Ellenzék, 1937. április (58. évfolyam, 75-99. szám)

1937-04-01 / 75. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal; Cluj, Calea Moţilor4. Fiókkiadóhivatal és könyvosztály: piaţa Unirii 9. szám. — Telefonszám: 109. — Lcvélcim: Cluj, postafiók 80. MAGYAR POLITIKAI NAPILAP. ALAPÍTOTTA: BARTHA MIKLÓS Előfizetni árak: havonta 70, negyedévre 210, félévre 420, évente 840 lej. — Magyarországra: negyedévre 10, félévre 20, évente 4a pengő. A többi külföldi államokba csak a ponókiüöobözettei öbb. tVIII, ÉVFOLYAM, 7 5. SZÁM. CSÜTÖRTÖK 1937 ÁPRILIS 1. Á dunai államok gazdasági együttműködésének kérdéséi ttargyalfák meg Selgráslibaii kezdődő kisaittaitt-érfekezletfen Külügyi látogatások sorozata. — Amerikai részről francia-angol-amerikai gazdasági blokk megalakítását indítványozzák. - Delbos és Beck külügyminiszterek fontos megbeszélései Váratlanul enyhült a feszültség Japán és SzovjeSomszország között A külpolitikai események előterében megint a közelről esedékes, nagy ké­sőbbre. bejelentett külügyminiszteri és miniszterelnöki látogatások sorozata áll. Az a látszat, mintha az államok vezetői még gyors megállapodásokat akarnának létesíteni valamilyen későbbre lehetsé­gesnek tartott, vagy valószínű esemény bekövetkezése előtt. Pillanatnyilag leg­több érdeklődés veszi körül Hodzsa csehszlovák miniszterelnök ausztriai lá- togatásák ifiéit) körül a rejtélyes kombi­nációk egész sorozata merül fel, Egyik jjyen kombinációval szemben Hndc- peströl is szükségesnek tartják annak a hírnek cáfolatát, hogy Hodzsa titokban átlátogatott Balatonalmádira, ahol az ott üdülő Kánya Kálmán külügyminiszter­rel folytatott volna tárgyalásokat. Ez a hír, amint illetékes magyar oldalról je­lentik, semmi tekintetben nem felel meg a valóságnak. A csehszlovák mi­niszterelnök Schuschnigg osztrák kan­cellárral folytatott tárgyalásait azonban nem cáfolják, amint nem cáfolják azt sem, hogy Ausztriából a francia Rivié­rára fog utazni. A francia Riviérán töl­tött üdülés viszont rendesen a párisi kormány külügyminiszterével való ta­lálkozással van összekötve, amint ez pl- az utóbbi időben szintén feltűnő gyak­ran Riviérára látogató Beck lengyel kül­ügyminiszter esetében is újra megtör­tént. Ugyancsak Párisba várják köze­lebbről Schmidt osztrák külügyi állam­titkárt is. Schuschnigg osztrák kancel­lár viszont a jövő hét első napjaiban fog Rómába érkezni, ahova Sztojadino- vics jugoszláv miniszterelnök látogatása április végén esedékes. Daladier francia hadügyminiszter és miniszterelnökhe'- lyettes közelebbről Londonban tárgyal Duff Cooper angol hadügyminiszterrel, kétségtelenül a két hatalom közös had­ügyi kérdéseiről. Withemoore kanadai kormányzót Washingtonban fogadták rendkívüli ünnepélyességgel, ami újabb jele Anglia és az Egyesült Államok szo­ros barátságának. Végül pedig a beje­lentett látogatásai: sorozatát Viktor Emánuel olasz király szirtién még ta­vasszal esedékes budapesti látogatása zárja be, amikor az olasz uralkodót ut­ján Ciano külügyminiszter fogja elkí­sérni. Holnap kezdődik Tielgrádbnn n kisantant- értekezhet is, mely iránt 0 kisantant egyes államaival kapcsolatos események miatt ez­úttal különösen nagy az érdeklődés. Az érte­kezlet, melyet