29 találat (0,050 másodperc)

Találatok

1. 1929-09-11 / 72. szám
[...] félidőben bizto­sította a Bohn fölényt Szaniszló és Botyánszki remek lövéseit még [...] felső sarokban ül 0 1 Szaniszló szabadrúgását kornerra tolja Mészáros A [...] A 11 ben Juhász passzát Sza­niszló betövi 2 1 Domokos feleslegesen [...] felvilágosítás díjtalan 176 21 Balogh Sándor motorfűrész tulajdonos favá­gást vállal 4 [...]
2. 1931-12-02 / 96. szám
[...] percben van eredménye Szigeti cornerét Szaniszló szépen befejeli 0 1 A [...] ostromol a Gyac de eredménytelenül Szaniszló dur vulásai érdemelnének kiállítást Kertész [...] november hó 7 ón Becsy Sándor 590 1 1 kir bir [...] fis CZINCZÁR tt T Erdélyi Sándor uli telepén Telefon 27 és [...]
3. 1874-10-04 / 40. szám
[...] gyö­nyörű áriát ismétlé Énekeit Erkel Sándor ur a nemzeti szinház másodkarnagya [...] s ezek mellett a min­Petrás Szaniszló volt a lengyelek ve­zére egy [...] a vitéz lengyel csapat küzdött Szaniszlóval élén A harcz rövid volt [...] találkozott a szép lengyel vitézzel Sza­niszlóval Amint megpillantotta Szanigzlót fel­denkit elbűvölő [...]
4. 1937-02-07 / 30. szám
[...] kitűnik a hatalmas szál ember Szaniszló Imre Bánk alatti lakos ala­posan [...] a két legény Iszogattak s Szaniszló a maga nó­táját huzattá a [...] ne azt a nótát huzza Szaniszló erre megfogta a kis embert [...] Hangverseny Zenekar 11 00 Bura Sándor és cigányzenekara muzsikál Február 8 [...]
5. 1930-02-12 / 13. szám
[...] ügyvédi irodá­ját megnyitott GYULÁN Erdélyi Sándor ut 29 szám alatt 112 [...] Hilf Paula verseit Gally G Sándor figurás alakjait s Nyáry Andor [...] védelmi hibából megszerzi a ve­zetést Szaniszló révén GyAC erősen ostromol a [...] percben ismét súlyos védelmi hibából Szaniszló meg­szerzi a vezetést Majd ismét [...]
6. 1933-11-09 / 88. szám
[...] kir közjegyző irodáját Gyulán Erdélyi Sándor ut 7 száma házba a [...] vonatkozólag minden felvilágosítást megkaphatnak KOVÁCS SÁNDOR zongorakészitő és hangoló november hó [...] u 14 Prenovics László atyja Szaniszló anyja Paulik Juliána Domby Lajos [...] Prenonics László 3 napos atyja Szaniszló anyja Paulich Juliánná Domby Lajos [...]
7. 1930-06-04 / 45. szám
[...] biztosítás révén megtérül Halálozás Reisner Sándor nyug főszolga­bírói írnok majd utóbb [...] melyben Vándor Iván és Saády Sándor szép novelláit ta láljuk s [...] mérjen rá A gólok közül Szaniszló 3 Ker­tész Uhrin 2 2 [...]
8. 1920-07-24 / 60. szám
[...] Mány György Tarjányi János Policzer Sándor Faragó Bözsike Kovács Miháiyné ifj [...] Ferenc Tar János Nagy József Szaniszló Bálint Kukla József 20 20 [...] Barna Istvánná Schverthöffer József Putnoki Sándor Elek Lajos Illés Ferenc idősb [...] Kukla József Béres Lajos Szántó Sándor 10 10 K Hack Ferenc [...]
9. 1905-06-04 / 25. szám
[...] Bárdos Arthur Dömötör István Endrődy Sándor Ferenczi Zoltán Fejes István Géczy [...] Thaly Kálmán Ugrón Gábor Wekerle Sándor Szederkényi Nándor gróf Zichy Vladimir [...] dr Ballagi Géza dr Bodnár Sándor dr Balthazár Dezső dr Doleschall [...] Vértesy Gyula Jakab Ödön Timár Szaniszló Farkásházy Zsigmond Szász József Tomory [...]
10. 1907-07-28 / 30. szám
[...] maga és kiskorú Jenő Mihály Sándor gyermekei veze­téknevét Vig re magyarosíthassa [...] internátus létesítésének előkészítése czéljából Ambrus Sándor alispán elnöklete mellett a törvényhatósági [...] szül Bicska Mária gyer­mekei férj Szaniszló Sámuelné és Jenő úgy magok [...]
11. 1904-12-25 / 52. szám
[...] Köröstarcsa község képviselőtestületének özv Fazekas Sándor és neje közsegélyezése tárgyában hozott [...] segélyezést megtagadó határozata ellen 74 Szaniszló Gergely és társai községi rend­őrök [...]
12. 1937-07-27 / 167. szám
[...] község főjegyzője és bírája Megyeri Sándor aki kijelentette hogy azt a [...] Dél 22 25 2 2 Szaniszló Du­nántúl 23 11 3 3 [...]
13. 1904-09-04 / 36. szám
[...] ügyesen oldotta meg Patnere Mezei Szaniszló inkább leányát kisérte gondos figyelem­mel [...] kicsiny közönség nézte végig Bródy Sándor maga erkölcsrajznak nevezi darabját és [...] dr Major Simon és Székely Sándor Szombat Szegény Jonathán Székely Irén [...] 10 én Bucsatelepen meg­jelent Dobák Sándornál adó hátralékért foglalni a gazda [...]
14. 1897-01-03 / 1. szám
[...] Ödön őszi Kornél Ti nát Szaniszló Komor Gyula Lázár Béla Márkus [...] Virágh Géza Vértessy Gyula Endródy Sándor Havas István E Kovács Gyula [...] ózsef Buday László és Adorján Sándor írták meg z Ország Világ [...]
15. 1905-11-12 / 48. szám
[...] valamint az el­hunytnak testvérei Nesinger Szaniszló Róza és férje Csorvássy Szabó [...] gyógymód megalapítója dr Szabó B Sándor speczialista orvos Budapesten V Alkotmány [...]
16. 1920-05-01 / 36. szám
[...] Piusz 6 Oif János 7 Szaniszló 8 Mihály f Vasárnap Hétfő [...] Fel­földi Sándorné 5 id Makrai Sándor 5 N N 5 N [...]
17. 1895-07-28 / 30. szám
[...] ott találjuk Koroda Pál Adorján Sándor Róna Béla Buday László K Reutter Sándor Mándoky Sándor stb érdekes verseit és czikkeit [...] diszmü melynek magyar kiadását Timár Szaniszló ismert tárczairó rendezte sajtó alá [...] évi julius 17 Hr Fábry Sándor 165 2 2 alispán 5895 [...]
18. 1889-07-28 / 30. szám
[...] ón jegyezte el dr Szabó Sándor főváros Rudas fürdői orvos Gratulálunk [...] Beke Lilla Kantai Teréz Dobó Sándor Deák Pál Veszprémi Jenő Szendrei [...] hatása van hólyagba jómnál Zaranszki Szaniszló cs k főtörvsz irodaigazgató Warner [...]
19. 1891-10-18 / 42. szám
[...] lelkész és Rimler P Adam Sándor mező­túri képviselő megköszönve hogy pártvezérét [...] neveztetett ki Az igazságügymi­niszter Liszkai Sándor gyulai járásbirósági Írno­kot a gyulai kir törvényszékhez irodatisztté Szaniszló Sámuel galántai csendőrörmestert a gyulai [...] Reiszig Ede főispán tehát Wieland Sándor gyulai szolgabiró helyet­test ideiglenesen berendelte [...]
20. 1899-12-31 / 53. szám
[...] járási főszolgabirónak és dr Wieland Sándor tb főszolgabirónak Esküvők Tóth Ferencz [...] Lukács Endre főszolgabiró dr Wieland Sándor tb főszolgabiró Csanádi Jenő szalontai [...] képviselőtestülete teg­nap délelőtt Dr Fábry Sándor alispán elnöklete alatt választás lévén [...] a yulai rórv kath főtemplomban Szaniszló Samu lékési járásbirósági hivatalnok bájos [...]

 

  • 1
  • 2