Ellenzék, 1941. április (62. évfolyam, 74-98. szám)

1941-04-01 / 74. szám

hm 10 FILLÉR ULrn. - o..,;;,. t °*a**2hizt.*e Szey»5S7íőséfl és felaíófeffatsl: Kolozsvár, MiisseHní-ú! 4. Telefon: 11—09. Hyomtía: Ekvcteai-uíca 8. szára. Telefon sz.: 28—23 LXIÍ. ÉVFOLYAM, 7 4. SZÁM. «UtPlTOnB: BIRTHS MIKLÓS KEDD Kiadfttulaldonos: PILLIS R. T. Kolozsvár. Előfizetési árak: havonta 2.79, negyedévre 8, félévre 16, egész évre 32 psngä. KOLOZSVÁR, 1941 ÁPRILIS 1, Belgrad és Zágráb (Z) Az európai közfigyelem napok óta ismét a régi „löporos hordó“ —■ a Balkán — felé fordul, ahol most a romániai események lezajlása után, az egykori kisantant harmadik államában: Jugoszláviában robbant ki elementáris erővel az uj európai rendbe' való bei'»' íeszkedés által követelt erjedési folya mat. A változás előzményeit, belső és a je íek szerint külső rugóit éppen úgy ho-* mály fedi e pillanatban, mint ahogy köd burkolja a folyamatban levő tár­gyalásokat és azole várható eredmé­nyeik Nehéz volna e pillanatban még oly logikusnak látszó gondolatsorokon is végighaladva akár a legközelebbi órák eseményeire nézve jóslatokba bo-* csátkozni és így kizáróan néhány tény megállapítására kívánunk szorítkozni, amelyek pillanatnyi politikai értékét azonban bármely felelős tényező részé röl történő pozitív vagy negativ állás foglalás megváltoztathatja. A jelek azt bizonyítják, hogy az ál-* lamcsiny magát a jugoszláv közvéle­ményt — és ebben is elsősorban a hor- vátot — váratlanul érte. Talán ennek a körülménynek tudható be az, hogy a Cvetkovicsdkoirimány bukása következté ben a szerb közvélemény felszabaditoít- nak érezte magát az általa képviselt reáípoíiitikai magatartás alól és igy ke- rül'hetiett sor a német és olaszellenes kilengésekre, amelyek nemcsak Jugo=* szálviára, hanem a délkeileteufőpai ki­egyenlítődésre nézve is válságos helyze­tet teremtettek. Hogy ez a válság — amelynek most éljük legkritikusabb napjait, miképpen oldódik meg, az egy*< előre kiszámíthatatlan és mindössze annak a reményünknek adhatunk kifeje zést, hogy a Simovics kormány általán nosan megnyugtató megoldást talál. Róma és Berl'n „jéghideg nyugalom mal“ figyeli az eseményeket, Hogy ez a Wilhelmstrassen hangoztatott „jéghideg nyugalom“ azonban adott esetben mit jelent, atfra élénken emlékezhetünk az elmúlt tizenkilenc hónap eseménye bők A helyzetnek és az abból fakadó kö=* veteXményeknek megfelelően a magyar kormányzat is a legnagyobb nyugalom mai figyeli a déli határainkon túl zajló eseményeket. Hiszen a másik fél részéről csak abban az esetben történ­het állásfoglalás, ha maga Jugoszlávia is elhatározó döntésre jutott, | Mint az események megfigyelői, azon-* ban két ténybeli adottságot már most sem téveszthetünk szem élők Az egyik az uj kormány összetétele, a másik a horvátok rendkívül figyelemreméltó magatartása. í Ami a Simovics kormány összetételét illeti, megállapítható, hogy az szemben Cveíkovicsék koalíciós kormányzatával, kifejezetten koncentrációs kormány, amelyben a szerb radikálisok és entente- baráíok visznek vezető szerepet, Á kormányban azonban nem kaptak he­lyet sem a szociáldemokrata frakciók, sem pedig a nemzeti szociáüsta pártok, mint amilyen a Ljntiicsuféle Zbor és a Hodijna vezetése alatt álló borbások, a horvátok pedig egyelőre távol tartják magukat a kormánytól. Ami a személyi kérdéseket illeti, Szvobodán Jovanovi.es kifejezetten nagyszerb gondolkozása, aki megalkotója volt az 1929. évi Sán-* dór féle oktrojált alkotmánynak és egyik előbarcosa a jugoszlávizmusisal való szakításnak. A Pasics-üéle radiká lis pártot képviselő Mocsmiló Nincsics külgyminiszter Benes és Titulescu mel felt egyik legfőbb reprezentánsa volt a kisantant fénykorának, a francia—angol orientációnak, a kollektiv biztonságnak és a népszövetségi politikának. Mint is