közvetlenül Benes csehszlovák köztársasági elnök belgrádi látogatása követ, nagy ünnepélyességek között fog lefolyni. A tanácskozásokkal és az elnöki látogatással kapcsolatos előkészületek, amint 0 jugoszláv fővárosból jelentik, már nagyba,n folynak. A tanácskozás tárgyairól különböző kombiná­ciók kerültek forgalomba. A megbeszélés központ jóban, amint illetékesek kijelentései­ből kövelkeztetiy lehet, mindenesetre a Du­namedence államai között lét rehozandó gaz­dasági együttműködés fog állani. Sztojadino- vics miniszterelnök a Jugoszlávia é-s Olasz­ország között létrejött megegyezéssel kap­csolatban, hir szerint, indítványt fog tenni a kisantant államainak és a római jegyző­könyv államainak gazdasági együttműködésé­re. Egy másik hir szerint, csehszlovák részről indítvány készül a három állam határainak kölcsönös biztosítására újabb katonai meg­egyezés utján. Bővebb felvilágosítást azon­ban minderre csak a péntek estére jelzett hivatalos közleménytől lehet várni. Parisban nagy fontosságot tulajdonítanak a ma'1, államtanácsnak melyen 0*11 os ki." ügyminiszter be fog számolni a francia Ri­viérán üdülő Beck lengyel külügyminiszter­rel folytatott tárgyalásainak, hir szerint, je­lentős eredményeiről. Besz'ámolójában Del- bns érinteni fogja az olasz—jugoszláv egyez­ményt valamint Schmidt osztrák külügyi Az ünnepek után rendezni kell agyunkat I Annyi gondolat szállta meg. A husvét a régi és uj eszmék taglalásával, ezek sajnálatos J ellentétével s a jelen általánosan nyomasztó voltával foglalkozott. Az egyházi vonatkozá­sok melleit soha még az ünnepi cikkek nem törődtek annyit a poétikával, mint most. Megállapították, hogy az emberiség általá­ban véve nagy szenvedés és nagy elferdülés állapotában van, még ott is, ahol fiatal erő, a sorsfordító uj keresés tölti be a lelkeket. Megváltásra szorul. Eddig sajnos — a köz- írás megállapítása szerint — mindenütt vég­zetesek az önmegváltás eszközei. A békét a fegyverkezés végkimerülésig való feszítésé­vé! és uj meg uj szövetségek megkötésével próbálják menteni, már pedig ezekről a módszerekről megállapította a régi tapasz­talat, hogy nem sokáig tudják feltartóztatni az emberiség katasztrófán, sőt fegyveres béke és a szerződéses diplomácia nem tolja ki, hanem sietteti, amitől mindenki léi. A belső forradalom is örök értékek szörnyű rombolását végzi. Egyet azonban megállapít­hatunk, mint örvendetes tényt, hogy az ün­nep folyamán Sikerült a fenyegető olasz— angol ellentétet — legalább egyelőre még enyhíteni és a spanyol polgárháború mind a két oldalán a kimerülés némi; jogosultságát egy derűlátóbb fölfogásra fokozni. Bennün­ket leginkább kettő érdeked. Hogy a Duna- medence jövendő sorsát élénken vitatták a husvét kapujában lefolyt tárgyalások Prágá­ban, Belgrádban és Bécsben. A benfentesek szerint a dunai megegyezés érdekében alig észrevehető mód, de javulnak a légköri vi­szonyok ebből a szempontból. Hogy a ki­sebbségi kérdésről is sok szó esett és a sza­vak sorában találunk jelentékenyen biztató­kat. A cseh miniszterek a leghatározottabb hangon s az alkotmányra való hivatkozással, mondhatnák: a férfias becsületszó erejével akarják a kisebbségi jogvédelmet valósítani, ha