111 találat (0,160 másodperc)

Találatok

1. 1924-02-26 / 47. szám
[...] voltak Andrássy Gézáné grófné Andrássy Sándorné grófné Vitéz Becske Kálmánná Bogáthy Józsefné Buday Andorné Butt­ler Sándorné báróné özv Dessewffy Aurélné vitéz [...] Mihályné özv Vay Ádámné grófné vitéz Vén Zoltámié vitéz Vértes Béláné dr Vincze Andorné [...] Dohnál Olga Virányi Sári Kertész Sándorné Szarka Sándorné Misley Baba Rónai Jenőné Kállay [...]
2. 1934-02-04 / 27. szám
[...] következők ne­vét sikerült lejegyeznünk Asszonyok vitéz Barczaujfa­lussy Egonná vitéz Bartha Ká­lolyné [...] Jóny Istvánné Kemény Péterné Kertész Sándorné vitéz Köteles Józsefné dr Kopócsy Tiborné [...] Béláné dr Simon Jenőné Szalay Sándor­né vitéz Szentpétery Jánosné vi téz Tass [...] Uzoni Jenőné dr Vermes Istvánné vi­téz Vén Zoltánné vitéz Vidovich Fetencné Virányi Sándorné Zá­goni [...]
3. 1939-02-21 / 42. szám
[...] ta­nár és többen Itt van vitéz Putnoky István nyűg ezredes vitéz Csaba Gyula vitéz Köteles József vitéz László Ár pád akik a [...] né dr Dégi Lászlómé Dobay Sándorné vitéz Eötvös Sán­dorné dr Eckerdt Lajosné vitéz Fábry Györgyné vitéz Fonyó Jenő­né Farkas Lászlóné Galló Lajosné dr Gödény [...]
4. 1935-11-07 / 254. szám
[...] is A jól sikerüli előadást vitéz Tass Gyula a szeretettel körülövezett [...] hangulatban lefolyt kát órás műsor vitéz Tass parancs­nok lelkes éljenzésével ért [...] földbirtokesok mert 1933 decemberében egy Farkas Sán­dorné elleni perben mint tanuk azt [...] szintén a vádlottak padján filő Farkas Sándorné kérte őket val­lomásuk megtételére Dr [...]
5. 1938-01-04 / 2. szám
[...] dr Bartók Jenő ref leikész vitéz Bé di Alajos ezre­des áliomásparancsnok [...] dr Bcncs Kál­mánná dr Borbély Sándorné Bo­dor Zsigmondné v Bezerfdy Ti­bimé [...] gróf Dessewffy Gyuláné dr Dobay Sándorné dr Dómján Elekné v Eötvös Sándorné dr Éber Antalné Erdei Káímánné [...] Istvánné Dankó Jánosné Csíki Julia Farkas Jánosné Nagy Györgyné Balázs Jánosné [...]
6. 1939-02-21 / 42. szám
[...] dr Tóitih L ászióné Tóth Sándorné Tahy Józsefné Vargíba Sándorné dr Vasváry Sándorné vitéz Vido­vidh Ferencné br Vecsey Aladárné [...] be a pompásan sike­rült palotást vitéz László Árpád és vitéz Baur György fáradoztak a te­rem [...] hamarosan eredményre is vezetett Elfogták Farkas Budai Andrást baraki la­kost Kovács [...]
7. 1936-08-22 / 192. szám
[...] I kormányzó lusztriába utazott Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó tegnap délután [...] öt vádlottja volt Kóti Béláné Farkas Ilona Far kas Gáspárné Kudri Sándorné és ifj Kóti Elemérné Az [...] miatt tett feljelentést Kóti Béláné Farkas Gás pámé és Farkas Ilona ellen Kóti Béláné pedig [...]
8. 1937-09-16 / 209. szám
[...] Sznopek BSE Kanta BSE győztek Farkas DEAC Bally DEAC ellen 6 [...] Straub János BEAC dr Tóth Sándorné NyTVE ellen 6 1 6 [...] Tornyai Mészárosné miskolci Move győz­tek Farkas Torockay ellen 8 6 6 [...] ott gyakorló iskolai tanítóvá kine­vezett vitéz Derenesényi Miklóstól A díszgyűlést a [...]
9. 1940-10-04 / 227. szám
[...] Nyulassy Imre 2 pengő Vékey Sándorné 1 pengő N N 10 [...] fillér Bihon Mihály 2 pengő Farkas Kató 1 pengő Moskovits Emil [...] pengő N N 50 fillér Farkas Imréné 30 fillér Tóth Jánosné [...] gyűjtés összege 3478 60 P Vitéz Jékey Ferenc főispán adta át [...]
10. 1940-10-09 / 231. szám
[...] fillér Meinleird F 50 fil­lér vitéz Fábián István 30 fillér Takács [...] Józsefné 1 pengő özv László Sándorné 1 pengő Palaz Imre 50 [...] Nádasi Lajosné 1 P özv Farkas Aladárné 4 pengő Kocsis Béla [...] Gunyecz Lászlóné 20 fillér Bogár Sán­dorné 10 fillér N N 10 [...]
