Ellenzék, 1937. április (58. évfolyam, 75-99. szám)

1937-04-15 / 87. szám

1931 iprilis IS. rBt'D'BiîzWm ţÎş takarékoskodj, mikor egészségedről van sző. Használd mindig azt, ami a legjobb, mert semmi sem hasonlít a „Primeros“ állal nyújtott boldog bizton­sághoz. Aki ismeri, az előnyben részesíti a csodála­tos é; bársonyos „Prmuos“ gumit, mely 5 évig tart GLUJ .VAROS TANÁCSÁTÓL. gjlffáilJIipilSilj Megdrágítják az életet az uj pénzügyi in­tézkedések. Az utóbbi napokban a piacon uijalbb áinemielkledések történteik. így a kávé döfiaJidl ára kilómként 10—20 lejjel emelke­dett éis ai gytapot kötöttáruk is drágultak az uj adóterheiklnek megfelelően. A bőráruknál, ahol a legutóbbi emelkedés óta úgy látszott, bogy az áraik már stabilizáródtok, ismét ugrásszerű 'érméiké dós* állott be a tegnap életbelépte tett f orgiái mi adó módosítás ótia. Eminél a. válitozitlaittáismáll, igen érdekes az a mód, ahogy a bőr forgalmiad óját állapi tol­ták m'eg. Itt miem voltaik figyelemmel az áruk értékére, csak oi súly egységre. Földá­rnak okálul .a leggyengébb míinőségü taípmak Is 5 lej az 'adója, épp úgy, mint az egész f i momma k és hogy pontosabban fejezzük ki miagunkat, ia fciz lejies tálphulLadák kilo­gram járnak is épp úgy öt Hej a forgalmi­ad« ja Ikillogramólnként;, mmt a 120 tejes finom talpnak. A gyáriparosok kifogásolják az uj kar- telltörvény rendelkezéseit. Előző számunk­ban Wirt adtunk arról, hogy rendélettárvény formájában szabályozni alkarjuk a kartel­lek működését. Pop Valér iiplar és kereske­delemügyi miniszter ellkészi tette a törvény tanvezetét és kikérte felőle a Gyáriparos Szövetség véleményét iis. A Gyáriparos Szö­vetségnek vezetősége letárgyalta a törvény- tervezetet és több kifogást emelt ellene. A gyáriparosok fők épein azt kifogásolják, hogy a törvénytervezet árakat takar megállapítani bizonyos időszakra, ami ileheteHLenség, mi­után az áriak nap-nap áfán változnak a piac szükségletei szerint. Számos fontos nyersanyagnak drágították meg a behozatali illetékét. A pénzügyminisz­ter körrendeletét intézett a vámhivatal óik­hoz és tudomásukra hozta, hogy az alábbi vámtételeknél a behozatali 'engedőly-'illeté- keket (taxia dă autorizaţie) a következő módon emelte fel: 831-es vámtétel, kaucsuk- iábbelik, isárcrpők, hócipők és csizmáknál az eddiigi 100 kilónkénti 700 lejről 5000 lej­re. 870-es vámtétel: kábelek és vassodro- myok, villamossági huzalok, esetleg fémbur- kolattal, egy vagy több ércfonalilal, az alábbi szigeteléssel: a) gumi, guttapercha,, vagy ve­gyes burkolattal 100 kilónkénti 160 lejről 4200 lejre, b) ema'll (schmalz) oxidokkal egyszerű vagy kombinált textillel vagy más anyagokkal, kivéve a selymet, 100 kilón­kénti 120 lejről 5900 lejre, c) selyem szi­geteléssel 100 kilónkénti 350 lejjről 7500 lejre. 1621-es vámtétel: szalamiálk; b) szub­limál darabokban, 100 kilónként 100 lejről 300 lejir/e. 1651-es vámtétel: timsó 200 lej 100 kilóimként. 1688-tais vámtétel: szodaszul- furium 20 lejről 300 lejre kg.