Ellenzék, 1943. március (64. évfolyam, 48-72. szám)

1943-03-01 / 48. szám

.1 C r J - a ~n a 2 t : HÉTFŐ, 19Í3 Marcin s T. uov. évíolyam, 4& szám. ÄRA 12 FILLÉR a Szerkesztőség. és kiadóhivatal: Kolozsvár, Jókai-a. 38., I. era. Telet: II—09. Nyomda: Egye­tem-ó. 8. sz. Telei.: 29—23. Csekkszámla ?2GS6 íLSPITO TTl: B1RTHB MIK LÖS Kiadótulajdonos: „PALLAS SA.1TÓVALLAI AI“ Kt. Kolozsvár. Előfizetési árak: 1 hóra 3.20 P., negyedévre 9.20, félévre 18.40, egy évre 36.80 P. G5ri»g napípapanesa a légierőkliöz Az ellenséget megsemmisítjük ott, ahol találjuk Sülyos 7@Feség@> ®28©av©d©tt Popsii hadsereg© a szovjet front déli szakaszán— Kiacx újra felveti a támasz, pontols át@ng@ciéséii©k kérdését Honvédcsapataink átesspertoiitáss folyik a magyar arcvonaton A NAGY KELET! KÜZDELEM jellegét kétségkívül annak a sikernek a terjedelme ad­ja meg, amelyet német páncélosok és gépesí­tett kötelékek vakmerő vállalkozásaikkal már most learattak a déli szakaszon. A bolseviki vereség mérete részleteiben még nem ismeretes annál kevésbé, mert a támadás tart és egyre újabb teret nyer. Annyi azonban már most is megállapítható, hogy a szovjet válogatott csapatokból álló egesz hadsereget elvesztett, teljes felszereléssel. A támadó német csoport széles sávban, elkeseredett szovjet ellenállást tört meg és ellentámadással kiragadtak a Szovjet kezéből több, köztük nem egy na­gyobb helységet, amelyeket a bolsevisták vár­sz er üen építettek ki és szívósan védtek. Po­pov páncélos hadseregének megsemmisítése folyamatban van. A 1 Uhl SZÍ HARCTÉR északi szárnyán ţ rossz időben tovább folyt a harc és helyi si- j kerekkel járt németekre nézve, ami által S állásaik részben jelentősen megjavultak. Hé­jától keletre, ahol egy angol ellentámadást vertek vissza, valamint Medjez és Babtól északra és délre a német harcicsoport jelen­tős elő haladást tett. szívós ellenállás és erős tüzértevékenység ellenében. Hiába vonultat­tak fel az angolok tartalékokat, nem sikerült I megakadályozniok & németeket abban, hogy { benyomuljanak megerősített állásaikba és sok 1 foglyon kivid jelentős zsákmányt ne ejtsenek. » El Aroussa környékén véres kudarcba fulladt a német páncéltörők és légvédelmi tüzérek védőtüzében és német bukóbombázók záporá­ig ban egy angol ellentámadás, amelyben 6c ? páncélos és nagy gyalogos erő vele részt. í Az ellenség szokatlanul sok tisztet és legény­ét séget vesztett. öbölben bombalalálatokkal megron­gáltak egy nagy teherhajót. MÁRA VÁRJÁK A FINN KOR­MÁNY MEGALAKULÁSÁT HELSINKI, március 1. (MTI—DNB.) Szombaton megérkezett Helsinkibe Grip- peaberg vatikáni és Kivimäki tanár, ber­lini finn követ. Hétfőre asastjeraa stock­holmi finn követet is Helsinkibe várjak- Vasárnap estére, vagy hétfő reggelre vár­ták az uj finn kormány megalakulását­A SZOVJET NEM ENGED ÁT TERÜLETET LENGYELOR­SZÁGNAK LISSZABON, március 1. (MTI — Ştefani.) Washingtonból jelentik: A washingtoni szovjet nagykövetség közleményt tett közzé, amely a többi között azt mondja, hogy az 1939-ben Szov j etoroezors zágb a bekebelezett lengyel területek lakossága nern fogja tűrni lengyel igazgatás alá va­ló vissz átutalását. Uj adalék ez ahhoz, hogyan szándékszik Szovjetoroszor- szág az európai kérdéseket megolda­ni. Amerikánál is jobban elkedvetle­níti a cikk Londont, amelynek élénk emlékezetében van, hogy a háborút I Lengyelország területi