tovább nem is, de a részükről inegáila- pitotí, még igy is örvendetesnek látszó ha­tárig. A lényeg, hogy komolyan akarják és államtitkár rövidesen esedékes párisi látoga­tását. A külpolitikai helyzetet, tekintve hogy Mussolini az angoloknak megígérte az ön­kéntesek visszahívását. Parisban enyhülinek látják. Külpolitikai körökben különben 'nagy jelentőséget tulajdonítanak Roosevelt külön megbízottja. Norman Davis amerikai állam­férfi küszöbön álló londoni és párisi tárgya­lásainak. Roosevelt elnöknek, hir szerint, az a terve, hogy az Egyesült-Államok, Anglia és Franciaország köcött szoros gazdasági együttműködést hozzon léire, melynek nyo­mán fokozatosan kialakulhat a kül politikai együttműködés is. Francia részről etlenfmon- J ' ..élkül hajlandók elfogadni az EggesüU- ■íilamok elnökének gazdasági tervét. Angol részről azonban a pár év előtt létrejött bi­rodalmi gazdasági megállapodások mialt ne­hézségek merülnek föl, azt hiszik azonban, hogy a londoni kormány Amerikához való kapcsolatai érdekében módját fogja ejteni. elég sokat akarnak. A lényeg, hogy igy ko­moly bizalmat és reményt élesztenek. Még ahol kölcsönös szemrehányás, kölcsönös ide­gesség nyilvánult, mint husvét körül folyt a lengyel—német kisebbségi vitatkozásban, ott is felismerhetjük jobb lehetőségek előzetes jeleit. A kisebbségi kérdés ügyében legnagyobb jelentősége vau Bethlen István húsvéti cik­kének, amely karácsonyi kezdeményezését kiegészíti és ezt a nagy jelentős lépését ro­mán szempontból közelebb hozza a lehető­ség és megvalósíthatóságig. Bethlen válasza országunk jelentős politikusainak, sejteti ma védünk, hogy ezek nagyjában és egészében hozzájárultak a román—magyar közeledés előmunkálatához. Bethlen elsősorban a lég­köri viszonyok megjavítását óhajtja, ami kölcsönösen, szinte észrevétlenül nagyobb erőfeszítés és tervszerű munka nélkül meg­történhetik, ha elsősorban a sajtó kap mind | a két oldalról megfelelő utasítást. De tovább is halad fejtegetéseinek legjelentősebb ered ménye, hogy magyar oldaliról már meg van a tökéletes hajlandóság az egyetlen egész­séges alap fölkinálúsárn. amelyen közös ér­dekeket szolgáló egyezmény jöhet létre nem is nagy áron. Mert az egyik oldalon az ár a népszövetség; alkotmány 19. szakaszán ala­puló diplomáciai harc időszerűségének a bé- kiilő politika szellemében való fölfogása len­ne, a másik oldalon pedig a kisebbségi kér dés megoldása. Az elsőt a lengyel—német, g a bulgár—jugoszláv, az olasz—jugoszláv | megegyzések után, a másodikat a csehországi | kisebbség-politika fejleményei nyomán most | már senki sem minősítheti boszorkányság- | nak, akár végzetes áldozatnak, akár megalá- | zó következetlenségnek. Most hogy pünkösd 8 felé haladunk, amely a feltámadás és ujjá- szüjtetés realizálásának ünnepe, némi re­ménység kel bennünk, hogy az európai bé­ke és benne a kisebbségi sors gyökeresen meg fog javulni. Az emberiség észbe kap és nem dobja el a lehetőséget, hogy 1—2 év­tizedig a „béke ölében viruljon“. hogy ezeket a nehézségeket kiküszöbölje. ,4z Egyesül!