajdonban Előkelő családi szálló a város központjában, a Nemzeti Színház közelében. Kényelmes, modern, meleg-hideg folyóvizes, telefonos szobák 5 pengőtől. Turistaszobák. Erdélyieknek árkedvezmény. ?'?. SáLvéfoaz, étterem* söröző, grill. Budapest VÎT. kerülőt, Rákócri-uí 3 8. 4 EkalapácsdUbás országos rekordját Bíró 48.84 m.-?e javította 3000 m. 1 Gross iilO p. 28 mp. 2 Ströck KOLOZSVÁR. A KAC tegnapi házi atléti­kai versenyeinek meglepetése Biró György nj országos rekordja a ka’apácsdobásban. 100 m. 1 Sulllyok 11.7 mp. 2 Serban 12.6. 3 Czukor 12.6. 400 m. 1 Bürger 54.2 mp. 800 m. 1 Buttka 2 perc 13.9 mp. 2 Fii'Höp 2 perc 17.8 mp. 3 Nagy. 1500 m. 1 Buttkai 4 perc 39 mp. 2 Schul­ler 4 perc 46.6 mp. DIMÁVAG—ÚJPEST 4:4! BUDAPEST. A magyar bajnokság tegnapi fordulójának meglepetése a DIMÁVAG dön­tetlenje az Újpest eillen. Eredmények a kö­vetkezők: DIMÁVAG—Újpest 4:4 (3:1), WMFC—Ha'adás 5:0 (0:0), Kispest— Gam­ma 5:3 (3:2), Szeged—Sal BTC 0:0, Szolnok —Törekvés 3:1 (2:1), Tokod—Elektromos 2:1 (0:0). A Ferencváros még az elmu'lt csü­10 p. 28.1 mp. Magas: 1 Czukor 169 cm. 2 Serban 159 cm. Hármas: 1 Ries'jer 12.94 m. 2 Czukor 12.81 m. 3 Varga 12.42 m. Súly: Bacsa Kákosligeti Move 11.93 m. 2 Schneider 10.73. Kalapács: Biró György 48.84 in. Országos rekord. Régi rekord 47.87 Kemény BSzKRT. törtökön játszotta le ai BSzKRT elleni mér­kőzését, amely 4:4 (1:2) arányban döntetle­nül végződött. A BATCH ÉS BATCH világversenyek egyelőre elmaradnak. A beutazási engedé­lyek körül váratlan nehézségek támadtak és ezért a versenyek megtartása halasztást szenved. A rendezőség. HÉTFŐ, OKTÓBER 14. BUDAPEST í. 6.IO: Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemények, étrend, hanglemezek. 1(1 Hirek. Itt.20: Aprósá gok Cost! lu-rölő 1* «doica* sás. 10.45: M odellváf ár. Élő.ad ás. U .10: Via jelzi őszoigálat. 12; H; arangszé. 12.10; A Mí­ria Terézia 1 . honvé d gyalogé ered ': zenekara han gversenyez :. 12.40 : Hirek.1 13.20: idője!­zés, időjárás, vízállásjelentés. 13.30: Cigány­zeue. 14.30: Hirek. 14.45: M tiäorismerte* és. 15: Árfolyamhirck. 14,15: KI őadás. 16.45: Időjelzés, hirek. 17.15: Szimfonikus költe­mény hanglemezről. 17.35: Emlékek Erdély­ből. Előadás. 18: A Rádió Szalonzenekara. 19: Hirek magyar és román nyélven. 19.20: Zongoraszámok. 19.50: Hegyaljai szüret. Hangjáték. 20.40: Hirek, időjárásjelen lé». BUDAPEST II. 18; Hirek. 18.30: Német nyelvoktatás. 19: Hanglemezek." 19.30: Elő­adás. 20: Hirek, német olasz, angol, francia és eszperantó nyelven. KEDD, OKTÓBER 15. BUDAPEST I. 6.40: Ébresztő, torna. 7: Hirek, közlemények, étrend, h-nglemezek. 10 Hirek. 10 20: Erdélyi nép-mondák és legen­dák. Felolvasás. 1Ó.45: Felolvasás. 11.10: Vizjelzőszolgálat. 