144 találat (0,082 másodperc)

Találatok

1. 1880 / 78. szám
[...] Ettenberger Lajos Szaller Ferencz Fay Sándor Fei eb finger Győző Fiedler [...] Jegyzői állásra pályázták 1 Szabatovics Szaniszló Eszter­gomból 2 Kiss Sándor Váczról 3 Gánris János Esztergomból [...] 6 Gábris János 2 Szabatovics Szaniszló 0 Kiss Sándor 0 Tarcsy Autal 0 Eszerint [...]
2. 1882 / 82. szám
[...] körösi lány L A Balázs Sándor hírneves Írónk eme kificzamodott munkáját [...] egy szebb gondolattöredék méltó Balázs Sándorhoz és kíméletlen utánzása fölhasználása a [...] fő­igazgató ünnepélyes bucsuzáisa s Villányi Szaniszló uj főigazgatónk ünnepélyes beigtatása ma [...] a tanári kar fogadta Villányi Szaniszlót a pécsi főreál­iskolához óhajtották igazgatónak [...]
3. 1883 / 51. szám
[...] látogatása Maga az igaz­gató Villányi Szaniszló ur is soká el­gyönyörködött tanítványai [...] érdeklődéséről A levelet Dr Feichlinger Sándor kir tan Dr Helcz Antal [...] Pál ur 3 Főt Villányi Szaniszló igazgató ur 5 Főt Mann [...]
4. 1883 / 80. szám
[...] hy menrovataiban hogy Báró Záray Szaniszló esküvője tegnap volt eu a [...] Jótékonyság Herczcg Metternich Richardné szül Sándor Paulina grófnő uradalmára Bajnára megjövot [...]
5. 1883 / 84. szám
[...] Sarlay Ede Ta­kács Géza Villányi Szaniszló urakból álló bizottság küldetett ki [...] augusztus 15 ik napján MAGOS SÁNDOR kir áljárásb legjobb Asztali és [...]
6. 1883 / 86. szám
[...] szogéuy legénykedósbői bontakozzék ki Göndör Sándor nem Rózsa Sándor Csányi Juczika Finnin Rózsit éne [...] este a főgymuasium díszter­mében Villányi Szaniszló lelkes ig zgató történeti felolvasás [...] a felolvasást követni fogja Villányi Szaniszló ur ugyanis Eszter­gom legrégibb képeit [...] adja ki Tartalmazni fogja Villányi Szaniszló felolvasását dr Merényi értekezését dr [...]
7. 1883 / 87. szám
[...] részt Az ostora előtt Dobokai Sándor nevű je­zsuitának meggyónt Azután elszánt [...] Sarláy Edo Takács Géza Villányi Szaniszló 1863 október 21 Magyarnak születtek [...]
8. 1883 / 87. szám
[...] költséget nem kímélő kiadásában Vil­lányi Szaniszló felolvasása a herczeg primás történeti [...] Csukáséi Ágai Urváry Bartók Szilá­gyi Sándor Törzs Horánszky Várady Ábrányi Mikszáth [...]
9. 1883 / 102. szám
[...] Ká roly Szölgyéni János Mayer Sándor Brinkmann Antal Leipolder Antal Stanczl [...] jövőnk reménye Eszembe jutnak Villányi Szaniszló fö gymnásimni igazgató szavai Adja [...]
10. 1883 / 102. szám
[...] igy Palkovics Károly s Villányi Szaniszló urak és lapunk szer i [...] minisz tort beléptekor dr Foichtinger Sándor lelkes beszéddel köszöntötte mire a [...] Rédly Gyula Simonyi Jenő Siskovifs Sándor Széntmihályi D zső Toldy Zsiginond [...]
11. 1883 / 103. szám
[...] kanonokai gróf Csákyt dr Főiektinger Sándor s Wargha Benedek kir tana [...] Károlyt Duka őr­nagyot s Villányi Szaniszló főgymnasiumi igazgatót Az első felköszöntőt [...] lel­kesen éljenezve fogadott Dr Feichtinger Sándor ifjú lelkese déssel köszöntötte poharát [...]
12. 1884 / 6. szám
[...] Pál István 1 Póttagokká Csulyok Sándor ós Antal 0 Dániel ér [...] kivitelére Ibiik vies Károly Villányi Szaniszló és dr Kő­rösy László urak [...] Tol 0 vies Szilárd Hilraay Sándor Vitális Mór Sárpy György 1 [...]
13. 1884 / 10. szám
[...] szeretetreméltó há­ziúr mondotta Utána Villányi Szaniszló főgymnasiumi igazgató emelt poharat emelkedett [...] 1 frt Ericsi polka Bánfi Sándortól ára 60 kr Ló árverés [...] és friss sört szolgálok EINZINGER SÁNDOR szigoti vendéglős
14. 1884 / 42. szám
[...] Szabó Alajos Szecskay Kornél Villányi Szaniszló Horánszky Nándort a közgyűlés lel­kesedéssel [...] A második kérőiét megelégednék Országb Sándorral A Ihafinadiknak Darányi is megjárja [...]
15. 1885 / 7. szám
[...] kívül mint a hódit nagy Sándorok figyelmét ezekre a legfels hatalmakra [...] Schöubeck Imréné S Gr niczai Sándor Anna és Gusztika Sz m [...] Főapát candidatusnak említik sokan Villányi Szaniszlót főgymnasi­munk derék igazgatóját A választás [...]
16. 1885 / 52. szám
[...] Haudinger Igtiácz 1 ft Korber Sándor 1 ft Mattyasovszky Lajosné 10 [...] 37 ft melyhez járultak Villá­nyi Szaniszló 5 ft M H 1 [...] Homolai 1 ft Dr Feichfinger Sándor 1 ft Halmos 1 ft [...] király uteza 12 Esztergom Mayer Sándor Párkány Rogrüu Ede gyógyszertára FELELŐS [...]
17. 1885 / 73. szám
[...] a bizottság A dr Feichtinger Sándor kir tan ur elnöklete alatt [...] en je­len voltak Dr Feichtinger Sándor el­nöklete alatt dr Földváry István tit­kár Villányi Szaniszló dr Walter Gyula Paikovich plébános [...]
18. 1885 / 76. szám
[...] 85 tagú bizottság dr Feichtinger Sándor kir tan ur ve­zetése mellett [...] sogélyző egyesület küldöttsége Elnök Villányi Szaniszló igazgató 11 Városi reáltanoda kül­döttsége Ein Dr Feichtinger Sándor a tanári karral 12 Kir [...] volt elnökénél Vezető Dr Feichtinger Sándor Kaán János Vezér János 17 [...]
19. 1885 / 77. szám
[...] további becses szeretőtökbe Dr Feíebting Sándor kir tan szónoklata a nagy [...] ezek Horváth István Fehér György Szaniszló Ferencz Halineczy Mihály Guz mics [...] Gábor Gegő Elek Al bach Szaniszló Szil assy Jáuos Reseta Já­nos [...]
20. 1886-01-24 / 7.szám
[...] Beuczések székháza 5 frt Szegedi Sándor 1 frt összesen 83 frt [...] Helcz János 2 frt Villányi Szaniszló 2 frt Meszóna Kálmán 2 [...]