-Államok vezető köreiben uralkodó hangulatra jellemző, hogy Roosevelt elnök éppen most rendelte el április 6-nak nem­zeti ünneppé nyilvánítását mint annak a: időpontnak évfordulójáét, amikor húsz év előtt Amerika a világháborúba belépett Tokiói jelentés s-erint a Japán és Szovjet- Oroszország közötti állandóan feszült vi­szonyba]p az utóbbi napokban föltűnő eny­hülés következett be. Az enyhülést Japán uj külügyminiszterének. Saitonak külpolitikájá­val hozzák kapcsolatba. Saito a japán kül politika egész frontján békés irányzatokat igyekszik érvényesíteni. Pár nap előtt fogad­ta Szovjeioroszország tokiói képviselőjét, aminek következtében most úgy Tokióból, mint Moszkvából a két hatalom közötti hely­zet határozott enyhüléséről számolnak be. RÓMA, március 31. Schuschnigg osz» trák kancellár a jövő hét első napjai­ban az olasz fővárosba érkezik. Viktor Emánuel olasz király és az olasz ki­rályné kíséretükkel április 8-án utaz­nak Budapestre. Mussolinit a látoga­táson Ciano gróf olasz külügyminisz­ter fogja képviselni, aki szintén fele­sége kíséretében utazik. RÓMA, március 31. Sztojadinovics jugo­szláv miniszterelnök április végén Rómába érkezik, hogy Ciano gróf belgrádi látogatá­sát 'visszaadja. Római tartózkodása alatt ke­rül sor a gazdesági és politikai egyezmény kiegészítő részének, a kulturális megegyezés­nek aláirására. Az olas, lapok cáfolják a hirt, hogy Ciano gróf olasz külügyminiszter közelebbről An karába készülne A lapok szerint az Olasz ország és Törökország közt megindult esz­mecsere barátságos mederben folyik tovább de megegyezésről még korai beszélni. BUCUREŞTI, március 31. Az uralkodó ma lehallgatáson fogadta Victor Antonescu kül‘ ügy minisztert, aki holnap Belgrádba utazik. PÄRIS, március 31. Daladier francia had ügyminiszter a napokban Londonba utazik, hogy Eden külügyminiszterrel és DufT Coo­per hadügyminiszterrel megbeszéléseket foly­tasson. Daladier (állítólag ajánlani fogja a két ország vezérkari főnökei által megkez­dett, de félbeszakított tanácskozások ujra- felvételét. BELGRÁD. március 31. Antonescu és Krofta külügyminiszterek április l én Bel­grádba érkeznek a kisantant állandó taná­csának értekezletére, mely két napig fog tar­tani. Megbeszéléseik után fogadják a sajtó képviselőit. Belgrádi tartózkodásuk alatt Antonescu és Krofta több hivatalos fogadá­son vesznek részt. NEWYORK, március 31. Washingtonban ünnepélyesen "fogadták Whiiemoore-t, Ka­nada főkormányzóját és feleségét, akik Roosevelt elnök meghívására és annak ven­dégéiként érkeztek az Egyesüli-Államok fő­városába. Roosevelt elnök és Whitemoore főkormányzó megbeszéléseinek tárgyát a pánamerikai béketerv és a májusban össze­ülő angol birodalmi értekezlet képezi. Roosevelt elnök április 6-ál nemzeti ün­neppé nyilvánította. Április 6-a lesz a had­sereg napja. Ezelőtt 20 évvel e napon avat­koztak be az Egyesült-Államok a világhá­borúba. (Cikkünk folytatása az utolsó oidaiuaf Bucurestiböl jelentik: Változó fel- hözet, enyhe keleti szél, csökkenő hő­mérséklet, helyi jellegű csapadékok várhatók. Bucurestiben ma délelőtt 10 órakor a hőmérséklet -f-/5 fok. *ss~ ■sau. 1937 március 30. (Rador) Berlin 176.50. Amszterdam 240.30, Newyork 439, London 21.45, Párls 201.675, Milano 23.10. Prága —, Budapest 80 Belgrad 10. Bucureşti 326, Varsó 83, Bécs 739.250. naÉBCHUt

Next

/
Oldalképek
Tartalom