5. oldal, 244 találat (0,141 másodperc)

Találatok

81. 1900-11-18 / 47. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...] és Iparbank felperes részére Simon Sándor alperes ellen 400 korona követe­lés [...]
82. 1909-06-20 / 25. szám
[...] elsőrendű friss tejszín kapható Némethy Sándor czukrászdájában Nagykárolyban Széchenyi utcza 41 [...] Uh is hitelintézet r t szaniszlói bejegyzett czég FIÓKINTÉZBTE f hó [...]
83. 1918-03-10 / 10. szám
[...] kapukat Mipek Szemeli hírek Jékey Sándor főis­pán Nyíregyházán való több napi [...] 8 án tartotta meg jékey Sándor főispán elnöklete alatt Elnöklő i [...] ért A főispán Szatmáron Jékey Sándor főispán ma vasárnap Szalmáira utazik [...] Katalint Dobról Nagykárolyba Bcrey Lászlót Szaniszlóra az állami elemi iskolához áthelyezte [...]
84. 1904-09-04 / 36. szám
[...] Hoffbauer Henrik őrnagyot dr Haczewski Szaniszló ügyvédet Haczewski Kázmér mérnököt és [...] osztály elnököt Breslauból Poroszország Endemann Szaniszló bányaigazgatót Lanczynból dr Nuszer Lajos [...] a közjót mozdítják elő Münnich Sándor 17619 1904 sz Szátmárvármegye alispánjától [...]
85. 1903-06-28 / 26. szám
[...] írják Kossuth Ferencz főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Tímár Szaniszló Szabolcsira Mihály Endrődi Sándor Martos Ferencz Kürthy Emil Fényes [...] Takarék pénztár felperes részére Katona Sándor és neje alpe­resek ellen 700 [...]
86. 1909-05-08 / 19. szám
[...] szószólója Főszerkesztő Felelős szerkesztő BRAUN SÁNDOR HACSAK GÉZA Naponkint 125 000 [...] helye Nagykároly és vidéke részére Szaniszlói álképviselőnk Taub és Robinsohn Melau [...]
87. 1900-12-30 / 53. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Kajzinger Sándor Nagy Károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
88. 1912-05-12 / 19. szám
[...] Részteleken Sza mosborhidon Tyúkodon és Szaniszlón uj állami j iskola kezdi [...] Szép illatos május éj­szaka Sztrelkó Sándor és két társa a nagy­károlyi [...] verrel védekeztek és eköz­ben Erdei Sándort akit az utonállás értelmi szerzőjének [...] Szép májusi éjszaka volt Erdei Sándornak patakban ömlött a vére és [...]
89. 1909-05-15 / 20. szám
[...] szószólója Főszerkesztő Felelős szerkesztő BRAUN SÁNDOR HACSAK GÉZA Naponkint 125 OOO [...] helye Nagykároly és vidéke részére Szaniszlói álképviselőnk Taub és Robinsohn Melau [...]
90. 1902-10-19 / 42. szám
[...] Boer Endre Spitz Antal Jékey Sándor Papp Kálmán Debreczei István Dienes [...] Csánk István Ilosvay Endre Je­szenszky Sándor Kovács József Uray Károly Izik [...] Fodor Árpád Mező Károly Fintha Sándor Lányi Dezső Tóth Endre Bornemissza [...] mellékjövedelem Mező Petri u p Szaniszló Saághy Gusztáv 2 2 körjegyző [...]
91. 1908-12-13 / 50. szám
[...] Schnébli Károly Marián Ferencz Toóth Sándor 1 1 K Varga Kornél [...] és Körösi Károly szerednyei segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át Társszerkesztö POZSONYI GÁBOR [...] Kossuth Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógyszerész urnák Sepsiszent györgy Csnzos [...] hatásában felülmúlhatatlan gyógyszerkü­lönlegesség Készíti Balazsovich Sándor gyógyszerász Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...]
92. 1914-01-25 / 4. szám
[...] kiadó Értesítést szívesen ad Jakó Sándor érszentkirályi lakos m E 16 [...] Kálmán ur drogériájában Szatmáron Brünn Sándor Horvát József Irgalmasrend Kun Aladár Kulin Imre Rajzinger Sándor Szegő Imre gyógyszerész uraknál Bartók [...] költségek erejéig fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón adós lakásán leendő meg­tartására határidőül [...]
