46 találat (0,289 másodperc)

Találatok

1. (70. oldal)
[...] 90 Köszönet Kun Edének Godó Istvánnak és Varga Pálnénak 40 91 [...] ideiglenes kölcsöne 59 109 Somogyviszló kérése 1400 pengő rendkívüli adó kivetéséért 59 110 Alsok Csurgósarkad kérése 3500 P rendkívüli adó 60 111 Hetes kérése kétévi 120 százalékos rendkivüli adó [...]
2. (77. oldal)
[...] Szabályszerű idézés folytán megjelentek Rozs István személyesen a falubattyáni egyház képvisele­tében [...] Gyula előadó ismerteti I Rozs István panaszfeljelentését Rozs István falubattyáni lakos 1902 október 18 [...] folytat Ezen panasz folytán Józan István esperes ur által nyilatkozattételre szólittatott fel Józan István terjedelmes nyilatkozatá­ban Rozs Istvánt megbízhatatlan embernek jellemzi s a [...]
3. (23. oldal)
[...] csatoltassék vissza a polgárdii körhöz Kérése megadatik és körügyelő lelkész urak [...] folyamodása a Roboz alapítvány kamatáért Kérése megadatik és megbizatik a pénztárnoki [...] el Közép Bogárdra t Lukács István Lepsénybe t Cseresnyés János Hidvéghre [...] Dem­jén Márton Szent Mihályra Szokó István Igarra Kovács Lajos Kenesére Móricz [...]
4.
[...] Huszár Károly Pásztor Elek Végh István Salga Endre Yizi János Székely [...] Ha­niszkó János és ifj Tóth István Mint vendég Akucs István áll elemi isk tanitó 1 [...] ezen jegyzőkönyvnek hi­telesítőiül id Tóth István és Bátky István tagtársak bízatnak meg 2 Akucs [...]
5. (28. oldal)
[...] Tudomásul bejegyeztetik r Olv Matolcsy István helyettes köztartás vezető tanár azon kérése hogy 1917 január 1 től [...] a ma­radásra de mert ezen kérése eredménytelen volt az ideiglenes működésre [...]
6. (20. oldal)
[...] osztaléknak részére utalványozását kieszközöltetni kéri Kérése pártolólag az e kerületre felterjesztetik [...] a Roboz alapít­ványnak részére utalványozását Kérése megadatik és e m pénztárnok [...] Lajos Medgyaszay Vincze és Borsos István Az Esperes ur megbizatik hogy [...]
7.
[...] folyamán történt tanítóválasztásokról Megválasztattak Tóth István Megyercsre az 1934 35 isk [...] III tan áll ra Tóth István Nagymegyerre az 1934 35 isk [...] végleges II tan állásra Varga István Perbetére II tan állásra Domonkos [...] megállapítottam hogy a szigorú intézkedés kérése tévedés folytán történt Örömmel jelentem [...]
8. (63. oldal)
[...] nt esperes úrhoz intézett azon kérése hogy az 1897 98 99 [...] egyháztól 120 frt ennélfogva Eekete István I ső tanitó 120 frt [...] nem teljesíthető e A presbyterium kérése nem teljesíthető mert ab­ból sem [...]
9. Tartalomjegyzék (56. oldal)
[...] 3 1 Esperes űr áldás kérése 4 2 Jegyzők megnevezése 4 [...] közé lép 5 6 Tóth István sárkeresztesi tanító elhunyta 5 7 Derecskey István nyug csőszi tanító elhunyta 5 8 Sáhó István lelkész és Szűcs Kálmán tanító [...]
10. (15. oldal)
[...] a konvenii közalapbó segélyt kér Kérése teljesen indokolt lévén utasittatik az [...] Ladányba rendes lelkészül tiszt Molnár István volt lepsényi helyottes lelkész ur [...] Tudomásul vétetik és tiszt Molnár István urnák nádasd­ladányi lelkészül választatása megerősíttetik [...] a lepsényi helyet­tes lelkész Molnár István ur választatott meg rendes lelkészül [...]
11. (57. oldal)
[...] Szűcs Lajos Joó András Nagy István kör­lelkész Babay Dezső Nagy Sándor [...] Péter Czakó Sándor körtanitók Tóth István jegyző Továbbá Miklós Géza és [...] építkezési ós fizetés kiegészítési segély kérése is igy az egyház­megye beavatkozása [...]
12. (70. oldal)
[...] 23 sz Bodor Zsuzsánna Leányotthon kérése 64 sz Csóri vallássérelem 48 [...] 26 sz Főjegyző dr Puskás István választásról jelentés 4 sz Gueth [...] 61 sz Iszkaszentgyörgyi lelkészválasztás Pőcz István 11 sz Kálvineum javára életbiztosítás [...]
