28 találat (0,190 másodperc)

Találatok

1. Tartalomjegyzék (50. oldal)
50 Dr Sinkó István p praelatus éneklő­kanonok Mint a [...] rövid árvaság után Dr Breyer István püspök úr őnagymél tóságában új [...] a kö­vetkezőket jelentette 1 Bene István tanítóképzőintézeti inter nátusi tanulmányi felügyelőt [...] 9 én nyugdí­jazását kérte Holenczer István banai plébános Bár kérése indokolt volt és a kerületi [...]
2.
[...] S 6 sz Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] Bánffy László Bárdics Lajos Bárdosi István Bárdosi Jenő dr Beer Ferenc [...] József Holzedl Henrik dr Horváth István Iván László Jamb­­rioh Ignác Kalamár [...] József Koltay Lajos dr Konkoly István Ko­vács József Kercaszomor Kovács Miklós [...]
3.
[...] 1856 1967 sz Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] Fodor An­tal Gats Elemér Gerencsér István Géfin Gyula dr Győrök Pál [...] Hencz György Herold József Holpert István Hon ti Imre Horváth Imre [...] Torma József Tóth Ferenc Varga István rábakethelyi Varga István vasvári dr Var­jas Győző Vendrő [...]
4.
[...] Egyesület 22 nyugdíjast segélyezett Deli Istvánnak s egy hónapra Desits Gézának [...] Istvánfi József Egyed Ferenc Kukorác Ist­ván Horváth István Németh István és Wil­­fing Lajos Közgyűlés a [...] 91 P nyugdíjhátra­lékához a rokonok kérése ellenére ragasz­kodik 3 Deli István részére egy évre káplántar­tási segélyt [...]
5.
[...] az érsekujvári gyűjtő bizottság abbeli kérése hogy a bizott­sági ülések jegyzőkönyvei [...] őket a belépésre buzdítani Meszner István a mellett szól hogy ily [...] Tormássy János a kötele­zővé tétel kérése mellett szóknak Dr Walter Gyula [...]
6. Tartalomjegyzék (55. oldal)
[...] János Harsányi József és Jiátzinger István Nyugdíjasaink száma jelenleg az egyházmegye [...] segélyt kér A bizott­ság minthogy kérése az 58 és követ­kező paragrafusokban [...] teljesíti 5 Vados János Újlaki István és Bene István ideiglenesen nyugdíjazott paptársaink az elmúlt [...]
7. Tartalomjegyzék (20. oldal)
[...] keresi nagyatyjának ne nes Farkas István volt soproni orsz icebiztosnak keresztlevelét [...] 2 12 sz Sematiz­mushoz adatok kérése 13 sz Adomány a szeminá­riumnak 14 sz Sze­mélyiek ISTVÁN s k püspök Qyórcgyhátmcgyti Alap [...]
8. XIII. (144. oldal)
[...] 54 Szecsányi Gyula 51 Gyiirky István 50 Schreiber Aladár 46 Csizmár [...] papjainak megjelenését ragaszkodó szeretetét Két kérése van hozzájuk az alesperesek tartsák [...] k Jegyzőkönyvi hitelesítők dr Csárszlcy István s k Perger Lajos s [...]
9. XIV. (144. oldal)
[...] Elemi és ismétlőisko lai végbizo­nyítványok kérése látogatás befejezte után a tanulók [...] Valamennyi egy­házkerületi ft főhatóságnak Szonomár István róm kath vallású tanulót ki [...] 20 án 5725 sz Szonomár István közép­iskolai tanuló ügyében
10. Tartalomjegyzék (72. oldal)
[...] tanításra képtelen ennélfogva nyugdijat kér Kérése teljesítendő e Wieder Erzsébet német [...] be ismét az intézetbe folyamodónak kérése nem teljesíthető Jóllehet az intézet [...] all oszt segélydij b Gneisz Istvánnak 1886 julius 1 től az [...]
11. Index (_6. oldal)
[...] 139 elemi és ismétlőiskolai végbizonyítványok kérése tárgyában 144 Szonomár István középiskolai tanuló ügyében 144 tanítók [...]
12.