-ként. Passuib László = E&irazia Földes: Halászó macska, nyerte az első vi. lágdijat. Pa'ssuth Euraziia a miásodilkat. — Remekmű ez is. 280 lap, fűzve Lei 53 Le- pageimál, Cluj. Postán utánvéttel. Kérjen ingyen uj könyvjegyzéket. MEGJELENT eior BÁNffY mums regénytrilógiájának második része ÉS HUSIIM. TALÁLTATTÁL Két kötetben, - 260 lej ! No. 9S9I —1937, HIRDETMÉNY. Cluj város 'tanácsa nyilvános áríejcós utján a város lova imáik1 az uj termésig való ellátiisj cél­jából 30.000 kg. zabot vásárolj. Az árlejtést 1937 április 27-én délelőtt n óra­kor a tanácsteremben ülésező árlejtést bizottság előtt tartják meg az államszámviteli törvény elő­írásainak megfelelően. Az Írásban ccitt, borítékban lezárt és lepecsé­telt ajánlatokkal egyidejűleg az ujánkuttevők kü­lön borítékbatn az árverési bizottság elnöke kezé­hez a szállítandó érték1 s százalékát köteletek letenni. Fellvilágositlásokka 1 és árlejtési feltételekkel a városi tanács gazdasági ügyosztálya tzal'gáí. Cluj, 1937 április 6-án. A POLGÁRMESTERI HIVATAL'. LEVÉLPAPÍROK egyszerűtől a leg- választékosabb kivitelig legolcsóbban az Ellenzék könyvosztályában, Cluj, ASPIRIN Törökországban lesz az ezem Balkán labdaru Athénből jelentik: A görög labdarugószö- vebség hozzájárult ahhoz, hogy az ezévi lab­darugó Baíkáfti-játiéikokait Törökország ren­dezze miag. Tekintettel arra, hogy megelő­zőleg már a jugoszilávok is hozzájárulásukat adták a török szövetségnek, az ezévi Bál­ikéin-mérkőzéséket ágy Istambulban vagy Ankanábain fogják megrendezni. A világ legjobb profi íenniszjátékosai Londonban Londonból jelentik: Az angol király kő- I misiz! tornát rendeznek Perry, Jines, Tildén romázása lalkálmából, május 24. és 28. kö- és Cochet nősz vétel év él. zött a Wembley-stádionban hivatásos ten- I ------­Csütörtökön állítják össze a csehek elleni válogatott csapatot Bucurestiből jelentik: A labdarugó­szövetség válogató bizottsága tegnapi ülésén úgy döntött, hogy a csehek elleni válogatott csapatot véglegesen a csü­törtöki triálmérkőzés után állítja össze. Erre a mérkőzésre, melyen a válogatott keret ellenfele egy fővárosi vegyescsapat lesz, a következő játékosok kaptak meg­hívást a válogatottban való részvételre: David és Burdán, Bürger—Albu, Vin- tila—Juhász—Rafinszky—Szaniszló II., Bindea—Kovács—Lengher—Bodola—Do bay—P. Válcov. Ebből a szükebb keretből csak az ál­lapítható meg, hogy a válogató bizott­ság egyáltalában nincs tisztában azzal, hogy kik az ország legjobb formában levő játékosai. Burdán és David tényleg legjobb kapusaink, a hátvédek közül azonban Albunál sokkal jobb Felecan I., mig a fedezetsor elképzelése teljesen té­ves, Vintrla, Juhász és Rafinszky nem valók a válogatottba, mert Gain. Nistor, David, de leg’főképen Szaniszló II. sok­kal jobbak náluk. Rafinszky különben nem is fedezetjátékos, az ő helye a csa­társorban van, ahol valóban kitűnő. A csatársorban Bindea helye — mondjuk — rendben van, jobbösszekö­tőben legszivesebben Lenghert, a közép- csatár posztján pedig Szaniszló I-et lát­nánk, aki vasárnap ragyogó formát ját­szott ki. A balszárny csak Bodola— Dobay lehet. Ismételten felhívjuk még a válogató bizottság figyelmét Borgeára, az U. hát­védjére, aki az utóbbi hetekben állan­dóan hatalmas formát játszott ki. Ke­mény, munkabíró játékos, aki az utolsó pillanatig birja a legerősebb iramot és Felecan I. társaságában ma nem tudunk elképzelni jobb hátvédpárt kettőjüknél. A vasárnapi formák alapján a váloga­tott csapatot a következőképen kell ösz- szeállitanii: Burdán vagy David, Borgea —Felecan I., David vagy Nistor—-Gain —Szaniszfló II., Bindea—Lengher— Szaniszló I.