13. (43. oldal)
[...] Vanicsek Antal h pénztáros együttes kérése 200 200 K drágasági pótlék [...] pót­lékot megszavazza v Olv Bazsai István Pap György Luka János intézeti [...] kérvényük Az ig tanács Bazsai István Papp György és Luka János [...]
14.
[...] 8 Zongor János az egyházmegye kérése ellenére is megmarad elhatározása mellett [...] Kiss Imre 26 ot Végh Ist­ván 25 öt Huszár Károly 23 [...] garammikolai Kiss Imre zselizi Végh István v ládányi Huszár Károly ksárói [...]
15. (3. oldal)
[...] lelkészek A tanítói karból Halasi István pápai lanitó mint a tanítói [...] József tanácsbiró Barth a los István tauácsbiró Takács Ferencz képviselő K [...] Isten áldó szent lelkének buzgó kérése után a gyűlés megnyittatott Tudomásul [...]
16. (114. oldal)
[...] bUi iskola községesitési határozatairól jelentés kérése 60 107 Esperes jelentése számadásokróls [...] alapszabályainak jóváhagyása 66 112 Méhes István felebbezése beiratási díj ügyében 66 [...] díj megállapításáért 68 118 Sárosi István gigei lelkipásztor közmunkaváltsága 68 119 [...]
17. (66. oldal)
[...] Farkas Sándor Balla Árpád Liber István Csonka Jenő és Szilágyi Árpád [...] fáradozásáért 18 30 Écsy Ödön István üdvözlése kitüntetésekor 18 31 Köszönet [...] szövetségbe lépésre 20 38 Segédlelkész kérése Kaposvár s Nagyatád részére 20 [...]
18. (83. oldal)
[...] községi iskolaszéki tagsága 67 119 István királynapi zaklatások 67 120 Magyar [...] módosítása 70 129 Csire Nagy István beruházás megváltása iránti kérése 71
19. Tartalomjegyzék (51. oldal)
1 Szántó János fizetésemelés kérése e Héjas Elek kérelme szakvizsga [...] Köztartási felfigyelő számadásai 1 Lázár István tanár állandósittatása 155 Bujanovics Koppy [...] fekvő föl­dek haszonélvezetéről 163 Nóvák István kérelme a cselédek gyermekeitől járó [...]
20.
[...] az Egyetemes Konventre 20 Puskás István zólyomi ref lelkész az 1935 [...] Egyetemes Konventtől Egyházmegyei közgyűlés Puskás István kérelmét sze­gényes jövedelmére valamint ott [...] Agyagássy Sándor garamvezekényi ref lelkész kérése az oroszkai községi és állami [...]
21. (41. oldal)
[...] tandijsegélyt megsza­vazza 4 Olv Matolcsy István köztartást vezető tanár azon kérése hogy teszteletdija felemeltessék Az ig [...] a javaslatot elfogadja s Matolcsy István tiszteletdiját a köztartás vezetés ért [...]
22. (74. oldal)
[...] és Mózes Ernő VI Deák István II tanitófiukat veszi fel Tudomásul vétetik 16 Olv Matolcsy István köztartást vezető tanár jelentése az [...] tanács hogy ezen mérsékelt összeg kérése mellett a csurgói fögymnasium tanárainak [...]
23. (86. oldal)
[...] 300 korona segélyre 2 Császár István gigei lelkész gyógyitatás illetve fürdőre [...] csak IV éves theologus volt kérése figyelembe nem vehető L 1912 [...]
24. (40. oldal)
[...] kérnek a a közalapból Molnár István 400 koronát Ajánltatik adósságai rendezése [...] megszavaztatnék és igy ezúttal már kérése nem teljesíthető 48 A második [...]
25. Tartalomjegyzék (90. oldal)
[...] Csorna Sándor emlékezete 8 Farkas István püspök emlékezete 9 Dr Enyedi [...] gyülekezetnek 23 A gabonaadó visszaállításának kérése 24 Az általános tisztújítás elrendelése [...]
26. Tartalomjegyzék (75. oldal)
[...] káplántartóhelyek megállapítása 54 35 Szalóky István és Katona Károly fellebbezése adókulcs­ügyben [...] elleni fellebbezés 57 39 Celldömölk kérése szórványok hozzácsatolása tárgyában 57 40 [...]
27.
[...] tanács­kozásainkra Isten áldó kegyelmének buzgó kérése után a szokott tanácskozási terembe [...] Kálmán Rudolf 1 7 Thaly István 1 8 Dr Kiss Gyula [...]