sértetlenségé- ! nek megvédéséért indította meg. Átcsoportosítják o h@tavéílhads®ff®g©t A honvéd ve zérhar főnöke közli: A keleten működő honvédhadsereg jelenleg át­csoportosítás alatt á’d, amely a csapatoktól nagy menetteljesítményt követel és rövi­desen befejeződik. GSring birodalmi tábornagy napi« parancsban köszöntötte a német légierőt BERLIN, március 1. (MTI—DNB.) I a légi fegyvernem napja alkalmából Goring, a nagy német birodalom tá- I március elsején ezt a parancsot ad- oornagya és a légierő főparancsnoka * ta ki: ^ ■ A légierő katonáinak! Fiatal, merész fegyvernemünk napján gon­ddalaink még inkább, mint bármikor, veletek vannak. Ismerem a harc­tereken tanúsított hősiességteket ésvas köteíességteljesitéseteket minden helyen. légierő hatalmas győzelmek utjának volt előkészítője. Meg- edződött a legnehezebb csatákban. Ami pedig nem döntött fel bennünket, az még erősebbé tesz. így a helyes órában nj erővel fogunk odacsapni es az ellenséget megsemmisítjük, ahol találjuk. Bajíársaim! A győzelem minket illet és a miénk lesz. E biztos re­ménytől eltöltve büszkén és meghatott lélekkel köszöntjük halott baj- tarsainkat, akik életüket adták Németországért és népünk szabadsá­gáért. Áldozatkészségük szelleme légy Őzbe tét lenné tesz minket. Éljen a Führer! Éljen a légierő! G&RÎNG HERMANN, a nagy német birodalom tábornagya és a légierő főparancsnoka. Az ©rali szakaszon, Ä szovjet páncélos erők Ismételt támadása sem járt sikerrel BELLIN, március 1. (MTI.) A Führer főhadiszállásáról jelenti a véderő főparancsnoksága: Az ellen­ség szombaton hiába kísérelte meg, hogy betömje a kubáni hirlto északi arcvonal(ú. Az izjum térségében in­dított német ellentámadás jól halad. Krama<torszkaját és Lozovácot ro­hammal elfoglaltuk. Az ellenség két­ségbeesett ellenállást fejtett ki és különösen nagy veszteséget .szenve­dett emberben és anyagban. A hiá­bavaló átkaroíási kísérletre bevetett és végül is körülzárt ellenséges had­seregelv maradiványai a német arc- vonal mögött kivezető utat keres­nek és fokozatosan megsemmisítik őket. Február 20-tól 20-ig az eddig beér­kezett és még nem teljes jelentések szerint több ezer foglyot ejtettünk, éG4 páncélost és páncélosfelaeritő A bonvédvezérkar főnöke 45. számú hadijelentéséhez katonai körökben még a következő tájékoztatást fűzték: A hivatalos hadijelentés utad azoknak a mozdulatoknak közeli befejezésére, amc lyeket a bolsevisták ollen küzdő honvéd- hadsereg az eddigi mozgóvédolfem során eddig végrehajtott s megemlíti, hogy ezek­kel kapcsolatosan a csapatok igen nagy teljesítményeket végeztek. A mozgó véde­lem hadműveleteinek célja, mint ismeretes, az ellenséges támadások erejének, majd lend iile! ének fokozatos letompitásá és meglassitása vök a lehető legkevesebb sa­ját veszteség mellett. Ezt a célt szolgába kisebb erőknek különböző utóvédül!ások* ban való makacs visszatartása. Ezeknek a keményen harcoló részeknek az ó'udma mögött kell a visszavonuló zömöknek az előre kijelölt védőövezeteket megszáFa- niok, hogy a mozgó Védelemben lendületét vasztő ellenséges offenziva utolsó lökéseit az állásokban biztosan kivédve megteremt­sék a kezdeményezés átvételének feltéte­leit- Mint a •legutóbbi német és magyar köz­lésekből, de a honvédvezérkar főnökének jelentéséből is megállapítható, a bolsevis­ták ellen küzdő erőknek sikerült a célju­kat elérniük. Az időjárás továbbra