Szatmármegyei Közlöny, 1912 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1912-12-01 / 48. szám

SZATMÁRMEGYEI KÖZLÖNY rolyi lakost, tagokul Norm Gyula építész és Róth Károly földbirtokos; nagykárolyi lakoso­kat. Nagybánya szab. kir. bányavárosban el­nökül Morágyi István nyug. szőlő és borfelü­gyelő, nagybányai lakos, tagokul Bajnóczy Sándor gyógyszerész és dr. Herczinger Ferencz városi főorvos, nagybányai lakosokat. Felsőbánya sz. kir. bányavárosban elnö­kül dr. Csausz Károly városi főorvost, tagokul dr. Róth Cábor m. kir. bányaorvos és Münnich Sándor gazdasági tanácsos, felsőbányái lako­sokat. A nagy károlyi járás borellenőrző bizott­ságába elnökül Garzó János uradalmi tiszttartó, szaniszlói lakost, tagokul dr. Czukor Lajos járási orvos nagykárolyi és Szintay Kálmán földbirtokos, érendrédi lakosokat. A csengeri járásban elnökül Pongrácz Imre földbirtokos, csengeri lakost, tagokul Németh Ignác földbirtokos, csengeri lakost, dr. Kápolnay Kálmán járási orvos, csengeri lakost. Az erdődi járásban elnökül Rébay Dezső uradalmi tiszt, károlyerdődi lakost, tagokul dr. Róth Sándor körorvos, károlyerdődi, Nagy Miklós szőlész, krasznabélteki lakosokat. A fehérgyarmati járásban elnökül Szegedy Antal földbirtokos, darnói lakost, tagokul dr. Ascher Kálmán járási orvos, fehérgyarmati és Bónis József földbirtokos, kölesei lakosokat. A mátészalkai járásban elnökül Jármy András földbirtokos, nagydobosi lakost, tago­kul Jeszenszky Sándor földbirtokos, mátészal­kai és dr. Csathó Sándor járási orvos, máté­szalkai lakosokat. A nagybányai járásban elnökül dr. Stoll Béla ügyvéd, nagybányai lakost, tagokul be- renczei Kovács Géza bányamérnök és Jég János szőlőbirtokos, nagybányai lakosokat. A nagysomkuti járásban elnökül gróf Te­leki Sándor nagybirtokos, nagysomkuti lakost, tagokul Brunner Károly uradalmi főtiszt, pri- békfalvai és dr. Olsavszky Viktor járási orvos, nagysomkuti lakosokat A szatmári járásban elnökül Kovásznay Zsigmond földbirtokos, batizi lakost, tagokul dr. Lacheta Brúnó járási orvos Szatmár és Vi- lágossy Cáspár gazd. egyleti titkár, szatmári lakosokat A szinérváraljai járásba elnökül Mándy Zoltán nagybirtokos, szinérváraljai lakost, ta­gokul Gerber Géza gyógyszerész, szinérváral­jai és Herskovits Soma földbirtokos, nagysi- kárlói lakosokat. Az avasi járásban elnökül Nagy Bálint utbiztos, avasujvárosi lakost, tagokul Csilléry Ferencz körjegyző, avasujvárosi és B. Nagy Sándor körjegyző, bikszádi lakosokat. Színház. Az Északkeleti színtársulat Nagykárolyban e hó lő-én kezdi meg működését. A társulat az évadot a „Limonádé ezredes“-sel fogja meg­nyitni. Szinérváraljai színészet. Sajó Vilmos szín- társulata Szinérváralján pénteken kezdte meg négy hétre terjedő előadásait. Az első estén „A lengyel menyecske“ czimii operette ke­rült színre. AZ ÖREGEM is mindig azt mondta, hogy szépiák elűzésére, vala­mint finom, puha bőr és fehér teint elérésére és meg­óvására nincs jobb szappan, mint a világhírű „Stec­kenpferd“ Uliomtejszappan. Védjegye „Steckenpferd“, készíti Bergmann et Co. ezég Tetsche.n a|E. — Kap­ható minden gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár s minden e szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonlóképpen csodálatosan beválik a Bergmann- féle „Manera“ liliomtejkrém fehér és finom női kezek megóvására, ennek tubusa 70 f-ért mindenütt kapható. V ___________________________J Hí rek:. — Lapunk mai számához állandó havi mellékletünk, a Nagykároly czimü politikai lap folyó évi lí-ik száma van csatolva. — Személyi hírek. Csaba Adorján Szat- márvármegye és Szatmár-Nómeti törv. hatósági város főispánja, Budapestről tegnap este szék­helyére, Nagykárolybaérkezett. ■— Dr. Baltazár Dezső a tiszántúli ref. egyházkerület püspöke ma d. u. a Debreczen felől jövő gyorsvonattal a ma esti „Kálvineum“-ünnepélyre Nagyká­rolyba érkezik. A püspököt, ki Csaba Adorján főispán vendége lesz, a vasúti állomásnál Nagykároly város nevében Debreczeni István kir. tanácsos polgármester és a ref. egyház­megye nevében Domahidy Elemér főgondnob, Hajduvármegye főispánja fogadja. — Mozgósítási híresztelések. A héten több nagykárolyi és vidéki tartalékosoknak fegyver- gyakorlatra szóló katonai behívót kézbesitettek, amiből kifolyólag csapatmozgósitási hírek ter­jedtek el a közönség között. E híresztelésekkel szemben illetékes helyen kijelentik, hogy azok minden alap nélkül valók. A közönség jól teszi, ha ezen híreszteléseket tartózkodással fogadja és szem előtt tartja azt a magyarázatot, amellyel a hadvezetőség néhány nappal ezelőtt az egyes csapattesteknél történendő változáso­kat előre bejelentette. — ínség akczió Szatmármegyében. Értesü­lésünk szerint a földmivelésügyi minisztérium alapos tájékozást szerzett azokról az óriási csapásokról, melyeknek előreláthatólag az a sajnos következménye lesz, amit már lapunk több számában említettünk. Ugyanis jövő évi januárban, legkésőbb azonban tavasszal fellép az ínség. A kormány intézkedése folytán az Ínség enyhítésére az ország területére 5 millió korona lett felvéve, melyből vármegyénkre is jelentékeny összeg jut. Eddigi értesülésünk szerint Szatmárvármegye ínségesei kapnak 260 waggon tengerit és 10 waggon babot, amely — ha a kiosztásra nézve a minisztérium a javaslatot elfogadja — 25--50 százalék kedvez­ménnyel, ingyenes vasúti szállítás s azonnali készpénz fizetés mellett lesz kiosztva. — Uj szívarfajták. A pénzügyminisztérium most,decz. hó elején két uj szivarfajtát szán­dékozik forgalomba bocsájtani. Mindkét szivar­fajta: a Palmas és Palmitas hosszúkás alakban, gyűrűvel kerül eladásba egyelőre a budapesti, zágrábbi, pozsonyi és fiumei tőzsdékben. A Palmas ára 16 fillér lesz, a Palmitas-é pedig 12 fillér. — Egy uj napilap Szatmáron. „A Polgár“ czimmel Szatmáron az elmúlt héten uj napilap indult meg, a „Szatmári Friss Újság“ pedig megszűnt. „A Polgár“-t mint felelős szerkesztő Dr. Parragh Béla jegyzi. — Elaludt az őrangyal. Váriból jelentik: Virág Irma 5 éves leányka, a nyitott tűzhely mellett játszadozott. Egy kipattant szikrától a leányka ruhája tüzet fogott és égni kezdett. Mire a gyermek édesanyja az udvarról besza­ladt, a kisleány már súlyos égési sebeket szenvedett és pár órai szenvedés után elhunyt. — Kesely Gergely keserűsége. Nagy eset történt Kesely urammal, aki a becsületes szi­nérváraljai polgárok sorába tartozik. Nem mindennapi megtiszteltetés érte Kesely Ger­gelyt: beválasztották a szinérváraljai ipari- és gazdasági hitelszövetkezet igazgatósági tagjá­nak. Már az örömbankett is meg volt, mikor a szövetkezet szolgája kijelentette, hogy ő Keselyt nem szolgálja és ha Kesely bent ma­rad az igazgatóságban, akkor ő leteszi a lantot. Vagy ő, vagy Kesely! mondta a szolga és erre az igazgatóság elhatározta, hogy a Kesely megválasztása nem gilt és csakhamar mással töltötték be a Szinérváralján is tekintélyt és befolyást kölcsönző pénzemberi állást. Kesely uram ezen eljárás miatt méltán van elkeseredve és a „Szinérváralja“ czimü laptársunk nyiltteré- ben kiszerkesztve a históriát, a „közvélemény ítéletét kéri.“-- Elhalasztott közgyűlés. A Nagy károlyi Kölcsey-Egyesület a múlt hó 24-ére közgyűlést hirdetett, melynek tárgya a Zenemükedve- lőkkel való fuzionálás volt. A közgyűlés azon­ban — miután a tagok kellő számban nem je­lentek meg — bizonytalan időre elhalasztatott. — Tenyész rákok kiosztása. A hegyvidéki kirendeltség Szatmármegyében a ráktenyésztés fellendítésére 800 drb tenyészrákot engedélye­zett kiosztásra és pedig 400 drbot Szatmár- csekének, 400 drbot Felsőbányára a Szakadás patakba. Mint örvendetes jelenséget konsta­táljuk, hogy a ráktenyésztés Felsőbányán erős fejlődésnek indult. — Lopás a vonaton. A fehérgyarmati ke­rület országgyűlési képviselője, Jármy Béla jelentést tett a rendőrségen, hogy Budapestről hazafelé jövet a vonaton ellopták 3400 koronát tartalmazó pénztárczáját. Az eddig ismeretlen tolvajok a meglopott képviselőt előbb kloro­formmal elaltatták. — Vörös kakas. Aranyosmedgyesről jelen­tik, hogy ott két ház és ezek melléképületei leégtek. — Két pásztorsuhancz Vámfaluban bosszúból felgyújtotta Cseh Lajos földmives házát, amely teljesen leégett. — Állattenyésztési szövetkezetek segélye­zése. A „Szatmári Gazda“ jelenti: Vármegyénk­ben az állattenyésztési, illetve állatbiztosítási szövetkezetek nagyon lassan fejlődnek, éppen ez okból a gazdasági felügyelőség felterjesz tést tett a földmivelésügyi minisztériumhoz, hogy minden egyes szövetkezet részére segély­alap megteremtésére 600--600 K segélyt enge­délyezzen. A segélyezésre felterjesztett közsé­gek : Tiszakóród, Érdőd, Szatmár-Cseke. Kí­vánatos lenne, ha az államnak emez akcziója községeinket ösztönözné az állattenyésztési, illetve biztositási szövetkezetek minél töme­gesebb megalakítására. — Makacs öngyilkos. Szatmárról írják: Egy Vadász Teréz nevű czigányleány vasár­nap d. u. öngyilkossági szándékból a Szamosba ugrott, honnan azonban a már fuldokló leányt csakhamar kimentették. A szerelmében csaló­dott szép czigányleány azonban mindenáron itt akarta hagyni ezt az árnyékvilágot és ezért hétfőn egy épülő ház emeletes állványáról leugrott az utcza kövezetére. Borzalmas czélját elérte. Szétroncsolt tagokkal, halva maradt a kövezeten. — Népkonyha megnyitás. A nagykárolyi izr. nőegylet által fentartott népkonyhát f. hó 15-én nyitják meg. — Lótenyésztés előmozdítása. A „Szatmári Gazda“ jelenti: A íöl dini vei ésügyi minisztérium Tichy Gyula gazdasági felügyelő javaslatára a nagykárolyi svábrészi és nagyutezai birtokos­ságnak csikólegelő berendezésére jelentékeny államsegélyt utalványozott ki. A svábrészi birtokosság ugyanis a legelőjére felhajtott minden egyes csikó után már második éve 10 koronát kap, ami átlag évi 1200 koronát tesz ki, mig a nagyutezai birtokosság legelő felszerelésre kapott 1600 koronát s ezenkívül minden csikó után 10 koronát. — Jó ivóvizet a községeknek. Vármegyénk­ben általános a panasz, hogy jó, egészséges ivóvíz, különösen az alföldi jellegű részeken alig van, ami részben oka a vármegyében oly gyakran fellépő járványos betegségeknek is. A hegyvidéki kirendeltség — amint a „Szat­mári Gazda“ jelenti — e bajon is segíteni akar s már több község részére kieszközölt államsegélyt mély furrásu kutak létesítésére. Mint értesülünk 6 községben fognak a legrö­videbb idő alatt ily mélyfurrásu kutakat be­rendezni, még pedig csaknem teljesen állam­segéllyel, a községeknek úgy szólván minden anyagi megterheltetése nélkül. E községek: Szatmár-Cseke, Vitka, Kraszna, Sándorfalu, Matolcs, Géres, Esztró. — Embert evett a Lápospatak. Szakállos- falváról megrendítő szerencsétlenséget jelen­tenek : Popován Mária és Bobán Sándor biró Szakállosfalvárói a Lápospatakon át csónakon Tekefaluba igyekeztek. Már-már elérték a tulsópartot, amikor hirtelen szélvihar kereke­dett s a csónakot egy hatalmas fatörzshöz vágta. A nagy lökés következtében a ladikban ülők kiestek. Bobán Sándor bírónak sikerült a partra úsznia, Popován Mária ellenben a vízbe. 8: Haufel Sámuel Nagykároly, Kölcsey-u. 1. a rom. kath. templom mellett. fllapittatott 1902. évben. Telep: Petőfl-ut 59. szóm. Ruhát fest vegyileg tisztit ....... ...........................................— .....

Next

/
Oldalképek
Tartalom