meretes, Ninosiics-et az első olasz—albán tiránai egyezmény buktatta meg. A kormány többi nevezetesebb tagja a sumadinac szerb Misa Trifunovics, Milan Groll, Bozsa Markovics és Bogo-« lyub Jeftics, egytőNegyig éleisen né metellenes beállítottságúak. A diktátum rás nemzeti pártot Jovan Benjamin tárcanélküli miniszter képviseli, aki annakidején a legféktelenebből harcolt a horvátokkal való megegyezés ellem j Mindezek alapján maradéktalanul iért hető a horvát magatartás, amely — a belpolitikai problémáktól eltekintve — attól teszi függővé állásfoglalását és részvételét a kormányzatban, hogy a Stmovics=*kormány kötelezőnek tartja e magára nézve a Cvetkovics kormány ál tál kötött nemzetközi megállapodásokat vagy sem! Amint azt a Hrvatski Dnev* nik határozottan leszögezi, a horvát nemzet fegyelmezett nyugalommal és teljes bizalommal várja vezetőinek dön­tését és ahhoz minden körülmények között tartani fogja magát. A most fo Iyó horvát—szerb tárgyalások előrelát hatóan történelmi jelentőségűek lesz­nek, de azok kimenetelét e pillanatban semmiképpen sem lehet megjósolni. A helyzetet azonban talán közérthetőbbé teszi, ha rövid pillantást vetünk a hor­vát nemzet történetére, amely mindig döntően befolyásolja a népek elhatározd sát isorsfordulatok idején. Horvátország a X. században élte fénykorát, amikor Tomiszláv herceget királlyá koronázták. A horvátok váll­vetve küzdenek ebben, az időben az Ár pád=tházi királyokkal Velence adriai he gemoniája ellen. A magyar—horvát sző vétségét Zvoinimir király és I. Géza leányának, Ilonának házassága pecsételi meg. Miután gyermektelenül halnak el, Horvátország 1091 ben a Magyar Szent Koronára száll. Négy évszázad követke-* zett ezután, amely a legszorosabban egybekovácsolta a horvát és a magyar nemzetet. Közös harcok a tatár és a török ellen, közös műveltség, közös ál lameszme, közöis külpolitikai érdekek. A mohácsi vész után 1526 ban a horvát tok leteszik a hüségeskiit Habsburg Ferdinánd kezébe. A habsburgi idők telve voltak sajnálatos félreértésekkel és hibákkal, amelyeket az ismert bécsi politika igyekezett eltúlozni. 1868 ban Horvátország ismét egyesület Magyart országgal és egy bán vezetése alatt ön- í álló kormányt és parlamentet kap. A ; nemzetiségi küzdelmek vihara azonban ekkor már végigszáguld Európán. Bécs ^ továbbfolytatja politikáját, amelynek élén Ferenc Ferdinánd áll. Az 3918. évi összeomlás a horvátokat igy Ma gyarország ellenfeleinek táborába so* dorta és azok beléptek az S. H. S. ki rályságba. A jugoszláv állam keretében — ..................ifclIHOlFlITOMftMMHi" «■' eltöltött sorsuk közismert. Zágrábban a csatlakozás alkalmával föderatív de mokratikus megoldást vártak és köve-* teltek, ami állandó és súlyos ellenté­tekre vezetett közöttük és. a nagy szerb eszme képviselői között. Az 1929 es diktatúra ideje alatt teljes passzivitásra voltak ítélve és csak annak megszűnte után kapcsolódtak be ismét az ország ügyeinek intézésébe. Ennek a helyzet-* nek vetett véget a március 27 i állam csíny, amely uj korszakot nyitott meg a horvát—szerb kérdésben. Feszült figyelemmel tekintünk tehát a következő órák eseményei elé. A meg-* becsülés és erényeik iránti tisztelet mellett, amely bennünket, magyarokat a jugoszláv királyság nagyobbik állam­alkotó nemzetéhez, a szerbekhez fűz, nem feledjük el a közös és dicsőséges múltak amelyet hosszú évszázadok so rán éltünk át közös hazában a horvá* tokkal. Bízvást mondhatjuk ma — hi­szen tanúságot tettünk és teszünk mel-* lette —, hogy felismertük hibáinkat és nem ismételjük őket. A történelem pe dig bizonyságot tett amellett, hogy a múlt ellentéteit közöttünk és a horvátok között (éppen úgy, mint nemzetiségeink között) egy korhadó központi hatalom képviselői szították, akik hatalmuk egyensúlyát csak népeik ellentétein keresztül tudták