is eny- he, a hőmérséklet fagypont körül mozog. Az olvadás mind járhatatlanabbakká teszi a közlekedési vonalakat. Délen a helyset változatlan kocsit, 606 ló veget, 1S9 gránát velői ős sok más könnyű és nehéz fegy­vert, valamint 739 gépjármüvet meg­semmisítettünk, vagy zsákmányol­tunk. A csatatéren több, mint 14 ez«' holt testet számoltunk össze. A Kurszktól délnyugatra lévő tér­ségben véresen visszavertük a heves támadásait tovább folytató ellensé­get. A szovjet erőknek az oreli arc vo­nalszakaszon újra és újra megismé­telt erős páncélos és gyalogos táma­dásai most sem jártak sikerrel. Az Iimen-tótói délre a német csa­patok véres harcokban visszaverték a bolsevisták páncélosokkal és csa- tarcpülőgépekkel támogatott újabb támadásait. Az ellenség itt súlyos ember- és anyagveszteséget szenve­dett. A Halász-félszigetnél harcire­pülőgépek megsemirnísitettek egy el­lenséges tengeralattjárót A Kola-' TUNISZ, március I. (MTI—Ştefani.) Zubogó eső ellenére is é’iénk katonai tevé­kenység folyt a tuniszi a-rcvoualon. Az északi szakaszon több nagyobb jelentőségű csatározás a tengelycsapatok javára végző­dött. Casieri na dombvidékén amerikai gyalogság a dombtól északnyugatra elfog­lalt egy ál-ást, amelyet az olasz—német csapatok az előző nap ürítettek ki. Az északafrikai német—olüsz páncélos hadsereg éle előtt — mint eddig megálla­pították — a 44. és 51. angol gyalogos hadosztály 01, valamint bárom páncélos dandár, amelyekhez azonban valószínűleg különleges csapatokat is osztottak be. A Rommel hadai előtt álló brit tüzérség ere­jéről míg nincsenek értesülések, de felte­hető, hogy az angol1 támadás azért húzó­dik, mert a brit főparancsnokság újabb erősítéseket kíván, főleg nehéztüzérséget. Délkelet-Tunéziában az angolok és ame­rikaiak miután az előző napokban az At­lasz-hegység erősen aláaknázott kijáratainál érzékeny veszteségeket szenvedlek, lemond­tak arról hogy újra nyomon kövessék a tengely csapatait. MINISZTERTANÁCSOT TAR­TOTT A DUCE ÉS FRANCO BŐMA, március 1. (MTI) A Duce elnöklétével szombaton tárcaközi értekezlet volt, amely közellátási és árellenőrzési kérdésekkel foglalko­zott. A tanácskozást hétfőn délután folytatják. MADRID, március 1. (MTI—DNB.) Franco tábornok elnöklésével szom­baton összeült a minisztertanács. A megbeszélésekről, amelyeket a hé­ten valószínűleg folytatnak, nem ad­tak ki hivatalos közleményt. Ei’földi támaszpont«*; átengedését sürgeti Kne se az USA részére GENF, március 1. (MTI—DNB.) Knox ! tengerészet ügyi miniszter sajtóértekezleten \ kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak már most sür- j gősén meg kell kezdenie a tárgyalásokat ! azokról a külföldi támaszpontokról, i amelyekre az országnak a háború után ‘ szüksége lesz. | Knox megjegyezte, hogy áz északamerikai tengerészeinek nagy 'égi támaszpontja van n Szaoina melletti Upolu-szigeten, amply IT izéi and mandáturoos területe Arra a kér­désre, vájjon Upolu nem azokhoz a tá­maszpontokhoz tartozik-e, amelyeket l j- zéland az Egyesült Államoknak tartósan akar átengedni, a miniszter igenné! vála­szolt. AMSZTERDAM , március 1. (MTI — DNB.) Az Egyesült Államok haderőinek összes vesztesége a háború kitörése óta 66.399 fű. Ebből halott 10.455, sebesült 11.107, eltűnt 30 027, fogságba esett 6-641. ■Semleges államokban 09-et internáltak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom