Békés, 1930. (62. évfolyam, 1-104. szám)

1930-02-12 / 13. szám

4 Békés 1980. február 12 Énekesek jelentkezzenek. Az uj orgona ja­vára nagyszabású hangverseny lesz amelyen a Cecilia énekkar is szerepel „Faust“ operarészle­tekkel. E végből 60—80 női és férfi közreműkö­dőre van szüksége az énekkarnak. Próbák ked­den és pénteken : nők részére délután 5-től 6 ig, férfiaknak este 8 tói 9 ig, már megkezdődtek. Te­kintve a jótékonycélt, városunk énekhanggal ren­delkező asszonyait, leányait és férfiait jelentke­zésre kérjük a belvárosi róm. kath. elemi iskola emeletén levő próbaterembe. Versenytárgyalás, a gyulai áiiamépitészeti hivatal nyilvános versenytárgyalást hirdet 1. a békéscsaba—me&ömegyer vicinális közút részben Békéscsaba megyei város, részben pedig Mező- megyer község határába eső 3 500 km. hosszú szakaszának kőlapos hengerelt kavicspálya gya­nánt való kiépítésével kapcsolatos összes mun­kálatokra 2 A gerla—békés—körösladányi thgi közút szakaszán tervezett vékonyított bazalt kiskő vagy keramit útburkolat létesítésével kapcsolatos összes munkálatokra. Ajánlatok a fenti 1 és 2. szám alatti munkálatokra külön-külön teendők meg, tehát mindkét útépítésre való pályázás ese­tén két külön ajánlat külön-külön borítékba el­helyezve, ugyancsak a gyula—dobos—vésstő— sseghalmi törvényhatósági közút tar hős—vésztői szakaszának „Gyepeséri“ és „Határéri“ belvíz levezető csatornákkal való keresztezéseinél meg­lévő régi fahidak helyett és azok helyein meder- korrektióval kapcsolatban tervezett 2 darab 5—5 méter nyílású vasbetonhid építésével kapcsolatos összes munkálatok vállalati utón való biztosítása céljából nyilvános versenytárgyalás hirdettetik. Ajánlatok mindhárom munkálatra március hó 5 én délelőtt 10 óráig Békésvármegye alispáni hivatalánál adandók be. Bővebb felvilágosítást az áiiamépitészeti hivatal nyújt. Dr. KONKOLY TIHAMÉR ügyvédi irodá­ját megnyitott«! GYULÁN, Erdélyi Sándor-ut 29. szám alatt. 112 3—5 Szoknyaforradalom Budapesten. A nők fel­lázadtak a férfiak ellen, átvették tőlük a hatal­mat és a maguk ízlése szerint rendezték be álla­mukat. Megalakították a szerelemügyi miniszté­riumot és férjeik legyőzésére megszervezték a puhitókat. Ezeket a kacagtató dolgokat tárgyalja a „Msgyar Otthon“ most megjelent 3-ik száma, mely Nyáry Andor friss, eleven szerkesztésében immár a harmadik évfolyamába lépett. A magas nívójú, szép magyar képeslapból kiemeljük Prük- ler János cikkét a rómaiak vendéglátásáról, Gyo­mai György, Zima Lajos novelláit, Zagyva Mária és Melháné Hilf Paula verseit, Gally G, Sándor figurás alakjait s Nyáry Andor szatirikus regé­nyét a Szoknyaforradalmat. „Asszonyoknak“ és „Kézimunka* rovatai a legmagasabb női igénye­ket is kielégítik. Azonkívül közli a lap az uj irók munkáit. Mutatványszámot ingyen küld a szer­kesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IX., Köz­telek-utca 1. Hadifoglyok élet-halál harcáról olvashatunk a Magyar Szalon legújabb számában, amely foly­tatja az immár országos érdekeltségű „Hadifo­goly emlékek“ sorozatos közlését, amelyben min­den volt hadifogoly megírja fogságának legizgal­masabb eseményét. A Magyar Szalon tartalmából kiemeljük még Kosztolányi Dezső csodaszép no­velláját, Porzsolt Kálmán kis regényét, Bónyi Adorján vigjátékát, valamint egy hires francia iró, Leon Walier a Magyar Szalonnak irt elbe­szélését. — Érdekes cikk számol be a morfium pusztításáról művészeink körében, egy másik pe­dig az úri kaszinók életébe visz be. Az igen népsznrü „ Asszonyoktól-Asszonyoknak rovatban, a háziasszony kötelességéről, a nők életkoráról és a divatról olvashatunk tanulmányokat. Társa­dalmi hirek, Báb napló, Színházi kritikák, tanul­mányok, krónikák egész sora tarkítja a lapot, azonkívül Kert, Labásmüvészet és a szenzációs Baby Hungária pályázat feltételei egészítik ki az egész hétre való olvasnivalót tartalmazó Magyar Szalon uj számát, amelynek árát a nagy érdek­lődésre való tekintettel 40 fillérre szállították le. Mutatványszámot ugyanennyi bélyeg ellenében azonnal küld a kiadóhivatal Budapest, Váci ut 1. Éppen jókor, jobb idők pirkadásakor jelent meg a legújabb magyar