1906–1910. évi országgyűlés A magyar országgyülés. A főrendiház és a képviselőház tagjainak életrajzi adatai. Budapest, 1906.

Főrendiház - IX. Grófok - Pallavicini Sándor, őrgróf - Pejacsevich László

96 tanácsos. A nyitramegyei, illetve pozsonymegyei jókeői hitbizo­mány és a szomolányi uradalom ura. Ez idő szerint Szomolányon lakik, s idejét birtokai kezelésének szenteli. 1895-ben megnősült, nőül vévén Wilczek Luczia grófnőt, Wilczek János gróf leányát. Szoinolány, Pozsonyin. Pallavicini Sándor, őrgróf. Született Szegeden, 1853. május 6-án. Tanulmányait a szülői ház­nál végezte, majd a bécsi egyetemen jogot hallgatott. A diplo­mácziai pályát választván, egy ideig a szentpétervári nagykövet­ségnél mint attasé működött. Hazatérve, átvette magyarországi és morvaországi nagyterjedelmü birtokainak kezelését. Százezer hold­nyi terjedelmű csongrádmegyei birtoka egyike az ország leg­nagyobb uradalmainak. Ritka áldozatkészségének legfényesebb tanújelét a szegedi árvízkatasztrófa alkalmával nyújtotta, amikor is Szeged városának mintegy 160,000 forintnyi tartozását, amely­lyel a városnak a védőmunkálatok költségeihez kellett volna járul­nia, elengedte. A katasztrófa után is óriási pénzáldozatokat hozott a rombadőlt községek, főleg pedig Algyő község érdekében. Az árvízkárosultaknak egy részét saját birtokán telepitette le és tele­pitvényei egyike „Sándorfalva" is. 1881-ben a II. oszt. vaskorona­renddel tüntettetett ki. Mint főrendiházi tag, tevékenyen vett reszt a delegáczió munkálataiban. 1884-ben a szegvári választókerület szabadelvüpárti programmal képviselőjévé választotta, a következő cziklusokban azonban már nem vállalt mandátumot. Császári és királyi kamarás és valóságos belső titkos tanácsos. 1903. áprili­sában az aranygyapjas-renddel tüntettetett ki. A német lovagrend tisztje. Elnöke a cs. kir. északi vasút r.-t.-nak. Neje Széchenyi Irma grófnő, csillagkeresztes és palotahölgy. Wien, I., Josefplatz 5. Pejacsevich László. Született 1828. november 14-én. A család rumai ágazata hitbizo­mányainak ura. Sokáig volt főudvarmestere Károly Lajos főher­czegnek, valamint Mária Annuncziáta főherczegasszonynak. — A Lipót-rend nagykeresztese, a Szent István-rend lovagja. Tulaj­donosa az orosz fehérsas- és a gyémántokkal diszitett I. oszt. Szent Anna-rendnek, az orosz Szaniszló-rendnek, a porosz vörös sas-rendnek és az I. oszt. korona-rendnek, a spanyol Izabella-

Next

/
Oldalképek
Tartalom