12: Harangozó, időjárás­jelentés. 12.10: Miivészlemezek. 12.40: Hirek. 13.20: Időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 13.30; A Rádió Szalonzenekara. 14.30: Hí­rek. 14.45: Műsorismertetés. 15: Árfolvam- hirek. 16.40: Gyermekdélután. 16.45: Idője! < zés, időjárásjelentés, hirek. 17: Hirek szlovák és ruszin nyelven. 17.15: Cigányzene. 18.10: Előadás. 18.30: Jazz-hármas, 19: Hirek ma­gyar, német és román nyelven. 19.20: Bujdo­sók. 19.55: Ének és zongoraszámok. 20.20: A zágoni Mikes-porta. Hangfelvétel. 20.40; Hi­rek és időjárásjelentés. BUDAPEST II. 17.30: Ruszin népdalok harmonikán. 18.10: Hirek. 18.30: Mezőgaz­dasági félóra. 19: Hanglemezek. 19.30: Fran­cia nyelvoktatás. 20: Hirek német, olasz, an­gol és francia nyelven. 20.30: Előadás. hogy a kolozsvári színház legközelebbi operettje a Sárgapilykés közlegény lesz. A kedves darab teljesen uj betanulásban és szereposztásban kerül színre; hogy a Budapesten tartózkodó báró Ke­mény János igazgató több híres fővárosi színésszel tárgyal kolozsvári vendégszerep­lés ügyében. Honthy Hanna mellett So­mogyi Nusi vendégjátéka is biztosítottnak látszik, Tompa Sándor pedig már a leg­közelebbi jövőben fellép nálunk; hogy Fedák Sári Hazafelé... című uj filmje közvetlenül a budapesti bemutató után kerül színre nálunk a Royal mozgó- színházban. A remrégen Kolozsváron ven­dégszerepeit Zsuzsa amerikai tárgyú film­jét nagy érdeklődéssel várja a közönség; hogy ugyancsak érdeklődéssel néz a ko­lozsvári közönség a Két lány az utcán filmbemutatója elé. Ennek a darabnak színpadi változatában mutatkozott be a Kolozsvárról felkerült Dayka Margit a budapesti közönségnek. A megfilmesített darab az Egyetem-mozgóban kerül majd színre Tasnády Fekete Máriával és Bordy Bellával a főszerepekben; hogy Rákosi Viktor csodaszép színmü­vét, az Elnémult harangokat megfilmesí­tik Budapesten. A szereposztás érdekessé­ge, hogy a pap remek szerepét Kolozs­vár egyik legnépszerűbb prózai művésze, Nagy István alakítja majd; hogy vitéz Tolnay Andor cseretársulata nyitja meg a kassai színi évadot a Tokaji aszú bemutatójával: hogy óriási sikere volt a Szárnyas dan­dár cimii repülőfilmnek, amely a magyar aviatika nagyszerű fejlettségét bizonyítja. A Royal-mozgó filmjében Rajnay Gábor nyújt felejthetetlen alakítást; hogy október 23-án este évadnyitó est lesz Mit adott Erdély a magyarságnak gyűjtőcímmel a budapesti Zeneakadémiáin. A műsoron sok jólismert erdélyi név ke zott Szentimrei Jenő. Török Erzsébet elő adómüvésznö 4s Végh Sándor hegedű művész szerepelnek. JLEVÉLPA PIRÓK, ésszerűtől a leg* váiasztékoütabb Kiviteli legolcsóbbat* az Ellenzék könyv osztályában, Kolost*' vár, Mátyás király Tát; 2»

Next

/
Oldalképek
Tartalom