93. 1905-01-08 / 2. szám
[...] Zsarolyán Szegedy Antal és Jeney Sándor uj Nagy Bánya Torday Imre és dr Miskolczy Sándor Krassó Peleskey Pál uj Vetés [...] József és Szepáher Ferencz uj Szaniszló Szakáll János uj id Kovács [...] Jeney Gézát Kaufmann Jenőt Márton Sándort Obholczer Gyulát Schnébli János uj [...]
94. 1909-04-18 / 16. szám
[...] A dohányjövedéki központi igazgató Győrffy Sándor helybeli lakos díjtalan dohányjövedéki gyakornokot [...] a férfiak közül főleg Kovács Sándornak és Szécsényi Lajosnak jutott ki [...] is Serlyt felmentette ellenben Jobbágy Sándort 3 havi fogházra politikai jogainak [...] Kiss szeren­cséje nagy Vörös kakas Szaniszlón a közel múltban hatalmas tűz [...]
95. 1911-11-05 / 45. szám
[...] ARMEGYEI KÖZLÖNY dasági oklevél Veisz Sándor bérlő Nagyká­roly 1587 16 Veisz [...] Nábrád 1312 70 Gróf Teleki Sándor földbir­tokos Nagysomkut 1311 37 Dr [...] ügyvédi oklevél Szilágyi György földbirtokos Szaniszló ll 00 10 Lövi József [...] a nála látogatóba volt Mátyás Sándort véletleoülagyonlőtte Hlansche ket a biróság [...]
96. 1910-04-24 / 17. szám
[...] főorvosává nevezte ki Felmentés Bagoly Sándor fábi ánházai anyakönyvvezető helyettest ezen [...] án reggel fél 11 kor Szaniszlóról kocsin érkező jelöltet nagy ünnepélyes­séggel [...] tarto tt gyű­léséből amelyen Szálkái Sándort jelölték képvi­selőül táviratban üdvözölte Kossuthot [...] Jármy András pártelnök Nagydobos Szálkái Sándor régi kedves barátom programm beszédjéről [...]
97. 1901-01-27 / 4. szám
[...] főhadnagynak a ki néhai Ujfalussy Sándor vármegyénk volt főispánjának fia Közgyűlés [...] tagsági helyre megválasztották dr Aáron Sándort dr Czukor Lajost Domahidy Elemért [...] István Poszet Márton Schvarczkopf Vendel Sándor György Szűcs Lajos A második [...] földbirt Géberjén Szilágyi György földbirtokos Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
98. 1909-06-13 / 24. szám
[...] Antal Luby Béla és Szalkay Sándor jelentették be Az alispáni jelentésből [...] olvasott fel megemlítjük hogy Kovács Sándor és Teleky Jenő gróf hivataluk [...] tudomásul szolgált Közegészségügy Dr Aáron Sándor vm főorvos a vár­megye közegészségügyi [...] összes 571 tanító munkáját Tárgyaltam Szaniszló községgel áll isk szervezésére nézve [...]
99. 1916-04-16 / 16. szám
[...] szatmári ügyvédeket tiszteletbeli főügyészekké Demkő Sándor közgyámot tiszteletbeli tanácsnokká Horváth Sándor rendőrtisztet tb fogalmazóvá Oláh Mik­lós [...] ópályi i jegyző Pénztárnok Veress Sándor pety tyéni jegyző A közgyűlés [...] gép­kezelő tanonca vasárnap délelőtt kiment Szaniszlóra honnan délután már vissza érkezett [...] este fél 7 órakor Temptli Sándor termében alkalom szerű szinielöadást tart [...]
100. 1919-01-12 / 2. szám
[...] Miksa Cukor Márton ifj Matolcsy Sándor Politzer Ignác Lu­kács Lajos Braun [...] kiskirályai a szolgabirák Legújabban Kovács Sándor erdődi főszolgabíró és Dienes Sándor szol gabirő kérték nyugdíjazásukat Tüzoltóügy [...] része a következő 1 Dá­niel Sándor a járásbíróságot vezető Ítélő táblabiró [...] Nagymajtény Penésziek Piskolt Portelek Reszege Szaniszló Vállaj és Vezend köz­ségekre vonatkozó [...]