[...] lentikápol­nai Antauer Gyula lentii Kratancsik István rédicsi kántortanítókat és Malirsch Erzsébet [...] Ferenc tótszerdahelyi kántortanítókat és Baranyay István letenyei osztálytanítót b iskolalátogatóvá Peintler [...] alapján tör ténik külön engedély kérése nélkül Csak belépő tagok névsora [...]
13. VI. (33. oldal)
[...] szakembereknek a fényképezést külön engedély kérése nélkül is tegyék lehetővé és [...] város Nagysáp ideiglenes ellátásával Soltész István esperes plébánost bíztam meg 5470 [...]
14.
[...] Mester Vince j ó Rátkai István pedig jeles eredménnyel vizsgázott Ennek [...] Mester Vince pákái és Rátkai István lete­­nyei káplánt plébánosi állásra képesítettnek [...] 842 1963 szám Anyakönyvi adatok kérése Anyakönyvi adatokat keresnek Ertvány Mári­áról [...]
15. X. (39. oldal)
[...] hogy első apostoli Királyunknak Szent Istvánnak épségben meg­őrzött dicső jobbja legdrágább [...] Innen a Szent Jobb őrének kérése alapján a nemzetgyűlés elnökének és [...] ismeretesek A Szent Jobbot Szent István király kö­vetkezőnapi ünnepén már diadalmas [...]
16.
[...] 297 1964 szám Anyakönyvi adat kérése A magyar piarista rendtartomány főnöke [...] rendelték volna meg a Szent István Társulattól Budapest V Kossuth Lajos [...]
17.
1580 1961 szám Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] 1961 szám Személyi változások Lantos István tb kanonok oladi adminisztrátor­nak való [...]
18.
1580 1961 szám Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet hogy az [...] 1961 szám Személyi változások Lantos István tb kanonok oladi adminisztrátor­nak való [...]
19. Index (134. oldal)
[...] őket a belépésre buzdítani Meszner István szintén a mellett szól hogy [...] Tormássv János a kötelezővé tétel kérése mellett szólanak Dr Walter Gyula [...]
20. XVII. (200. oldal)
[...] Orbán József Pus­kás Gábor Schönviczky István Takács Gyula Tódor László Lábay [...] hogy az ösztöndíjért folyamo­dók kiknek kérése teljesíthető nem volt a jövőben [...]
21. Tartalomjegyzék (32. oldal)
[...] Az előfizetés díj külön engedély kérése nélkül el­számolható a templompénztár terhére A köriratot a Szent István Társulatnál Budapest Vili Szentkirályi u [...]
22. I. (6. oldal)
[...] propa­gandát fejtsenek ki A Szent István Társulat kiadásában legújabban megjelent Straub [...] tanítói állás tölthető be engedély kérése nélkül annál ahányszor 70 tanuló [...]
23. Tárgymutató (_2. oldal)
[...] rckpárok bejelentése oC ngrüaügvben adatok kérése 37 D Kosztolányi István éra n a Bp Köáp [...]
24. XV. (69. oldal)
[...] amely­nek élső helyi káplánja Horváth István ki­utasított szőgyéni plébános lett I [...] idei Circ 16 1 minden kérése után is még sokan háíráiékban [...]
25.
[...] testvéri burgen­landi egyházmegyével Dr László István burgen­landi püspök atya május 14 [...] 1623 1970 sz Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyon tisztelendő Espereseimet hogy [...]
26.
[...] 250 1980 szám Hitéleti statisztikák kérése Felhívom Nagyontisztelendő Espereseimet h gy [...] Német imakönyv ajánlása A Szent István Társulat kiadásában megjelent német nyelven [...]
27.
[...] volt A haldokló pásztor utolsó kérése és híveinek kívánsága volt hogy [...] Lászlót Hábasömjénről ikervári lelkésszé GŐcze Istvánt Kőszegről pákái lelkésszé Kalamár Ernőt [...]
28. Tartalomjegyzék (35. oldal)
[...] szerint a községi költségvetés minden kérésé egyes tételét úgy a bevételi [...] Bélát Nagy Sándort és Urbán Istvánt a kisebb papnevelő­intézet növendékei közé [...]