28. (17. oldal)
[...] Pál somogyaszalói lelkipásztorokat Ecsy Ödön István dr csurgói gimn tanárt és [...] Olvastatott az Országos Református Szeretet­szövetség kérése hogy az egyházközségektől minden lélek [...]
29. (63. oldal)
[...] és családi pótlék méltányosabb rendezésének kérése 26 42 Lelkésztanítói képesítés méltányos [...] felmentésért kérvényezés 30 59 Kovács István erdőcsokonyai ajándékozási szerződésének meg­erősítése 30 [...]
30. (19. oldal)
[...] 154 gyűjtések esetén miniszteri engedély kérése a dom kikerülésével ne történjék [...] elfoglalja Tudomásul bejegyeztetik 165 Budai István vi r tanácsbiró ur hivatkozva [...]
31. (m_6. oldal)
[...] országos kormánynak főleg gróf Tisza István volt miniszter­elnök úrnak YI Egyházmegyei [...] a lapra Kiss Zoltán úr kérése folytán Tóth Kálmán úr egyházmegyénk [...]
32. (84. oldal)
[...] kinevezése 35 46 Angyal Guidó István nyugdíjazása 36 47 Egyházkerületi középiskolai [...] 40 66 Dr Héjjas Imre kérése tanárlakás átengedéséért 41
33. (87. oldal)
[...] megválasztása 39 54 i Sárosi István tanüayi bizottsági taggá választása 39 [...] tanterv és óraterv mielőbbi kiadásának kérése 46 65 Somogyhatvan ref iskolájának [...]
34. (21. oldal)
[...] viselt terhe alól felmentetését kéri Kérése felhozott indok alapján megadatik és helyére tiszt Lukács István keresztesi lelkész ur iskolai körügyelő [...]
35.
[...] végez­hesse isteni küldetését 31 Puskás István zólyomi ref missziói lelkész az [...] segélyért kérvényez az Egyetemes Konventhez Kérése támogatására felhozza hogy eddigi segélyét [...]
36. (70. oldal)
[...] szabatott ki az inkei egyházra Kérése támogatására fölhozza hogy a szavazatra [...] ker közgyűlés elé 86 Bélavári István csoknyai lelkész postakönyvével igazolja az [...]
37.
[...] az Egyetemes Konventhez 24 Puskás István zólyomi ref missziói lelkész az [...] segélyért folyamodik az Egyetemes Kon­venthez Kérése indokolásául felhozza hogy missziói segélyét [...]
38. (45. oldal)
[...] folytán felhívandó 2 Beterjesztetik Rajcsi István csurgói szolgabíró kérvénye a melyben [...] Végre 4 A vallástanár azon kérése is előterjesztetik hogy neki a [...]
39. (68. oldal)
[...] nem érkezett Fölmentetik 68 Verbay István csurgói lelkész postakönyvi kivonattal igazolja [...] 30 korona birság elengedését kéri Kérése támogatására fölhozza hogy a szavazatmulasztás [...]
40.
[...] felterjesztésére kerületünknek a konventre terjeszteti kérése folytán a kántori díjazásokhoz Egyházme­gyénkben [...] Gyula lelkésztanáeshiró számvevő és Yégh István t ü I előadókat a [...]
41.
[...] szolgál Az ülés rendjére vonatkozó kérése pedig a közgyűlés helyeslésével találkozik [...] azon szolgálatáról amellyel néhai Nagy István temetési szertartását elvégezte Győry Elemér [...]
42. (18. oldal)
[...] a többször késedelmesen intézkedő vagy kérése jogosságát kétségbevonó közellátási hatóságot A [...] László­kejrcai Pais Sándor barabásszegi Gombos István szalafői Pethő Antal körmendi lelkészek [...]
43. (22. oldal)
[...] Heinetől 16 Jezsuiták Magyarhonban Toldi Istvántól 17 Emlékiratok Asbothtól 17 Pogány [...] Olv a nórápi leánygyülekezet azon kérése hogy a lelkészi hivatalt illető [...]
44. (5. oldal)
[...] megbetegedése s e miatt káp­lán kérése következtében a segédlelkészek számát Sebes­t [...] kénytelen voltam Garcsik N Sallay Istvánt naszályi tanitó káplánt haladéktalanul Császárra [...]
45.
[...] túli országokba és reméuyli hogy kérése nem lesz eredménytelen Ugyancsak a [...] kapott a népkonyhán ebédet Forray Istvánná urnő közbenjárására több szegény gyermekünk [...]
46.
[...] rendes Il od tanitó azon kérése hogy neki a búcsi egyház [...] és kertjét midőn ugyanis Pelsei Istvántól cserélt beltelek által megnagyobbította a [...]