—Bodola—Dobay Ez a csapat — meggyőződéssel állít­juk — a csehek ellen a legszebb sikerrel szerepelne. A hatalmas sikerű „Meg- számláltattáb után végre megjelent az oly régen várt Il-ik rész is. i ELLENZÉK hOnuvoszlálüá^aii kapható. Cluj, Piaţa Unirii 9. sz. alatt. Vidékre utánvéttel is azonnal szállítjuk Az ELLENZÉK a haladás szolgálja. A kisebbségi és emberi jogok előharcosa, A Sft.-Gheorghe-i Munkás Testedző Egye­sület közgyűlése. Tudósítónk je’lénti: Elénk érdeklődés mellett tartotta meg az SMTE (a Sft.-Gbeorghe-i Munkás Testedző Egyesület) évj közgyűlését. Dr. Horváth 'elnöki beszá­molójában elmondotta, hogy az egyesületet az eltanult év folyamán különböző belső za­varok akadályozták ugyan fejlődésében, to­vábbi működését azonban nem tiették 1 ebe- tetilénné. Klein Sándor föpénztárosi, Elültem Álripád titkári jelentése után a. Treiscaume1- megyel labdarugó kerület elnöke, dr. Novacu Aurél közjegyző buzdította további munkás­ságra és kitartó sportmüködésre az egyesü­letet, majd egyhangúlag a köveik ez ő vezető­séget választották meg: Elnök: Dr. Horváih Mllk'Hós, főpénztár09 Klein Sándor, jegyző Péter Antal, pénztárosok: Szabó Ferenc és Szász Imre, könyvelő dr. Viancsa József, tit­kár Hut'tera Árpád, ellenőrök: Bács János és Raduly Lajos, gazda Falka András, szertá­ros Balázs György, könyvtáros Antal Ferenc; ügyész dr. Benedek János, válaisztmáinyi In­gok: Szénégető J., Majorossi G., Szép M., Simon F., fegyelmi bizottság: dr. Novacu Aurel kerületi elnök, Wutschi A., Korodi JF., Hubes P., Péte/r A. UNIVERSITATEA—CRISANA Bucureştii-bői jelentik: Vasárnap az A- ligában mindössze egy mérkőzést tartanak és pedig Oradea-n az Universitatea és CrSi- sana csiapatai. A mérkőzés vezetésére Rit­ter Béla Timisoara-i bírót küldte ki a köz­ponti biróbizoittság. A gyenge lérSi hanyag és nem beie<$ tehetetlen az, hogy az a férfi, aki nemi képességei csökkenését látja, ne kövessen el mindent annak megelőzésére. Ez annál is nyilvánvalóbb, mert a RETON-tabletta a ne­mi gyengeség gyógyszere. A RETON-nal való kezelés nagyon egyszerű: napi három tabletta, a halás három-napi kezelés után erő­sen érezhető. Egy 25 pasztillás tubus ára 98 lej. Csak gyógyszertárakban és drogé­riákban kapható. 110 lej előzetes beküldése ellenében postán bérmentve kapható. Vezér- képviselet E. & L. Ciora, Bucureşti, III. Str. Speranţei 37. DZSIU-DZSICU ÉS JIU DO BEMUTATÓ A KATOLIKUS GIMNÁZIUMBAN CLUJ. (Az Ellenzék tudósitójától.) Óriási siker jegyében tartotta meg Dzsiu-dzsicu be­mutatóját a katolikus gimnázium dísztermé­ben a helybeli ,.Străjeria“ (Ország őre ; csa­pata, mely főleg katolikus és dr. Angetescu gimnáziumok cserkészeiből tevődött össze. Bevezető előadást Precup Ionel, a stră­jeria helybeli főparancsnoka és a Dzsiu- dzsicu klub elnöke tartóit a Dzsiu-dzsicu eredetéről, fizikai és szellemi hatásáról, be­szédében buzdítva az