11. 1937-08-27 / 193. szám
[...] Józsefné Kiss Bélámé özv MiLló Sándorné özv Kniezler Sámuelné Diamant Mómé Szanics Sándorné Szabó Tamásné K i ss [...] Mihály­né Marton lstvánné Tóth Ignácné Farkas Józsofné Kóta j 11 us [...] Istvánná Csuja íáborné Dobos Józsefné vitéz Szabolcs Imréné Vigh Cíáborné Rakamuz [...]
12. 1936-03-05 / 54. szám
[...] fogházban egy amerikai magyar újságíró Far­kas Viktor iró és ujságiró aki [...] a bu­dapesti törvényszék előtt ál­lott Farkas már a vizsgálóbíró előtt is [...] akinek bejelentése alapján fogták el Farkast Ausztriában Mandei nem is­merte fel Farkast aki erre siró gör­csök között [...] Anya és leánya tragédiája Nagy Sándorné és Nagy Anna horti lakosok [...]
13. 1916-06-04 / 44. szám
[...] Kálmánczhey András Kálmánczhey Gyula Miklósi Sándorné Katz Emánuel Posgay József 160 [...] Törő János Klein Salamon Klein Farkas Grad Dávid Schwartz Jakab 900 [...] László dr Pollatsek Sándor Róth Farkas dr Kiss Ferenc ifj Porkoláb [...] el A régi jó János vitéz is megtöltötte a szín­házat és [...]
14. 1929-01-08 / 6. szám
[...] csendőrség képvisele­tében Csűrös Gyula és Vitéz Fábry György századosok jelen­nek meg [...] lelkű Sexty Judit és Harstein Sándorné mosolyában szemük fényében Ez a [...] Hartstein Jenőné Hönsch Miklósné Hartstein Sán­dorné Haissinger Viktorné dr Helmeczy Istvánné [...] Károly dr elnököt és Erdélyi Farkas alelnököt i Szeressük Asztaltársaság karácsonya [...]
15. 1914-11-26 / 95. szám
[...] dr Klár András Bakó Bertalanné Farkas Juliska Beregszász Mikuleczky István Jármy [...] koronát Kresz Lajosné özv Nagy Sándorné Szikszay Pál 1200 koronát Nikelszky [...] Sándor Deregnyő Barabits Elemér Deregnyő Vitéz Irén Kemecse Vitéz Margit Kemecse Szikora Pálné Királytelek [...] Hoffman Ferenc Jakab József Fekete Sán­dorné Nagyhalász Kis Ánna Tiszaeszlár Csesz­nák [...]
16. 1940-10-17 / 238. szám
[...] János 50 fillér özv Vajas Sándorné 1 F Nagy Józsefné 1 [...] Ferencné 1 pengő dr Kálmán Sándorné 5 pengő Kálmán Judit 5 [...] 3 pengő Zeitelbaum 50 fillér vitéz Márton Gyu­láné 10 pengő Vancsisin [...] Nádassy Aranka 1 P özv Farkas Jenőné 50 fillér özv Se­tuxyné [...]
17. 1931-03-01 / 49. szám
[...] í Dan czinger Eszti Amsell Sándorné Danczinger Ilona és Danczinger Berta [...] Appel Izraelné Danczinger Eszti Amsell Sándorné Danczin­ger Ilona és Da czinger [...] gyári lerakat előnyös törlesz­téssel vehető FARKAS bútoráru­házában Kossuth tér 10 Kir [...] megadása 4 Ruha beszerzés 5 vitéz László Árpádnak pa­rancsnoki állásában való [...]
18. 1914-08-13 / 65. szám
[...] nyír­egyházi zenész neje agyrázkódást Kákán Farkas tiszaberceli lakos agyrázkódást és zuzódást [...] korona Lukács Mihály 40 fillér Vitéz Lajos 2 korona Magyar lstvánné [...] urak Ibrony­ból 60 özv Szentmiklóssy Sándorné urnő Szakoly 5 korona Márki [...] 20 Nehéz Mihályné 20 fillér Farkas Gerőné 1 Farkas Klára 1 korona Balog Jánosné [...]
19. 1941-01-11 / 8. szám
[...] igaz testvériségét Orvosi hír Dr Farkas Irén fog­szakorvos rendélését e hó [...] Téged teljes szívem 2 Ima Farkas László ref vallástanár 3 Ko­vácsné [...] izek jam ek óriási választékban vitéz Tornay István fűszer és csemege [...] LUTHER UTCA 6 szám Vikár Sándorné gyűjtése a menekült erdélyiek számára [...]
20. 1938-06-21 / 137. szám
[...] Köteles Jó zsetfiné dr Mandula Sándorné Jan­sen Ferenené és leányai Edit [...] dr Kerekes Pálné Fialmy Józsefné vitéz Eötvös Sán­dorné Szoták Árpádné Szalay Kál mánné dr Horvátih Sándorné Ga zsó Józsefné Pulszky Mihályné [...] 6 30 Elbeszé­lések 7 00 Farkas Béla és cigányze­nekara muzsikál közben [...]