ujságkatalógus, amelyet a Rudolf Mossa Rt. most már hatodszor ad ki, mint mindig Ízléses és jól kezelhető formában. Előszavában áttekintést nyerünk a Ru­dolf Mosse koncern nemzetközi elágazásáról és példátlan sokoldalúságáról. Szól a beveze­tés a most külföldön általánossá vált servicé­ről és egyáltalán arról, milyen jelentősége van e reklámnak a kulturállamok életében A szer­kesztőségi rósz felölel példás áttekintéssel mindent, amit a hirdetőknek az újságokról és a folyóiratokról tuduiok kell. A katalógus hirdetési részében a lap kiadók mondják el kiadványaikról mindazt, amit tudni érdemes és fontos. Mint az ipari, kereskedelmi és közgaz­dasági élet segédeszköze kiván ez a katalógus szerepelni és ezen rendeltetésének minden tekintetben meg is felel. 1—5 iPOKT. BohaSC-fiyAC 3:2 (2:2). Magyar Kupa elődöntő. Biró: Vezér II. Elöljáróban meg kell említenünk, hogy a biró lehetetlen Ítéletei nyerték meg a mérkőzést a Bohnnak, mert amit a mérkőzésen Vezér biró müveit, az megcsúfolása a bíráskodásnak, mely csak odavezethet, hogy a publikumot elvadítsa a mérkőzésektől. Elég jó talajú pályán csapott össze a két csapat, a Bohn nagyobb technikai tudását a GyAC nemcsak ellensúlyozni tudta lelkesedésével, hanem időnként fölényt is bizto­sított. GyAC támadások közben a Bohn az 5- percben súlyos védelmi hibából megszerzi a ve­zetést Szaniszló révén. GyAC erősen ostromol, a Bohn többször szerencsével ment. A 10. perc­ben K. Szabó beadását Lehotzky menthetetlenül bevágja. További GyAC offensiva közben Bayer- nek van alkalma tudása bemutatására. A 15, percben izgalmas helyzet a CyAC kapu előtt,, végül Gráczol ment. Bohn korner eredmény­telen. Majd újabb helyzetet Kopp mellélövéssel tisztáz. Tasnády hatalmas kapufalövése után kétszer kifutással ment Bayer. A 23. percben ismét súlyos védelmi hibából Szaniszló meg­szerzi a vezetést. Majd ismét a Bohnnak van szerencséje, mert K. Szabó lövését a kapufa menti. Vezér nagy offseidról elereszti Koppot, ki hasonlóan kapufát lő, utána eredménytelen kor­ner. Most Tasnády rohan le, Gottre csúnyán felvágja, a 11-es helyett nagy megrökönyödésre a biró GyAC ellen ad szabadrúgást. GyAC fö­lény két eredménytelen kornerban nyilvánul meg. Ismét súlyos offseid elnézése folytán fut le Kopp. de mellé lő. Zeitlert, Bálintot egymás­után vágják fel, de Vezér sipja nem szól. Végül a 40. percben Lehotzky kiugrasztja Bálintot, aki egyenlít Nagy kavarodás van a Bohn kapu előtt, végül Bayer kifutással ment. A 44. perc­ben ismét ordító 11-est csinál Mágory, de Vezér félreforditja a fejét. Szünet után is előbb GyAC ostrom, mely egy eredménytelen kornerben nyer kifejezést. Utána Kopp ismét kihasználja les- állását, de a lefutás csak kapufát hoz. Majd akcióba lép Vezér, mikor látja, hogy nem bir a Bohn a GyAC-cal. Teljesen indokolatlanul ki­állítja egy reklamálásért Szabót, majd téves komért ad a GyAC ellen. A Bohn még az át­csoportosított GyAC-cal sem bir, tehát Lehotzky- nak is ki kell állnia a bírói önkény folytán. Igjr azután Szigeti könnyen lefut és beadását a 24. percben Szaniszló befejeli. A 28 percben Frőhner faultért jut a megérdemelt kiállításra, amit azonban a GyAC már nem bir ki és levonul­tatja csapatát, tetőzve ezzel Vezér biró sport­szerűtlen akcióit. Meghívó. A Gyulai Újvárosi Olvasókör folyó évi február 16-án, vasárnap délután 2 órakor rendes tisztújító közgyűlést tart, melyre a kör tagjait tisztelettel meg­hívja az 126 1—2 Elnökség. Telefon 88. taYUILÄ» Teilefon 82. 1930. évi február hó 11., 12. és 13-án kedden, szerdán és csütörtökén délután y47 és este y29 órákéi METRO HÍRADÓ aktualitások a világ minden részéből I felró násban. ügy játékos, akt veszt amerikai burleszk 2 felvonásban. Az óceán hőse Lindberg ezredes repfilése az oeeáion át 2 felv-ban. Világattrakció! Világattrakció ! Budapesttel egy időben ! Csak 16 éven felülieknek! A POGÁNY regényes történet a Déli Tenger mesevilágából 9 felv. Főszereplő: RAMON KŐVAKIIG. Egy jól bevezetett élelmiszerüzlet más vállalat miatt átadó. óim a kiadóban. 123 2—» üyuüéa, 1930. a kiadótulajdonos Dobay János nyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom