84 találat (0,313 másodperc)

Találatok

1. 1906-05-05 / 18. szám
[...] becsületsértés vétsége miatt vádolt Lebovits Sándor elleni bűnügyben a Botiinger János [...] Ítélt A kir járásbíróság Lebovits Sándor vád­lottat aki 1872 junius 15 [...] vagyonnal bir ir olvas fakereskedő szaniszlói lakos bűnösnek mondja ki a [...] évi ápril 3 án a szaniszlói vasúti állomáson Botiinger Jánost vén [...]
2. 1906-05-12 / 19. szám
[...] számot I Fogadás Érköltvélyesen és Szaniszlón A vármegye határszélére az érkörtvélyesi [...] hozó vo­nat A főispánt Sepsy Sándor nagykárolyi szol gabiró üdvözölte sikerült [...] a főispán a lelkes fogad­tatásért Szaniszlón szintén igen sokan gyülekez­tek ki [...]
3. 1906-06-02 / 22. szám
[...] szépen be­szél ez a Sternberg Sándor elvtárs Bizony igaz a sógor [...] EMBER JÁNOS s k kezelő Szaniszló község határában a Jósits féle [...] özv Josits Lászlómé 2 2 Szaniszló Több telek eladó Régi Viz [...]
4. 1906-07-21 / 29. szám
[...] Kovács György keres­kedő 1 Asztalos Sándor a szatmári gazdasági bank ügyvezető [...] Müller József ke­reskedő 1 Toóth Sándor uradalmi intéző 1 Jeney Géza [...] Zsig mond Madarassy Dezső Domahidy Sándor Papp Béla Kaufmann Jenő Cservenyák [...] Kerekes Józsefné Nagykároly Takács Ferencné Szaniszló Ivlósz Lajosné Piskolt Saaghy Gusztávné [...]
5. 1906-08-25 / 34. szám
[...] Adolf Dr Kováts Dezső Toóth Sándor intéző Dr Nemestólhi Szabó Albert [...] kerül mindenek előtt a Nagy Sán­dor helye az I aljegyzőség Ennél [...] Székely Gyűl a segédlelkészt Csomaközről Szaniszlóra helyez ték át Rónay János [...] igaz­gatósága tagjai sorába szerződtette Papír Sán­dor komikust ki nemrég Krémer Sándor tár­sulatának volt tagja s városunkban [...]
6. 1906-09-01 / 35. szám
[...] alispáni határozat ellen 19 Szilágyi Sándor volt szolgabirói dijnok felebbezése napdijának [...] 130 139 Szamosdomb Ura Csengerujfalu Szaniszló Hirip Mezőpetri Nyirmegyes Nagy­dobos Sebe [...] ban megállapí­tása iránt 14 Nagy Sándor illetőségi ügye 15 Az 1906 [...] István nagykárolyi főszolgabíró és Nagy Sándor volt első aljegyző ellen ren­delte [...]
7. 1906-09-08 / 36. szám
[...] tszéki h elnök ifj Jákó Sándor kir alügvész Korányi János ügyvédi [...] Nagy­károly Kemény Kálmán urad intéző Szaniszló Madák Mihály iparos Nagykároly dr [...] Kaufman Adolf gőz­malomtulajdonos Nagykároly Jeney Sándor földbirtokos Zsarolyán Jakab János bádogos [...] nagykárolyi lakos megvette ifj Sternberg Sándor nagykárolyi lakosnak a gencsi 228 [...]
8. 1906-09-15 / 37. szám
[...] 24 f 24 Dr Aáron Sándor 832 K 28 f 25 [...] 16 f 65 Id Vida Sándor 439 K 16 f 66 [...] előadó távol maradásukat igazolták Domahidy Sándor Bö­szörményi Sándor és Gr Berchtold Arthur tá­volmaradását [...] az érendréd m petri i szaniszlói községi közi ut kisdengelegi szakaszának [...]
9. 1907-01-06 / 2. szám
[...] Alkohol ellenes felolvasás Dr Szentkirályi Sándor a nyomdánkban megjelenő Az Élet [...] Mikszáth Kálmán Gárdonyi Géza Bródy Sándor Ambrus Zoltán Heltai Jenő Bernáték [...] ideig mint segéd lelkész működött Szaniszlón Nagy­bányán Beregszászban és Nagymajtényban A [...] részvénytársaság az intézet pénztárosává Köncs Sándort választotta meg Régi pénzlelet Vaszil [...]
10. 1907-01-16 / 5. szám
[...] gróf Károlyi uradalma képviseletében Tóth Sándort Jurcsek Bélát Gorzó Imrét a Mándi uradalom képviseletében Kemény Sán­dort továbbá Balány Sándort Érkört vélyesről Kolevics uradalmi intézőt [...] Fény és Mezőteremet szervezi Tóth Sándor Nagy Albert Domahidy István Kismajtény [...] András Becsky Géza Strobencz Péter Szaniszló Csomaköz Penészlek Érkört vélyes Reszege [...]
11. 1907-03-10 / 20. szám
[...] Gyula Papp Béla dr Aáron Sándor Bodnár György Hel tay Ferencz [...] tagok Távollétét kimentette Doma hidy Sándor A gyűlés minden lényegesebb vita [...] Moldován Endre Fény Gruber Márton Szaniszló póttagok Dr Láng György Szaniszló Szabó Dezső Csanálos Kálmánd Börvely Csanálos Fény Bere Csomaköz Szaniszló Reszege Kaplony 3 ik összeirási [...]
12. 1907-03-20 / 23. szám
[...] Penyige Kö­mörő Istvándi Cseke Kapnikbánya Szaniszló Botpalád Nagypeleske Sárköz Sárközujlak Csomaköz [...] módosítása III 302 Dr Aczél Sándor érendrédi körorvos oklevelének kihirdetése III [...] László főszolgabíró K majtény Sepsy Sándor tb főszolg Domahida Jeszenszky Béla [...]
13. 1907-04-07 / 28. szám
[...] Lucay János Nagy Antal Németi Sándor Péchy István dr Roóz Samu [...] Reök Gyula Somosi Miklós Sternberg Sándor Stroh májer Ferenc dr Nemestóthi [...] Henrik Politzer Ignácz ifj Matolcsy Sán­dor Rottenstein 1 Sámuel ifj Vida Sándor Róz ner Dezső 1 1 [...] lelkészre esett 15 Takács Ferencz szaniszlói lelkészre 6 Király István ópályi [...]
14. 1907-04-24 / 33. szám
[...] mátészalkai járásra nézve TakácsFe rencz szaniszlói Lénárd Jenő mérki és Kese [...] nézve Kanizsay Jenő lázári Pinkóczy Sándor botpaládi Pásztohy Jenömranyosmegyesi és Madarassy [...]
15. 1907-05-08 / 37. szám
[...] Gusztáváé 1 alelnöknő Tűz volt Szaniszló községben e hó 6 án [...] kiütése előtt két órával Kelemen Sándor uradalmi cseléd azt a hirt [...] ünnepélyesen kijelen­tem hogy főtiszt Nutiu Sándor lippói gör kath lelkész úrtól [...] hogy Borhidra menteni volna Sztán Sándor lippói közs biró földbirtokos úrral [...]
16. 1907-05-08 / 37. szám
[...] a dologtól agyon gyötört Nagy Sándor és Rába László munkás kezeitől [...] Vincze Szoboszlay Pál és Nagy Sándor lettek 13 Á jövő gyűlésre kije­löltettek Vajnay Sándor Börvely mintatanitásra Papp Mariska Börvely [...] alelnöknő lubileum Láng György dr szaniszlói kör­orvos a napokban ünnepelte meg [...]
17. 1907-06-05 / 45. szám
[...] vétessék meg Megengedtetett ifj Némethy Sándor cuk­rásznak hogy a Széchenyi utca [...] Falussy Árpád főispán Sepsy Károly szaniszlói segédjegyzöt szanisz lói anyakönyvvezető helyettessé [...] magyarok Istene Petőfitől Szavalja Szabó Sándor III oszt tan 10 Előre [...]
18. 1907-06-12 / 47. szám
[...] állami végrehajtó eljegyezte Fehérgyarmatról Brilla Sándor leányát Jolánkát Könyvelő választás Az [...] m kir minister Reszege Piskolt Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási [...] napjának d e 9 órája Szaniszló ál­lomásra nézve ugyanaznap d e [...]
19. 1907-07-31 / 61. szám
[...] István ugyanis Hepp József napszámos szaniszlói lakost kivándor­lásra való csábításért és [...] részvénytársaság budapesti czég meg­vette Maíolcsi Sándor nagykárolyi és Matolcsi Ilona Szabó [...]
20. 1907-09-18 / 77. szám
[...] Beregszász és Kisvárda tartoztak Krémer Sándor szini kerületébe Az őszi szezon [...] Serényi Jenő jegyzői gyakornokot a szaniszlói kerületbe korlátolt hatáskörrel anya­könyvvezető helyettessé [...]