ifjúságot ezen nemes sport kultiválására. Majd Dragoiu F. tanár, cserkészparancsnok vezetése alatt a cserké­szék fokozatosan szemléltették a japán edző gyakorlatokat, a Dzsiu-dzsicu önvédelmet, támadó fogásokat, meg a Jiu-do japán bir­kózást. ügyességükkel különösen a katoii kus gimnázium cserkészei tüntették ki ma­gukat. A bemutató fénypontját egy ötperces Jiu- do küzdelem alkotta, melyet propaganda célból Fleck Gyula Dzsiu-dzsicu tanár és legkitűnőbb tanítványa, Haray Béla szigor­ló orvos tartották, mely komoiv küzdelem­ben szebbnél-szebb fogásokkal és dobások­kal remekeltek, bemutatván, hogy több évi komoly gyakorlat után milyen testi ügyes­ségre és gyors szellemi elhatározó képes­ségre telhet szert a kulturembcr. A bemutatás a kollégium igazgatója, ta­nári kanta' és összes növendékei elolt zajlóit e., lelkes tapsokkal honorálva minden egyes számot. E bemutató a Dzsiu-dzsicu fejlesz­tését és (népszerűségét nagy mértékben elő­mozdította s büszkék vagyunk arra, hogy Romániában városunk az első, mely elis­merte a Dzsiu-dzsicu szükségességét és európai nagy államok mintájára meg szer­vez'te ezt a sportot. A JÖVŐ VASÁRNAPI CSEHSZLOVÁKIA —ROMÁNIA VÁLOGATOTT LABDARUGÓ- MÉRKŐZÉST a Bucii rés ti-i rádió közvetíteni fogja. Beszélő Radu Vasilescu lesz. MILÁNÓ. Milánó válogatott—M. Frank furt válogatott 4:2. PALERMO. A nemzetközi tenniszverseny férfiegyesének döntőjében az olasz Palmieri 6:2, 6:3, 6:2 arányban győzte le -a magyar Dali őst. 3. Szigeti magyar és Romanel'li olasz. A GÖMBÖS GYULA EMLÉKVÍVÓVER SENYT, mely tőr- és kardvívásból állott, a HTVK csapata nyerte meg. 2. MAC. 3 BEAC Részletes eredményeik: Tőrvívás. 1 Hátszegi I. 7. győz. 2. Maszlay 6 győz. 3. Ujfalussy 6 győz. Kardvívás. 1. Kovács Pál 7 győz. 2. Rajczy 6 győz. 3. Berczelly 6 gy 4. Rajcsányi 5 győz. 5. Gerevich 5 győz. LYON. Ă román M. Teodorescu ököl vívó a Descamps elleni mérkőzését pontozássá! megnyerte. MUNTEANU I.-nek. a Victoria kitűnő já­tékosiának sérült ballábát tegnap gipszbe tet­ték, hogy bokacsontrepedése minél előbb meggyógyuljon. A HAGGIBBOR KÖZÉPISKOLAI TÖR VÍ­VÓ VERSEN VÉT Sándor SPU nyerte meg - győzelemmel. 2. Pop SPU 1 győz. 3. Gyer- gyay SPU győzelem nélkül. Sajnos, több benevezett vívó nem jelent meg a versenyen, pedig a Haggibbor dicséretre méltó propa­gandája megérdemelte volna a legteljesebb támogatást. A zsűri (Mezey, Hoffmann, Már ta, Kökössy) ki fogás tálamul látta el felada­tát. A dijakat Bernáth Oszkár ajánlotta fd és azokat személyesen osztotta ki. A cseh—román labdarugómérkőzés jegyei­vel nagyairányu üzénkedés-ek kezdődtek meg. A labdarugószövetség a rendőrség közbe­lépését kérte a jegy hamisítók és üzérek le­leplezésére. Az AJliga gólrekordere jelenleg P. Valcov Venus 17 góllal, 2. Dobay, Niculescu és Hum is 14 góllal, 3. Permek i AMEFA, Lapo­san Victoria és Lengher Rapid 12 góllá’, 4. Fritz Gloria, Feliecam II. Victoria, Bin­dea, Ziainescu cs Szaniszló I. 11 góllal, 5. Iordache, Cociuban II. Szőke és Batrin 10 góllal. Bajorország amatőr ökölvivóesapala Selb bajor városkában 10:6 arányban győzte le a cseh amatőr válogatottat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom