Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 199-223. szám)

1935-09-01 / 199. szám

ám 10 fillér. Nylregyl szeptember 1. (Trianon 161 m éYlolyam> 199 (743) E2á m. YÍRVIDÉK OLCSI fiirlAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. Postatakaréki csekkszám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP Előfizetés 1 hóra 2'50 P. Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Haszon-maximálás ? (pj) Az állampolgárok kül­földön levő értékeit, kényszer­kölcsönként konvertálják öt százalékos kincstárjegyzékben és ugyanígy az összes válla­latoknak hat százalékon felüli nyereségét ilymódon kell tar­talékolniok; minden kamat- és részesedési jövedelemre tiz százalékos értékadót rónak ki. Hol? Olaszországban. Még ki sem tört az olasz­abesszin háború, máris kon­junktúra van Olaszországban, máris teremnek a „hadimilik", mert ,,arany-korszakot" jelent, márcsak a háborús készülődés is. Szinte ugy festett ez a széllel bélelt kapitalista gaz­dasági élet, mintha háború kellene ahoz, hogy a tőke meginduljon, munkát juttason és embervéren és húson át hizzék. Pedig nem igy van. Ha a tőke csupán eszköz lenne az emberi boldogulás utján, ak­kor békés viszonyok között is célt érhetne. Az olasz gaz­dasági legújabb intézkedés pedig állandóan alkalmazható lenne. Hat százalékos nyere­ség, az összes régiek levonása után, igen tekintélyes haszon minden vállalat részére. Ipari, kereskedelmi és pénzkereske­delmiben egyaránt. Ami ezen felül van, miért ne lehetne az államkincstár részére kölcsön­ként juttatható, pláne öt szá­zalékra? Nagyon is helyt­álló ez! A Magyar Nemzeti Bank leszállította 4 százalékra a kamatlábat. A kihelyezési ka­matlábat most állapítják meg. Sokat mondok, ha ez maxi­mum 7 százalék lesz. A 3 százalékos marge, 66.7 száza­lék. Mily hatalmas plusz és szuperplusz nyeresség lesz eb­ben elásva, az olasz hat szá­zalékkal szemben! A regie igen minimális, hiszen ez már mélységes leszállítást nyert. Az olaszok azt a könyve­lést, amely a nyereséget mu­tatja ki, végig igen pontosan ellenőrzik. Mert: pontosan könyvelni pedig „muszáj !" Jaj annak, aki „kettősen" könyvel, t. i. egyszer magának, másod­szor a fináncnak. Pedig ez is divatos szokás. Laval előtt csak egy ut állhat, a béke megmentése Párisból jelentik. A francia diplo­mácia zsákutcába került s most azt keresi, hogyan tudna belőle kisza­badulni. Valamennyi lap azt irja, hogy ha Mussolini tiszteletben akarja tartani a népszövetségi szabályokat, Abesz­sziniával szemben az ellenségeske­dést csak a szabályokban előirt há­rom hónap múlva kezdheti meg. Ha azonban ezt elmulasztaná és a bé­ketárgyalások meghiúsulása esetén nyomban megkezdené az ellenséges­kedést, Olaszországgal szemben fel­éledne a büntető rendszabályok al­kalmazása. A Matin a? olasz abesszin viszály- ' lyal kapcsolatban azt irja, hogy "a I kisantant látja Franciaországnak ne­héz és kényes helyzetét s most a balkán szövetség tagjaival együtt arra akarja felhasználni az alkal­mat, hogy Franciaországtól előnyö­ket csikarjon ki. A Times értesülése szorint a hely­zet ismét igen feszültté vált. Laval­nak csak egyetlen egy feladata le­het, a béke megmentése. A lap vé­leménye szerint háború esetén Fran ciaország csak egyet választhat, az Angliával való szövetséget, ez vi­szont a régebbi német—olasz szö­vetséget elevenítené fel, ami ismét európai, sőt nagyon könnyen világ­háborúra vezetne. Angol és amerikai érdekeltségek megvásárolták übesszinia petroieumforrásait Az adis-abebai kormány jegyzéket tett közé, amelynek tartalma