biztosítani. Zvoinimir, Géza és Béla királyok szelleme talán megvilágítja az utat és meggyőzi a kétkedőket. Pattanásig feszült a helyzet Jugoszláviában Gyors ütőmben folyik a mazgosltis—Még nine? msgegyezés Belgrad és Zágráb között — I német kövei is elhagyta Bsigrádol — Óvintézkedések a szomszéd á lantokban Felügyelet alá helyezték a népkisebbségek vezetőit BELGRÁD, április 1. (Búd. Tud.) Von Heeiren belgrádi német követ hét­főn este jelentéstételre Berlinbe utazott, Andrics berlini jugoszláv követ hétfőn reggel Belgrádba érkezett, hogy jelentést tegyen kormányának. Kosu=* tovics, a horvát parasztpárt alelnöke, reggel óta Belgráűban tartózkodik és tárgyalásokat folytat. Macsek érkezésének időpaní.ja bizonytalan. Hír szerint nem is lép be a kormányba, hanem Zágrábban marad és átveszi» a horvát parasztpárt vezetését. Belgrádi politikai körökben kijelentik, hogy mig tár­gyalások vannak folyamatban, a helyzetet nem lehet megítélni. Jugoszláviában bezárták az iskolákat, a német iskolákat is, azzal az indokolással, hogy a tan erők eltávoztak Jugoszláviából. Utrakészen állanak a tengelyhatalmak belgrádi követségei is BUDAPEST április 1. (MTI.) A Pes­ter Uoyd szóflai külön tudósítója, linkt Zingateilj a következőket írja: \ A hokjár határállomáson lévő Dra&n- mánnál a jugoszláv őrség elhagyta a vániházat és az ország belsejébe huzó ríott vissza. A határon át vezeíő utat aláaknázzák. Az utasforgalom a legmi­nimálisabbra csökkent és csak a nem­zetközi vonatokra szorítkozik. A határ zónát mzsszmeenöen kiürítik. A lakossä' got kikönvonatok szállítják az ország belsejébe. A belgrádi főpályaudvaron már nem adnak ki jegyeket bolgár ál tomásokra. A német népcsoport tagjai igyekeznek a román határon átjutni. Azoknak a horvátoknah a száma, akik a jugoszláv hadseregből boh'gár terület­re szöktek, megnövekedett. A íengelyhataimak belgrádi követsé- gci utrakésZen állanak. Mim ismeretes, a diplomáciai szemé'-yZet tagjainak csa ládjai hétfőn már el is utaztak Béig rúdból. Mint megbízható forrásból értesir lünk, s jugoszláv mozgósitás március hó 24 én kezdődött és április 3Tg tel­jesen be kell hogy befejeződjék. .4 /ír goszláv haderő fő tömege Nis közeié* ben ált és még délebbre a hármas ha- tártól. A csapatokkal és hadianyaggal zsúfolt vonatok szüntelenül haladnak déli irányban. A jugoszláv sajtónak még mindig az a véleménye, hogy a horvátok maga­tartása nagy befoíyússal >esz Belgrádra, de mindinkább az a meggyőződés kere kedik felül, hogy az angoI—jugoszláv problémákat most már Berlin teljesen megváltozott szempontból szemléli. Rendőri őrizel alá helyezték a jugosüláviai magyarság vezetget is BELGRAD, április 1. A jugoszláv ható­ságok elrendelték a különböző népi csopor­tok vezetőinek rendőri őrizet alá vételét- Ezek között szerepeinek a magyar uépi cso­port vezetői is. A jugoszláviai néniét csoport vezetőjét, Sepp Jankót újvidéki lakásán in­ternálták. ü Jugoszláviából menekülő németek utolsó kiiiönvonata is elhagyta Belgrádi! BELGRÁD, április 1. (DNB) A Szerbia minden részéből hazainduló német telepesek utolsó kiiiönvonata hétfőn éjjel hagyta el Belgrádotv (MTI.) BELGRÁD, április 1. (DNB.) A Szerbiá­ban élő összes birodalmi alattvalók elhagy­ták az ország területtét. Ezzel egyidejűleg az olasz állampolgárok különvonata Ls elhagyta a belgrádi pályaudvart. (MTI.) BELGRÁD, április 1. (DNB.) Ma egész 1 nap és este érkeztek az olasz alattvalók Jugoszlávia egész területéről Belgrádba. ahonnan különvouaton utaznak tovább. Kedd estig az összes Jugoszláviában élő olasz ál­lampolgárok elhagyják az ország területét- BELGRÁD, április 1. (MII.) A Puttók utazási iroda 500 személyes különvonata el­indult Be'lgrádból Budapest fe’é. A jugo­szláv hatóságok Szabadkánál feltartóztatták és visszafordították.

Next

/
Oldalképek
Tartalom