Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 1-25. szám)

1941-01-02 / 1. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza. 1941. január 2. "í A SÍ nKI 21.) IX. évfolyam 1 (2307.) szám. Csütörtök YÍRVIDÉK OLCSI fiirlAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. £ POT ITll^AT NfAPII AP Postatakarék! csekkszám: 47.139. Telefon: 7.7. I WL1 1 If\/Al ^rtriLMf Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Köztisztviselőknek 20% engedmény. Báró Ránffy Dániel átvette hivatalát Báró Bárafjfy Dániel föidművelésr­ügyi miniszter ma délelőtt foglalta, eil hivatalát. A minisztérium tisztvi­selői lkjaira testületileg üdvözölte a m intet ert. A tisztviselői kar nevében vitéz riosói Ohilyarik Béla miniszteri osztályfőnök üdvözölte a minisztert, akii meleghangú beszédben -válaszolt. (MTI.) Olasz-bolgár kereskedelmi .szerződés Rómából jelentik: Paaiftev római böljgár követ és Gianini szenátor ke­reskedelmi szerződést írtak alá. A szerződés értelmében Bulgária, éled­imisizert szállít Olaszországba s en­nek ellenértékeképpen ipari cikkeket és déligyümölcsöt kap. A szerződés július l-ig .marad ér,vényben. (MTI.) Amerikai hajók akarják lebo­nyolítani Anglia csendes-óceáni forgalmát Ataeriilkai jelentéseik szerint Ang­lia és >az Egyesült Államok között tárgyalások folynak abból a célból, .hogy az Egyesüli Államok .kereske­delmi hajói vegyék át Anglia Csen­des-óceáni kereskedelmének leibo­nyolítását s az így felszabaduló .an­gol hajókat azután az Atlanti Óceá­non és a Földközi-tengerein "használ­nák fel. Az Egyesült Állaim ok lo.n!doni megbízottja már vissza is utazott Ameiikába, hogy jelentést te öven kormányának a tárgyalásokról]. (MTI.) Amerika repülőgépeket szállít Kínának A Német Távirati Iroda a.z Asso­ciated Press washingtoni jelentését közli. Eszerint az Egyesült Államok kormánya hajlandó 400 repülőgépet köles ön,k éppen átengedni Csang-tKai­Sék kormányának. (MTI.) Tisztogatás Romániában Bukarestből jelentik: Antonéscu miniszterelnök erkölcsi felkészültség hiánya és hivatali állásra való 'kép­telenség miatt 1 ezredest, 6 alezre­dest, 45 őrnagyot, 10 századost, 2 •főhadnagyot és 1 haldn.agyot elbocsá­tott a szolgálatból. (MTI.) Belgrádban 60.000 ember megbetegedett náthalázban Belgrádból jelentik: Jugoszlávia területén az időjárás a legszélsősége­sebb. Tegnap az ország legtöbb he­lyéin 12 Celsius fok meleget mértek, előző nap azonban igen sok helyen még 20 Celsius fok hideg volt a mérséklet. Ennek a szélsőséges idő­járásnak a következménye az, hogy Belgráldban magáiban, 60.000 ember betegedett meg náthailáziban. (MTI.) 8 Cuvantul uj halálokról álmodik Bukarestből jelentik: A Cuivantul főszerkesztője vezércikkben foglal­kozik Románia helyzetóveil s azt ír­ja, hogy a.z 1941. évnek Románia számára a megerősödést kell meg­hoznia. 1941 a nagy elhatározások éve lesz. Lelhet, hogy Románia békében marad, de az is lehetséges, hogy könnyen belesodródik a most dúló háborúba. Nem szabad, hogy másra gondoljon Románia, mint a belső megerősödésre, mert az 1941. év könnyen meghozhatja a „Tiszától újra a D.nyeszterig" terjedő határű­! kat. (MTI.) Hitler újévi szózatának olasz visszhangja A Steíani-iroda dáplolmáoiai leve­lezőije foglalkozik iHdtiler újévi sz ó zabáival s többek között ezeket írja róla: — A Führernek a nemzeti szocia­lista párthoz és a német néphez in­tézett szózata Olaszországban is élénk visszhangra talált. Különösen nagyjelentőségűnek tartják OiLaszor­szágban a Führernek a,zt a kijelenté­sét, hogy a tengelyhatalmaik elvá­laszthatatlanul, egységesen haladnak egymás mellett !az 1941-ben bekö­vetkező végső győzelem felé. Nagyjelentőségűnek tartják a nyi­latkozatnak azt a részét is, aimely a háború jellegét domborítja ki. Né­| metországgal és Olaszországgal szemben olyan erők szálltak hadba, amelyek a világgazdaság javainak biritokáása mellett seim tudták meg­szüntetni a munkanélküliséget saját országukban. Németország és Olasz­ország épúgy küzd függetlenségéért és szabadságáért, mint annakidején az Egyesült Államok népe is küz­dött Angíliával szemben. (MTI.) Hitler újévi 9zóziatávail valamenv­nyi ol.as-' lap részletesen foglalkozik. A Messaggero a szózatnak azt a részét emeli ki, aímalyben a Führer bejelenti, hogy 1941 a győizelem éve lesz. A lap ezután rámutat arra az el­lenséges hamis ábrándra, amellyel azt hitték, hogy Olaszországot sike­rül a Földközi-tengerbe fogolyként bezárni. Hiába számítanak defektre, az olasz nép még sohasem volt a tör­ténelem folyamán olyan egységes, mimt ma. (MTI.) Törökországban Olaszország ellen izgatnak Rómából jelentik: A Giornale d'Italia Törökország magatartásával fogla'kozik. Törökország a tengely­hatalmakkal nem rokonszenvezett korábban sem, a háború óta pedig valósággal ellenséges magatartást tanúsít Németországgal és Olasz­országgal szemiben. Azért is különös Törökországnak e-z 1 a magatartása, mert Németország segítette Török­országot nemzeti fejlődésében. — | Olaszország pedig egyedüli volt a győztes hatalmak között, amelyik Törökországtól nem vett el semmit sem a világháború után. Törökország politikája ennek el­lenére a háború előtt sem volt ba­rátságos Olaszországgal kapcsolat­ban, m-otet azonban az a helyzet, hogy valóságos düh-vei támadnak Olaszország ellen. (MTI.) Szolnok polgármestere meghalt Szolnokról jelentik: Tóth Taimás, Szolnak volt polgármestere Buda­pesten, a klinikán, 48 éves korában meghalt. Temetése szombaton lesz Szolnokon a családi sírboltba. (MTI.) Román cáfolat Bukarestből jelentik: A belügymi­•nisztérium hivatalosan is megcáfolja azt a hírt, mintha Popescu belügy­miniszterrel .valami incidens történt volna. (MTI.) A román mozdonyokat Németországban javítják ki A román vasutak igazgatósága mintegy 100 vasúti .mozdonyt küld Németországba kijavítás céljából. (MTI.) Hogyan vallatták a vas­gárdistákat? Bukarestből jelentik: Az egyik ro­I mán lap részieteket közöl Uuimiit­rescu vasgárdista naplójából, mely­\ ben megírta azokat a vallatási eljá­! rásókat, .amelyekkel a .vasgárdiatá­! kat megkínozták. Dumitrescu azt írja, hogy két vas­gárdista .munkást röpi r ait t e r jes ztés­sel vádoltak. Hogy vallomást csi­karjanak ki belőlük, eilő'ször ,gumi­botokkal verték össze őket, maljd a körmüket húzták ki. lEgy gimnáziumi tanulót az íróasz­tallal a falhoz nyomták s a fejét re­'volveraggyal verték. Több más val­latási módszert is leír még Dumit­rescu naplójában-, melyek mindegyi­ke feiiüknúlja a középkori kínzó módszereket is. (MTI.) Vasnti korlátozások Romániában Spanyolország véglegesen rendezi a tangeri kérdést Serano Sunner spanyol külügymi­niszter az újév alkalmával az egyik lapban nyilatkozatot adott a tangeri kérdéssel kapcsolatosan. Tangernek spanyol részről törtéint megszállása nemcsak formai cselekedet volt, — mondotta a külügyminiszter. — A nemzetközi kizsákmányolást egvszer s mindenkorra meg keltett szüntetni ezen a területen. Ennek az ideje el­érkezett akkor, amikor Anglia és Franciaország megüzenték a háborút Németországnak és amikor Olaszor­szág is belépett a háborúba, Spa­nyolország sem várhatott ennek a 'kérdésinek a rendezésével. Gvorsan keli ettl bír tokba venni azt a földet, ami történelmi, földrajzi és erkölcsi jo­gon Í9 Spanyolországé. Marokkóiban •és a vele együttér-ző államokban tel­jes megértéssel fogadták a spanyol lépést. (MTI.) A román vasutak forgalmát korlá­tozták. A gyorsvonatok járatását beszüntették. Csak személyszállító vonatok közlekednek. Kivételt csi»­pán a Bukarest—Arad közti vonalon tettek, ahol újból forgalomba állítot­tak egy gyorsvonat-párt. (MTI.) Állandósul az olaszok ellen támadása Belgrádból jelentik: Az albán had­színtérről!) érkező jelentések szerint az olaszok ellentámadása egyre job­ban állandósul. Az olasz csapatok több helyen, így többek között a tengerpart mentén is megkezdték előnyomiuláisokat. Az dl asz harciko­csik is támadásba mentek. (MTI.) istöiirfts ÍÉlénk, helyenként erős északi, északkeleti szél, több hel- cn hava­<zás, ónos eső válható. A hőíméreék­•let csökken, a déli megyékben a fagypont alá süllyed. Budapesten ma idéj/bci a hőmérséket miinusz 1 Cel­sius fok volt, a légnyomás 752 mm., mérsékelten emelkedő irányzattal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom