Békés, 1933. (65. évfolyam, 1-102. szám)

1933-01-04 / 1. szám

ÍjXV. éTfoij'«*m 3- m®árai. Szerda C^yula, idítít. január 4 Előfizetési árak : Negyedévse: Helyben . 1 P 60 fill. Vidékre . . 3 P 20 fill. Hirdetési díj előre fizetendő. POLITIKAI, TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDÁSZAT! LAP Szerkesztőség, kiadóhivatal Gyulán, Yárosház-utca 7. sz. Dobav János könyvkereske­dése, hova a lap szellemi részét illető közlemények, hirdetések és nyiltterek inté- zendök. — Kéziratok nem adatnak vissza. M sails les ii in Gyulán a ftlin Ml i illess (A „Békés“ munkatársától.) Békés- vármegye kRgyülése a gyengélkedő Korossg György főispán helyeit Márky Bírna dr. ali-pán elnökletével folyó hó 3 án tartotta ezidei el-ő ülését. A kisgyülés iránt el'g élénk érdeklődés nyilv nult meg, bír a tárgy- sorozat 44, illetve 56 pon'ji nem sok érde­kességet ígért, eltekintve a póttárgysorozat Endréddel kapcsolatos néhány ügyétől. Egész terjedelmében a közgyűlés anyagával lapunk terjedelme miatt nem foglalkozhatunk s ezért esik azokról az ügyekről adunk beszámolót, melyek h^lyi vonatkozásnak, illetve amelytk a közvetlenebb környékkel állnak kapcsolat­ban. Gyulavári község képviselőtestületét a községi vadászterület bérbeadása céljából újabb árverés kitűzésére utasítja, Gyula város hitároz tát az 1933. évi kereseti adó kulcsának 6 százalékban való megállapítsa ügyében jóváhagyj* a kisgyülés. Kétegyhása 10 drb tenyészkan vásár­lására vonatkozó határozatát, továbbá a köz­ségi fogyasztási adó-kezelő díjazására a ju­taléknak 5 százalékról 10 százalékra való felemelésére vonatkozó határozatát szintén jóváhagyja a kisgyülés. Endrőd község ügyei körül, mint majdnem minden kisgyülés3a történni szokott, most is heves vita támadt, melynek során nem egy szenvedélyes hangú kijelentés történt. Ead- rődöa ugyanis két párt áll szemben egy­mással a képviselőtestületben, a keresztény községi pírt és a jelenlegi hivatalos almi nisztráció pártja. Szerencséden körülmény, hogy az erők szinte teljesen egyenlő mér­tékben oszlanak meg, aminek eredménye rendesen az, hogy a község ügyeit nem lehet a kívánatos tempóban és nyugodtsággal in­tézni. Az ellenpárt ngyinis majd minden képviselőtestületi határoza'ot megfelebbez, ami pedig a határozat érvényrejutását sok­szor hetekkel hátráltatja. Márky Barna dr. alispán a közgyűlésen támadt vita során energikus hangon kijelentette, hogy egy da­rab ideig még türelemmel lehet nézni az endrődi képviselőtestületben dúló, áldatlan pártharcot, azonban ha a szembenálló frak­ciók nem egyeznek meg rövidesen s a jelen­legi viszálykodás tovább tart, olyan intézkedéseket lesz kény­telen foganatosítani, amelyek szo­katlanok a vármegye életében. Az adminisztráció ugyanis a pártháboru miatt nem állhat meg, s lehetetlen állapot, hogy a képviselőtestület határozatai ellen rendszeres felebbezések érkeznek be a kisgyü- lóshez. A kisgyülés nem oldhatja fel rendre a határozatokat, mert akkor Eadrőd község lakosságát olyan hátrányok érnék, amelyekért a kisgyülés, ismervén az idejében való intéz­kedések fontosságát, nyugodt lélekkel nem vállalhatja a felelősséget. Végül is a kis gyűlés, Hoffmann Károly dr., Csernns Mi­hály endrődi apátplébános és Tardos Dezső dr. felszólalás*i utáu ngy döutött, hogy az endrődi képviselőtestület határozatait jóvá- higyja, illetve az ellene beadott felebbezé seket elutasi ia. A beérkezett pályamunkák mind a húszévesek komolyságáról tanúskodnak. Hét hétiéi meghosssabbitoif uk a pályázat határidejét (A „Békés“ munkatársától.) Tekintet­tel arra, hogy pályázatunk a fiatalság köré­ben szinte váratliH érdeklődést keltett, el­határoztuk, h így a pályázat lej Táti hitár idejét január 15 ig meghosszabbítjuk. Módot kívántunk ezzel nyújtani azoknak, kik mun­káik elkészítésével valami rajtuk kívül fekvő okból esetleg megkéstek, arra, hogy a pályá­zaton ők is részivehessenek. A beérkezett pályamunkák mini a legnagyobb lelkességről tesznek bizonyságot s valamennyinek van va­lami értéke. Nem egy közülük széles látó­í körre és a problémában való komoly elmélye­désre mutat, úgy hogy a pályázat eredmé­nyével máris a legteljesebb mértékben meg vagyunk elégedve. Azt kell megállapítanunk, bpgy a húszévesek generációja becsülendő tudással és termékeny intellektussal indul neki az életnek s azt a fiatalos lendületet, amelyet a szólásmondás juventus rentus-ként emleget, tiszta judiciumával s az alaposság szükségének átérzósévei mérsékli. E megálla­pítás felett való öröm azonban csak az érem egyik oldala. A másik árnyékos, sötét. Ilyen felvértezettség, ennyi szellemi és erkölcsi energia mellett ugyanis állás, kenyér, exis- teneia nélkül kallódni: igen szomorú sors. Vesztesége s tragédiája ez nemcsak az egyén­nek, hanem a nemz t egé«z egyetemének is, amely a kallódó fiatal életekben és a kibon- takozui, aipgrautatkozui nem tudó tehetségek­ben, ki tudja, milyen értékeket vészit? Mind­ezek azonban ne szolgáltnak a kedvek lohasz- tására és ne legyenek a keserűség megduz- zasztói, hanem legyenek iukább ösztökél az akaratnak s a gondolatnak, hogy a mának ebből a bábeli gazdasági zavarából mielőbb ki tudjunk szabadulni. Akiben erő lakik, azt a tények nem tudják tétlenné dermesz^eni, az birkózik küzd, dacol, mert számára a tett m»ga a lélegzés. Valamit mindég tenni kell, bármily parányit is, mert a tehetetlenség érzete lehangol és a meddő töprengések hiná- rosába hajszol. Az akaratnak élnie kell, mert az akarat: nap, melynek sugarai nélkül nin­csen termő vegetáció. Azoknak, kik a ke-e- riiség és kétségbeesés hangján Írnak pálya­munkáikban a felvetett problémáról s írásuk egészben véve nem egyéb egy fáradt és keserű kézlegyintésnél, ezeket üzenjük. A pályázat dijti lapuuk kirakatában meg­tekinthetők. Első ellj: Öt bőrkötésű, igen értékes könyv. (Dckens, Mikszáth, Jókai, Rákosi, Eötvös) Második dij: Wells: A világ csodái, három díszes kötésben. Harmadik dij: Siáothó György három munkája, rgészvászon kötésben. Harminccá! kevesebb házasságot kötöttek Gyulán 1932-ben, mint 1931 ben. (A „Békés“ munkatársától.) A gyű­lni m. kir. anyakönyvi hivatalban már el­készült az 1932. évről szóló statisztika. Adatai születések tekintetében kielégítőnek nem igen mondhatók, d> a nőnem meg lehet elégedve az eredménnyel : hatvannal több fiú született, mist leány. A számszerű adatokat Terényi Péter anyakönyvvezető a követbezőkb mi közölte lapuukkal : Születtek : Gyulán a múlt évben 664-en és pedig 362 fin, 302 leány. Az összes szü­letésekből gyulai lakosok gyermeke 398. 1931 ben született 639 gyermek. Házasságot kötött: 184 pár. 1931-ben 214 pár. Elhalt a múlt évben Gyulán 727 egyén, akik közül 394 férfi, 333 nő, az elhaltak közül 449 en Gyulán laktak. 1931 ben el­halt Gyulán 668 egyén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom