Békés, 1931. (63. évfolyam, 1-103. szám)

1931-12-02 / 96. szám

4 Békés SPORT. GyAC-BSC 2:1 (2:1) Bajnoki. Biró: Kohautek. A bajnokcsapat felett aratott győzelmé­vel a negyedik csabai csapatot is legyőzte a Gyac! A Gyac-ból Szabó, a Bohn-ból Mágori hiányzik. Győzelemre törően kezd a Bsc, a belső trtó remek lövéseit szépen fogja Mareb, mig a Gyac-ból Lindenberger két lövése az esemény. A Bohn ostromának a 11. percben van eredménye, Szigeti cornerét Szaniszló szépen befejeli 0 :1. A gól felvillanyozza az eddig kapkodó kék-fehéreket s hamarosan egyenlítenek is. A 16. percben Tasnády be­adását Schmidt K. Szabónak engedi, aki első labdáját szépen belövi 1:1. Most ostromol a Gyac, de eredménytelenül. Szaniszló dur- vulásai érdemelnének kiállítást. Kertész lő offseid gólt, újabb remek lövését Marek szen­zációsan kiüti. Ismét a Gyac jön frontba s a 40. percben beteljesedik a Bohn végzete, Frőhner labdájával Tasnády kiugrik és a sarokba lő 2:1. Szaniszló boxol még a pá­lyán megtorlatlanul. Szünet után rögtön ja­víthatna a Gyac, Tasnády szép beadását a belsők tisztán kapják, de végül K. Szabó Bayer kezébe guritja. Lassan felnyomul a Bsc, a Gyac védekezésre rendezkedik be, még pedig jól, mert ha túl is jutott a vé­dőkön a Bsc, Marek még mindig ott volt. A 23. percben Lindenberger sérülve kiáll s a tíz emberrel játszó Gyac teljesen visszaesik. Jóformán percenkint mennek kapura a lö­vések, de Marek uagyszerü. Izgalmas finis, de az utolsó 5 percet is kihúzza a Gyac még taccsok árán is. A győztes csapat megfogadta tanácsun­kat s mindnyájan szivüket lelkűket beleadták a küzdelembe s ezzel meg is érdemelték a két pontot. Marek ragyogóan védett, Tulkán, Lehóczki egyformán jók voltak, a halfsorból Lindenberger emelkedett ki, a csatársor szél­sőin kívül Csonka. A bajnokcsapat jobban játszott, mint utolsó ittlétekor, de uem tudta megtörni a lelkes atléta gárdát. Bayer nem hibázott. A hátvédek közül Gottre volt jobb, a balf- sor szürke, de megbízható. A csatársor esze Szaniszló, de többször is kiállítást érdemelt volna, Kertész agilisán lövöldözött. Kohautek csak ott hibázott, hogy ki­engedte a Bsc játékosait. Kiváló hírnévnek örvendő soltvadkerti tájboraimat mélyen leszállított áron hozom forgalomba. Olcsóbb a bor, mint a szódavíz, mert 16 fillér egy liter kadarka vagy fehér fejtett uj- bor Soltvadkert állomásra kiszállítva és feladva. Vasúti fuvar kb. 3 fillér lite­renként. Csakis 50 literen felüli rende­lést fogadok el. Hordót díjmentesen adok a szállítás tartamára kölcsön; hordóm 30 napon belül bérmentve küldendő visz- sza. Szétküldés utánvéttel. Egy pengő levélbélyeg ellenében küldök mintát a borból mintásdobozban bérmentve. Boraim kellemes édeskés italuak, tiszta tökéletes zamatuak s nem savanyuak. Ó borokról külön árajánlattal szolgál­hatok. Viszonteladóknak árengedmény. Székely Perenc 587 Soltvadkert (Pest megye). 1—17 1931—1144. vght. szám. árverési hirdetmény. Dr. Hoffmann Pál ügyvéd által képviselt vitéz Pusztai Dezső javára gyulai lakos ellen 117 pengő 04 fillér tőke és több követelés járulékai erejéig a gyulai kir. járásbíróság 1931 évi 2028. sz. végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1931. évi junius hó 15 ón lefoglalt 1650 pengőre becsült ingóságóságokra a gyu­lai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő meg­nevezett többi foglaltatok javára is, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kieló gitési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igónykereset folyamatban nincs, végrehajtást, szenvedő lakásán és üz­letében : Gyulán 108 peDgő 38 fillér tőke és ennek 1931. november 1-től járó 8 százalék kamata erejéig leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 4. napjának délutáni 2 Órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, berendezés, áruk s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el logom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak el­lenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít. Gyula, 1931. évi november hó 7-ón. Becsy Sándor, 590 1—1 kir. bir. végrehajtó. Dlsznétoroü vacsora. szombaton este a „Ferenc szálloda“ éttermében. ízletes kol­bász, kétfélo hurka, sült párolt káposztával és 591 fánk 1 pengő. — Kitűnő bor ! ]—1 A „Vezúv“ újra működik S a legprecízebben végzi a sár- és hócipő javításokat Novák- utca 7. szám alatt Szilvásynál. 545 4-10 Újság a legjobb és legolcsóbb budapesti napilap. Előfizetői ingyen krpják havonként egyszer „A világ urai“ havonként egyszer „A világ népei“ minden szombaton „Újság rádiója“ másod vasárnaponként „Újság vasárnapja“ cimü képes, mélynyomásu külön melléklete­ket, azonkívül karácsonykor a Mindent tudok 1933. évi diszkötetét. Előfizetés egy hónapra 4 P, negyedévre 10 80 P. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI., Aradi utca 10 szám. H entesek, kik házakhoz járnak disznót vágni, címüket sürgősen tudassák a Magyar Gyógyszerész szerkesztőségével, BUDAPEST, VIII., Rökk Szilárd-utca 22. szám. •• rr rr FŰTI KB Tojásalaku brikett. Raktár: RiMI’.V fis CZINCZÁR tt.-T. Erdélyi Sándor-uli telepén. Telefon 27. és 151. ES4 1-3 1931—1116. vht. szám. Árverési hirdetmény, Dr. Biró Emil ügyvéd által képviselt Angol Magyar Bank Rt javára gyulai lakosok ellen ossz.: 18580 pengő tőke és több köve­telés járulékai erejéig a békéscsabai kir. járása bíróság 1931. évi 2273 sz. végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőktől 1931. évi junius hó 9-ón lefoglalt 1730 pengőre becsült ingóságokra a békéscsabai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján a kö­vetkező megnevezett, továbbá a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ba ellenük halasztó hatályú igénjkereset folyamatban nincs, — végre­hajtást szenvedők tanyáján Gyulán (Szabadka 105 sz) leendő megtartására határidőül 1931. évi december hó 2-ik napjának dél­utáni 3 Órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt borjuk, sertések, kordó, szekér s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom 8dni még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha. csak ellenkező kívánságot Írásban nem nyil­vánít. Gyula, 1931. évi október hó 30 án. Becsy Sándor, 589 1 — 1 kir. bírósági végrehajtó. 1931. december. 2. Alkalmazást keres bármely relátióban: községi, közigazgatási, kereskedelmi, gazdászati adminisztratív teen­dőkben, levelezésben, gépírásban perfect, 31 éves, keresztény, családos, önhibáján kívül leépített, menekült vármegyei tisztviselő, min­den kritikát kiálló referentiákkal, esetleg kau- tióval. Megkereséseket „Szerény és ambitiózus‘' jeligére a lapkiadóba kór. Tárosház-ntca ÍO. és SÍ. számú ház eladé. Érdeklődni lehet ugyanott. 575 2—a Ingyen megvizsgáljuk rádióját. Rádió és villany szol­gálat este 9 óráig. Vasár és ünnepnap is. Stéberl Mihály 588 i-5 Gyula, Városház-u. 21. Kossuth Lajos-utca 17 sz. alatt £67 4—* külön bejáratú csinosan búto­rozott szoba azonnal kiadó. Betöréses lopás ellen csak úgy védekezhet. ha azonnal feladja biztosítását a Fonciére Általános Biztosító Intézet kerületi főügynöksógónól Gyulán, a Békésmegyei Takarékpénztári Egyesületnél. Ugyanott tűz-, baleset-, élet-, autó-, szavatossági és minden más biztosítás a legkedvezőbb feltételek mellett feladható. Közvetítőket díjazunk. Telefon 7. 571 1-3 item a Jíte“-h. BfbMb, SSS1. m kiadótulajdonos Oefea, iánes c-yondája

Next

/
Oldalképek
Tartalom