nagy meglepetést, Olaszországban pedig egyenesen megdöbbenést váltott ki. A jegyzék szerint angol és amerikai érdekeltségek megvásárolták Abesz szinia petroieumforrásait s ezért Abesszínia 20 millió font sterlinget kapott. Párisban azt hiszik, hogy Olasz­ország tiltakozni fog ez ellen, mert az 1906. évi és 1925, évi szerző­dések értelmében Olaszországnak ki­zárólagos joga volt arra, hogy Abesz­szinia területén a petroleumforráso kat megvásárolhassa. Seréili Jusztinián kedden Angliába utazik Serédi Jusztinián biboros herceg­prímás kedden Angliába utazik, hogy a pápa megbízásából felszentelje a bencések első angliai bazilikáját. A templom felszentelési szertartása szeptember 12-én lesz. Ez lesz a katolikusok első bazilikája Angliá­ban. Gyakorlatozó katonák közé tévedtek a borscsempészek A nyíregyházi törvényszék vizs­gálóbírója ma délben előzetes letar­tóztatásba helyezte Slamovits Viktor hajdúnánási kereskedőt és Weinber­ger Aladár fuvarost, akiket Csobaj község határában a katonaság által tilos övben a gyakorlatozó katonák tettenértek, amint kocsijukon 10 zsákban 400 kg. csempészett fe­kete borsot szállítottak. A borsot cseh megszállott terület­ről hozták és Hajdúnánásra akarták szállítani. Slamovits és Weinberger Mór is többször voltak csempészé­sért büntetve. Mi sírunk, hogy nincs pén­zünk. A külföldi követelések emellett „Vogelfrei" marad­nak. Talán nem ártana az olasz példát nekünk is kopi­roznunk, ha háborús konjunk­túrában nem is élünk. Vagy talán éppen csak azért! Zagyva faiul elöntötte az ár Salgótarjánból jelentik. Tegnap óriási vihar vonult el Zagyva község felett. A község mellett folydogáló kis Zagyva patak annyira megduz­zadt, hogy a vize teljesen elborította a lalut. Gyermekparalizis miatt elmaradt az amerikai jámboré A magyar cserkészszövetség kül­döttséggel képviseltette magát az amerikai nagy cserkészvilágtáboro­záson. Amikor a magyar küldöttek Newyork kikötőjébe értek, azt a kel­lemetlen hirt kapták, hogy a jam­boree a közben kitört gyermekpara­lizis járvány miatt eimarad. A ma­gyar cserkész küldöttek nem tértek vissza, hanem most már végig láto­gatják az amerikai magyar cserkész­csapatokat. Az abesszinok lelőttek egy olasz repülőt Rómából jelentik. Több külföldi lapban az a hir jelent meg, hogy az abesszinok lelőttek egy olasz repülőgépet. Rómában ezt a hirt hi­vatalos helyen a legkategorikusabban cáfolják. Eden jelentését Párisban szövegezi meg végleg Londonból jelentik. Eden Lord a Népszövetség elé terjesztendő jelen­tésén dolgozik. Valószínűnek látják, hogy a Népszövetség elé való ter­jesztés előtt mégegyszer átdolgozza a jelentest, amikor tudniillik már Lavalíal is beszélt. Londonban azt hiszik, hogy a kormány Genfben azonos szövegű jelentést terjeszt elő. Gömbös Bécsbe készül A Prager Tagblatt azt a hirt közli, hogy Gömbös Gyuln a jövő hét fo­lyamán Bécsbe utazik, ahol az osz­trák államférfiakkal a két országot érintő kérdésekről tárgyal. A lap szerint szó lesz a tanácskozáson arról is, hogy Magyarország kérni fogja a katonai egyenjogúság meg­adását. Bz olasz vezérkar főnöke a francia hadgyakorlaton Párisi jelentés szerint Badonlio tá­bornok, az olasz nagyvezérkar főnö­ke Párisba érkezett, hogy részt ve­gyen a nagy francia hadgyakorlato­kon. Ilngol állampolgár nem léphet idegen hadseregbe Londonból jelentik. Az angol kül­ügyminisztérium rendeletet adott ki, amelyben figyelmezteti az angol ál­lampolgárokat, hogy egyetlenegy idegen állam hadseregébe sem lép­hetnek be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom