1027 találat

Találatok

1. 1790 / 14. szám (116. oldal)
[...] font tartom Gróf Vallis Olíverius Istvánnak Követségét le té fzem kinek [...] Deputátió nak alázatos fzolgája Hávor István feliyebb meg írtaknak ezen Orfzág [...] Deputátzióhoz kettős alázatos jelen­tése és kérése Hávor Istvánnak belől meg írt jelen nem [...]
2. Tartalomjegyzék (970. oldal)
[...] viíTza adattatáfa eránt bé nyujtott Kérése 5 FII Szám A Hajdú [...] Fejedelemnek 106 XII Szám Laczkovits István Temes Vármegyei Vice Ispánynak Kapitány [...]
3. Tartalom-mutató (_1. oldal)
[...] ülés A Pártiumbéli három Vármegyéknek Kérése 4 5 ülés Nemes Hajdú [...] Fejedelemnek 12 13 ülés Laczkovits István Temes Vármegyei Vice Ispánnak Kapitány [...]
6. 1830 / 38. ülés (263. oldal)
[...] hogy ha a Szathmári Káptalannak kérése telyesítetik majd a köz­zel lévő [...] kívánt volna Idő közben Matkovich István ítélő Mester a Fő Rendektől [...]
8. 334. országos ülés (198. oldal)
[...] forspont ingyen adasson Továbbá olvastatott István 3 Iegye helységének Pest Vármegyéből [...] Követe Ezen hid tárgyában való kérése Beregit Vármegyének a kerületi szerkeztetés [...]
9. 382. országos ülés (425. oldal)
[...] szív­vel és lélekkel Gróf Széchényi Istvánt óhajtják Ezt nagyobb éljen hangzás követ­te Mellyre Gróf Széchényi István így fejezte ki magát igen [...] Fejedelmünk Leírását És ez legaláza­tosabb kérése ez legalázatosb esedczése Month Vármegye [...] mértek hogy tudniillik Gróf Széchényi Istvánnak a Korona Őri hivatalra leendő [...]
11. 1839 / 23. országos ülés • 1839 / 24. országos ülés • 1839 / 25. országos ülés (223. oldal)
[...] a Királyné O Felsége megkoronáztatásának kérése tárgyában készült Izenetet és Felírást [...] részérűl Váyhi Ferencz Sopron Dienes István Eperjes és Pinke István Esztergomi Városok Követjei Folytatólag olvasta [...]
12. 1940 / 95. országos ülés (179. oldal)
[...] illendőség Pozsony Városa Követe Kollárik István ezeket adá elő A tulajdonjoga [...] vagy mit sem tehetnek félre Kérése tehát oda megyen hogy a [...]
13. 1940 / 96. országos ülés (204. oldal)
[...] elsőbbséget elhatározni ha pediglen ezen kérése el nem fogadtatna arra az [...] terjessze Tolna Vármegye Követe Bezerédy István Ha kétség marad fen váljon [...]
15. 1844 / 143. ülés (402. oldal)
[...] mindazáltal ő Felsége az ellenfél kérése következtében ügyöket 1796 ki December [...] meg mint előbb ugyan Bocskay István fejedelem által nemesített és telepített [...]
16. 1844 / 244. ülés (146. oldal)
[...] mindazáltal 0 Felsége az ellenfél kérése következtében ügyüket 1796 ki December [...] emlittetnek meg ID ueian Bocskay István fejedelem által nemesített és telepitett [...]
17. 1848 / 69. ülés (95. oldal)
[...] szerkezeti 13 kimarad Az előbbiek kérése teljesítetett az utóbbié pedig megtagadtatok [...] September 22 én kelt levele István nádor kir helytartónak melly mellett [...] September 22 én kelt levele István nádor kir netj Felségének Schönbrunnban [...]
18. 1790-1791 / 101. ülés (M2_2. oldal)
[...] nem lévén új Adomány Levélnek kérése határoztatott 2 Q A Gubernatori [...] el engedése mellett ÓÓQ por István Báró maga és Famíliája 1 [...] melyben a néhai Elejek Apor István által tett Funda
19. 1790-1791 / 101. ülés (M2_35. oldal)
[...] külön Követ küld hetes arámi Kérése lásd Bardotz Marus és Aranyas [...] törvény Követésére útasiltattak 559 ozotyori István a Hora had 1 idejében [...] Doctora Nemesitő Levél Nyerhetése aránti Kérése ajánltatni határoztatott 555 T Tábla [...]
20. 1790-1791 / 101. ülés (M2_39. oldal)
[...] nő Kinyomtatása arra kifizetése aránti kérése Török Istvánnak L P atSm a an [...] rendelését A Kifizetés aránt újabbi Kérése Török Istvánnak a F J Ta natsnak [...]
21. Jegyzőkönyv • 1834 / 40. ülés (75b. oldal)
[...] menjen jegyzőkönyvünkbe 149 Fóispány Ugrón István atyánkfia mint a helyben ma­radott [...] a négy darab fel­iratok által kérése vétele mellett innepélyesen fogadta legyen [...]
22. Jegyzőkönyv • 1834 / 60. ülés (277. oldal)
[...] s Jan 20 kán 277 kérése fejeztetett ki a kormány törvénytelen [...] Sze n t pál i István élő 113 elv vei hall­ható [...] Mely felszólításra elnök atyánkfia Szentpáli István atjánk fiának feddőleg elébe terjesztvén [...] látszatott meg nem nyúghatván Szentpáli István atyánkfia azon vádat mind általában [...]
23. 1834 / 40. ülés (75. oldal)
[...] menjen jegyzőkönyvünkbe 149 Fóispány Ugrón István atyánkfia mint a helyben ma­radott [...] a négy darab fel­iratok által kérése vétele mellett innepélyesen fogadta legyen [...]
24. 1834 / 60. ülés (277. oldal)
[...] s Jan 20 kán 277 kérése fejeztetett ki a kormány törvénytelen [...] e n t pál i István éld nyelvvel hall­ható szóval visszavonja [...] felszólították hogy kir hivatalos Szentpáli István atyánkfiára nézve a törvény szoros [...] Mely felszólításra elnök atyánkfia Szentpáli István atyánk­fiának feddóleg elébe terjesztvén a [...]
25. 1834 / 10. ülés (74. oldal)
[...] a székely nemzet kebeléből Kovács István Ha a csiki követ óhajtása [...] nemzet azon gondolattól mintha mostani kérése által több­re akarná jusait terjesztetni [...]
26. 1837-1838 / 1. ülés (3. oldal)
[...] Titkos Ta nátsos és Sz István Apostoli Király jeles Kende Kis [...] Biztos O Fenségétől való ki ké­rése a meg hivo Biztosságra bizatik [...]
27. 1837-1838 / 81. ülés (367. oldal)
[...] ezen nyilatkozatom Jegyzőbe való igtatása kérésé mellett újonan is tisztelettel kijelenteni [...] Pál Székely Székek Követei Ugrón István Rákosi Károly Szász Székek Követei [...]
28. 1837-1838 / 154. ülés (M1_2. oldal)
[...] Formákra tett ha­tározat 234 Ágoston István Lásd Kolosvár Várossá követe 199 [...] az Erdő feletti versénsegés tárgyábani kérése 632 Széknek a Felső Sinkfalvi Unitaria Ec­clesia dolgában tett kérése 632 Szék Követe Rákosy Károlynak [...]
29. 1837-1838 / 154. ülés (M1_6. oldal)
[...] sérelmeit adjákbé 701 Csikszereda Várossának kérése hogy a Katonáskodástol mentessenek fel [...] Hunyad Vár­megye elötegyesztése 700 Csongrádi István Lásd F Fejér 4 15 [...]
30. 1837-1838 / 154. ülés (M1_9. oldal)
[...] ujjanon választott Kö vete Csongrádi István béeskettetik 445 Fejér Vármegye Követe Csongrádi István ellenmondása 751 Fejér Vármegye Követe [...] Szélbéli Ka­tonaság ellen 693 Vidéke kérése az Ország utak jó Karba [...] Tisztségi Praetorialis ház készítése tárgyábani kérése 693 Vidéke az aránti kérése hogy Oláh Országba út nyittassék [...]
31. 1837-1838 / 154. ülés (M1_22. oldal)
[...] Convent Conservátora Abbás Kánonak Kedves Istvánnak be­széde Lásd Kedves István 82 Kolos Vármegj e és [...] Kolos Varmegye Követe Zeyk Károly ké­rése s a közlés megengedtetik 76 [...] indítványát 369 Várossá követe Ágoston István követ­ségéről lemond 199 Várossá követe [...]
32. 1837-1838 / 154. ülés (M1_23. oldal)
[...] Püspök ellenmondása s két rendbéli kérése 631 Miklós Erdélyi R Catholicus [...] Lásd Ehrenfeldi Krausz András Kun István Lásd Kolos Mezőváros Konyörgölevelek megvisgálására [...] Biztosság vélekedése a Matskási csa­lád kérése tárgyában s határozat Lást Matskási [...]
33. 118. országos ülés (1257. oldal)
[...] rendszer s a t Ugrón István udvarhelyszék Alsófejér várgye követe által [...] tör­vényelleni adózása alól való felmentés kérése ne subordináltassék hanem coordinál­tassck pártolja [...]
34. 129. országos ülés (1430. oldal)
[...] szóló czikkelyt kihagyatni kívánom Ugrón István Udvarhelyszék Egy nemzet úgy lehet [...] Magyarországhoz való visz­­sza nem kapcsoltatása kérése jovalltatik merőibe pártolom Gr Teleki [...]
35. 2. kötet • 1841-1842 / 38. ülés (155b. oldal)
[...] azon jelen nem voltak Ugrón István Úgy tartom hogy akárki ki [...] meliyek szerint a szebenszéki követ kérése engedékenység tekintetéből megadandó azokban megjegyzem [...]
36. 1841-1842 / 115. ülés (508. oldal)
[...] Nemes Torda megye követe Ugrón István atyánkfia jelentvén hogy a 104 [...] inég ezen országgyűlése elején béadott kérése a jelen or­szággyűlésen vétetődjék fel [...]
37. 1841-1842 / 120. ülés (536. oldal)
[...] évi országgyűlésre béadva a olt kérése iránti következő jelentése Tekintetes K [...] dézmának néhai boldog emlékű Bátori István és Bátori Zsigmond fejedelmektől 1574 [...]
38. 1841-1842 / 125. ülés (573. oldal)
[...] 552 Olvastatnak a Háttzeg városa kérése tárgyában b Az lSlO l [...] Sándor Taxalis helyek követei Másvilági István Szopós Ignácz Kik is visszajővén [...]
39. 1841-1842 / 139. ülés (649. oldal)
[...] János Bethlen Farkas gr Nagy István és Nagy József ellenvéleményök Minde­zen [...] 662 Riztossági jelentés Hajnik Károly kérése iránt a Be­szédtár szerkesztéséről erre [...]
40. 1841-1842 / 144. ülés (M1_12. oldal)
[...] sérelme s képviseltetési jog iránti kérése tárgyában bí­ráló bíztossági jelentés s [...] illető indítványai iíjabb báró Kemény Istvánnak s az azokra kelt határozat [...]
41. 1841-1842 / 144. ülés (M1_14. oldal)
[...] Dénes és ifj báró Ke­mény István felső Fejér megye követei 1 [...] vegyes há­zassági sérelem tárgyában tett kérése s a keletkezett határo­zat 379 [...]
42. 1841-1842 / 144. ülés (M1_21. oldal)
[...] m v Lnptzdm Jakab Bogdán kérése Szamos új vár követeinek országgyűlési [...] 402 Jánosi Ferencz és Fülei Istvánnak Kolozsvár részéről rendes köve­tei mellé [...]
43. 1841-1842 / 144. ülés (M1_45. oldal)
[...] kötött egyezmény bémutatta­tik 48 Salinen István Sámuel talmácsi várnagy és Salmen [...] földön lakó oláhok sé­relmei iránti kérése ügyében Lemény János fogarasi püspök­től [...]
44. 1841-1842 / 144. ülés (M1_47. oldal)
[...] 031 Sipos József és Keserű István ál­tal magok és több bendorfi [...] a kelet­kezett határozat 405 Szabó István és Nagy Edék abrud bányai [...] tár­gyalásakor tett azon árost ille­tő kérése Zeyk József és b Wesselény [...] követeinek ország­gyűlési soroztatása iránt tett ké­rése Jakab Dogdánnak Másvi­lági István közbe jött nyilatko­zata s a [...]
45. 1841-1842 / 144. ülés (M1_50. oldal)
[...] adásra sürgettetése i ránt tett kérése gr Bethlen Gá­bornak pártolva gr [...] iro­mányok visszaadatása iránti ké­relme Ugrón István és Veress Józsefnek 469 a [...] el­lát tatása iránti indítványa Ug­rón Istvánnak 508 s a keletkezett határozat [...]
46. 1846 / 74. ülés (297. oldal)
[...] szí­ne eleibe leendő juttatások iránti kérése mellett adja által dnagy­méltóságának A [...] az újonan kinevezett nádori helytartó István császári királyi foherezeg d fensége [...]
47. 1863-1864 / 109. ülés (408. oldal)
[...] községeknek képviselő Moga által beadott kérése egy tordai törvényhatóság felállítása iránt [...] Olvastatik nyárád sz annai Mol­nár Istvánnak ugyan odavaló Márton Ist­ván elleni képviselő Moga által beadott kérése a birtokvesztése ügyében elköve­tett törvénytelen [...] perlege o suplica alui Mol­nár István din S anna Miragiului contra Márton István totu de acolo pentru nul [...]
48. (1865-III-J46. oldal)
[...] végett benyújtott kérvényére továbbá Dobozy István mint a debreczeni honvédegylet elnöke [...] határokat fedező székhelylyé változtatni indítványozó kérése Áttétettek a honvédelmi minisztériumhoz 1304 [...]
49. Ülésnapok • 1865-58 (1865-II-98. oldal)
[...] a a kérve­nyi bizottságnak Szinkovics István zágrábi lakos abbeli folyamodása iránti [...] bizottság jelentését Miletics Antal abbeli kérése iránt hogy t segélyért esdő [...]
50. Ülésnapok • 1865-172 (1865-V-190. oldal)
[...] Helyeslés Fogler László breznóbányai polgárnak ké­rése hogy Breznóbányán lévő háza és [...] szíveskedjék az előadást folytatni Gorove István közgazdasági miniszter Jelen kérvényi előterjesztés [...]