Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 197-247. szám)

1937-09-01 / 197. szám

f Ára 10 fillér S iu Nyíregyháza, 1937, szeptember 1. ^5 O 7 (Trianon 18.) V. évfolyam 197 (1329) szám. s*a fcasrkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. sz. ^PHIITIlfAI NAPI1AP ♦ Előfizetés: Egy hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. faatatakaréki csekkszám: 47.139. Telefónszám: 77. I U LI I I Y\r\\ llHí ILMl Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény. n becsületes adós Ezzel a címmel tisztelte meg Ma­gyarországot az egyik legnagyobb amerikai lap, a Newyork Herald Tribuna abból az alkalomból, bogy -a .magyar kormány jegyzéket inté­zett az Egyesült Államok kormányá­hoz s ebben a jegyzékben javasla­tot tett arra, hogy az Egyesült Álla­mokkal szemben fennálló adóssága után 1937 december 15-től kezdve a legközelebbi három évben dollárban •részleges fizetéseket kíván telje­síteni. Hull külügyminiszter az Egyesült Államok kormánya nevében vála­szolt a jegyzékre s a válasz kijelenti, hogy az Egyesült Államok kormá­nya nagy megelégedéssel fogadta a magyar kormány javaslatát. Roosevelt elnök ezzel kapcsolato­san a sajtóhoz juttatott el nyilatko­zatot s ebben többek között a kö­vetkezőket mondja: „Jó hírt kap­tam. Egy nem gazdag ország, Ma- gyp versz ág kormány a beje len tette, hogy fennálló adósságára részleges fizetéseket fog teljesíteni.“ így idézhetnők a nyilatkozatok egész sorát, a lapok közleményeit s valamennyiből annak a szellemét éreznők kicsendülni, amely a „be­csületes adós“ előtt juttatja kifeje­zésre elismerését. Van azonban ennek a jegyzéknek s a vele kapcsolatos nyilatkozatnak más oldala is, amelyről említés sehol sincs, Legfeljebb kiérezhető s logiku­san következtethető, ez az erkölcsi következtetés pedig az, hogy nem- csupán Magyarország tartozik kül­földi hatalmiaknak, hanem ha mér­legre tenné valaki azokat a tartozá­sokat, amelyekkel az egész világ tartozik Magyarországnak, nem len­ne kétséges, hogy a mérleg erősen Magyarország javára billenne )Le. Vájjon csak az jelent-e tartozást, amelyet dollárokban, fontokban, frankokban lehet kifejezni? Csak a gazdasági életből eredő adósságok megfizetése jelenít-e kötelességet? És azokat a tartozásokat, amelyeket szinte egy egész világ jegyzett ellen Magyarország javára, a magyar ki­sebbség emberhez méltó életéinek biztosítására, nem kell megfizetni? Ezeket az erkölcsi adósságokat nem kell kiegyenlíteni? Van valami lehangoló hát még eb­ben a bennünket megtisztelő cím­ben is, amikor így összehasonlítjuk a dolgokat. Ügy látjuk, hogy a gaz­dasági élet szabályainak még mindig nagyobb ereje van, mint- az erkölcsi életnek. A váltót aláírókon a feltün­tetett összeget behajtják, az esedé­kes fizetéseket teljesíteni kell, azt a váltót azonban, amelyet Trianon­ban írtak alá, folyton csak prolon­gálják, a teljesítés egyre késik. Pedig, hogy az- erkölcsi érték több, mint a pénzbeli teljesítés, azt hangsúlyozza a Newyork Times is, amikor kiemeli, hogy ez a lépés Ma­A miniszterelnök tovább folytatja tanácskozásait a politikai helyzet tisztázására Darányi Kálmán miniszterelnök ma délelőtt 10 órakor Kánya Kál­mán külügyminisztert fogadta. Ká­nya körülbelül egy órán át tanács­kozott a miniszterelnökkel. A ta­nácskozás befejezése után a katoli­kus frontharcosok iildöttsége jelent meg a miniszterelnöknél. A minisz­terelnök hosszasan elbeszélgetett Li- nard Liliéi érsekkel. A küldöttség fogadása után a mi­niszterelnök tovább folytatta a múlt hét- folyamán megkezdett tanácsko­zásait. Ma délelőtt Eckhardt Tibor jelent meg a miniszterelnöknél, majd utána a Nép. alelnökeit, Zsindely Ferencet és Szinyei Merse Jenőt fo­gadta. A megbeszélésnek célja a po­litikai helyzet tisztázása és az alkot­mányjogi javaslatok előkészítése. A szovjet repülőgépeket és fegyvereket szállít Kínának A japán repülőraj támadást inté­zett Kanton ellen. A támadás előtt figyelmeztették a japán lakosságot-, hogy hagyják el Kantont. A szovjet és Kína között létrejött meg nem támadási szerződés alapján a szovjet a következő hadianyago­kat szállítja Kínának: 400 repülőgépet, 200 harcikocsit, 2000 n era utót, 2500 gépfegyvert, 150.000 puskát, 120.000 gránátot és 60 millió töltényt. A szovjet kikötötte, hogy a szállí­tott hadianyag árának felét Kína aranyban fizesse ki, ezenkívül enge­délyt kapott arra, -hogy ő építse ki az északkínai vasútvonalnak a szibé­riai vasúttal való összekötő szárny­vonalát. A bukaresti magyar követ tárgyalásai Sinajábau Sinajából jelentik: Sztojadinovics jugoszláv miniszterelnök és külügy­miniszter ma délelőtt háromnegyed 11 órakor kihallgatáson fogadta Bár- dossy László bukaresti magyar kö­vetet. A tanácskozás 20 percig tar­tott. A tanácskozás befejezése után Bárdossy Kroif-ta cseh külügymini^" terrel folytatott szintén 20 percen át tartó tanácskozást. A sinajai konferencia Tatarescu -román miniszterelnök ma délelőtt hosszas tanácskozást folytatott Sinajában Sztojadinovics jugoszláv miniszterelnökkel. Tata- rescu arról a tanácskozásról tájékoz­tatta Szít oj ad in ovi csőt, amelyet teg­nap Hodzsávial folytatott. Nö a nyugtalanság a köztársasági Spanyolországban- ;; r -v A spanyol köztársasági csapatok, hogy a .nemzetieknek ,a sántán déri fronton való előrenyomulását késlel­tessék, ellentámadást intéztek a nemzetiek ellen az aragóniai szaka­szon. A nemzetiek itt is visszaver­ték a támadást. A nemzetiek rendkívül súlyos veszteséget okoztak a köztársaságiak repülőinek, míg ők csak 5 gépet vesztettek. A francia lapok jelentése szerint a köztársaságiak csapataiban a fe­gyelem erősen meglazult. Az anar­chisták megtagadják az engedelmes­séget. Az aragóniai fronton 3000 munkás megtagadta a harcbaindulást. Valen­ciában katonai összeesküvésnek jöt­tek a nyomára. Az összeesküvés élén Prieto hadügyminiszter áll. A helyzet most már az egész köz- társasági területen rendkívül súlyos és feszült. gyár ország becsületességét é9 tisz- i t ességéit bizonyítja s hogy ez a gesz­tus sokkal értékesebb, mint a pénz. I A kormányzó Tirolba érkezett A kormányzó és felesége, mint Innsbruckból jelentik, Tirolba érke­zett. Francia frentbarcosok látogatása Budapesten Serédd Jusztinján hercegprímás ma reggel Budapestre ékezett s részt vett azon a miséin, amelyet a buda­vári koronázó temp lóimban végze tt a lillied püspök a francia frontharcos papok segédletével. A misét az igaz­ságos békéért mutatták be. Ma délután a hercegprímás a bel- üogymindsztérium disztermé-ben teán látja vendégül a francia frontharco­sok közel 800 főnyi csoportját. A magyar kölcsönvisszafizelés visszhangja; ______ Az amerikai lapok -rendkívül nagy lelkesedéssel üdvözlik a magyar kormánynak azt a bejelentésiét, hogy ez év decemberétől kezdődően há­rom év-ein át fizetéseket akar teljesí­teni amerikai tartozásaira. A Newyork Herald Tribuna mai számában újból vezér cikkben foglal­kozik a magyar ajánlattal s azt írja, hogy a magyar ajánlat serkentőleg ■hathat Amerika többi adósaira is. A lap ezzel kapcsolatosam foglal­kozik a magyar költségvetéssel is s hangsúlyozza, hogy Magyarország költségvetésének cs-ak egytizenket- ted részét fordítja fegyverkezésre, alig valamivel többet, mint ameny- nyit kulturális célokra fordít. Ez önmagában is egyedülálló jelenség a mai világban. A windsori herceg magyarországi útja Bécsi jelentés szerint megerősítik annak a hírét, hogy a windso-r-i her­ceg -a feleségével szeptember első fe­lében több napot tölt Magyarorszá­gon. A herceg Borsod vármegyében vadászatokon vesz részt. Osztálysorsjáték Az Osztálysorsjáték mai húzásán a következő nagyobb nyereménye­ket sorsolták ki: 20.000 pengőt nyert: 67138. 10.000 pengőt nyert: 54304. 5000 pengőt nyert: 34658, 72742. 3000 pengőt nyert: 4238, 5619. 2000 pengőt nyert: 56913. 1000 pengőt nyert: 22903, 24504, 38110, 40645, 44191, 46206, 59134, 67997, 80748, 83319. (Felelősség nélkül.) Gyenge északi szél, változó felhő­zet, helyenként, főleg délnyugatom és délem eső és zivatar várható. A hőmérséklet nem változik lényege­sen. Budapesten ma délben a hő­mérséklet 23 Celsius fok volt, a lég­nyomás 762 mm., gyengén emelkedő irányzattal. I 1 Jó volna, ha egyszer hozzálátná­nak a velünk szemben álló adóssá­gok becsületes teljesítéséihez is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom