Békés, 1937. (69. évfolyam, 1-296. szám)

1937-02-07 / 30. szám

4 BÉKÉS 1937 február 6. Négyhónapi fogházat kapott a bihari községek szélhámosa (A „Békés“ munkatársától) Szombati számunkban már megírtuk, hogy „Köti“ Takács József huszonkét éves, lopás miatt két ízben büntetett, komádi-i napszámost, soroza­tosan elkövetett szélhámosságai és csalásai miatt a zsákai csendó'rörs elfogta és a gyulai kir. ügyészség fogházába szállította. Pénteken Ítélt felette a bíróság és négyhónapi fogházat kapott a kölcsön kért, de vissza nem adott ruhák miatt a bihari „Hári János“. A nagy ember leverte a kis emberrel a lámpát, majd a falhoz „mázolta“ (A „Békés“ tudósítója jelenti.) Egy ha­talmas és egy Kis ember verekedése ügyében tartott tárgyalást a debreceni járásbíróság. A verekedés ugyan egyoldalú volt, mert amint a kis ember, a 150 centiméter magas Serbán József feljelentéséből kitűnik, a hatalmas szál ember, Szaniszló Imre, Bánk alatti lakos ala­posan helybenhagyta. A vádbeli napon keresztelőben volt a két legény Iszogattak s Szaniszló a maga nó­táját huzattá a cigánnyal. Serbán azonban odaállt a cigány elé s kijelentntte, hogy neki ne azt a nótát huzza. Szaniszló erre megfogta a kis embert Megforgatta, leverte vele a lám­pát, majd a falhoz lapította. A kis ember, Serbán József élettelenül nyúlt el a földön. A kellemetlen figyelmeztetés után Serbánt kór­házba kellett szállítani, Szaniszló ellen pe­dig megindult az eljárás könnyű testi sértés címén. A bíróság a hatalmas em­bert a tegnapi tárgyaláson jogerősen háromnapi fogházra Ítélte. Eg Moszkva, Sztálin, a vörös cár, vérfürdőt rendez (A „Békés“ tudósitója jelenti.) A szov­jetkormány a legkegyetlenebb terrorral pró­bálja a mindjobban szélesedő forrongást elfoj­tani. Moszkvai kormánykörökben ugyanis attól tartanak, hogy a szovjethadsereg fel fog lá­zadni Sztálin ellen. A moszkvai uccákon vé­gigvonuló szovjetcsapatok állandóan és han­gosan éltetik Vorosilov tábornagyot, a vörös­hadsereg főparancsnokát, aki tudvalévőén a legnagyobb ellensége Sztálinnak. Vorosilov és Sztálin között az utóbbi napokban már nyílt összeütközésre került a sor, de Sztálin az óriási népszerűségnek örvendő Vorosilov tá­bornagyot nem meri letartóztatni. Az éjszaka több mint 150 helyen csap­tak fel a lángnyelvek Moszkvában, ahol az egész rendőrség és tűzoltóság hajnalig dolgo­zott a folyton más és más helyen fellángoló tüzek eloltásán. Leningrádban a különböző lőszergyárakban is tűz ütött ki. Sztálin rendeletére a tüzesetek után a moszkvai helyőrség tiz tisztjét letartóztatták. A letartóztatottak között van Tuchacsevszkij tábornagy, Vorosilov legbensőbb munkatársa is. Vorosilovot rendkívül felháborította mun­katársának letartóztatása és erélyes hangon követelte azonnali szabadlábrahelyezését. Az orosz fővárosban azt hiszik, hogy most már elkerülhetetlen Vorosilov tábornagy nyílt fel­lépése, annál is inkább, mert a moszkvai hely­helyőrség tisztikara is nyíltan követeli Voro- silovtól ezt a lépést. Számos vezető kommunistát tartóztattak le ismét, az események nyomán, többek kö­zött letartóztatták Voronkint, a GPU. egyik főtisztviselőjét, aki állítólag résztvett a Har­madik Centrum szervezkedésében. A vezető szovjetpolitikusok közül letartóztatásban vannak Bukharin, Uglanov, Preobasenszki, Szmilga és Bjelobodorov. Ezt a listát kiegészíti a legújab­ban őrizetbe vett Rakovtski, volt szovjet-nagy­követ letartóztatása. Ezeken kívül még szá­mos szovjetdiplomata, közhivatalnok, munkás, vezérkari- és csapattiszt van letartóztatva a többezer fogoly között. * Mint a Reuter-Iroda jelenti, Trockij lakása elé tizenöt fegyveres őrt rendeltek ki, mivel az a hir terjedt el, hogy Sztálin orgyilkoso kát küldött ki Trockij megöletésére. * A második trockijista pör fegyházbünte­tésre ítélt négy vádlottját, Radeket, Szokol- nyikovot. Arnoldot és Sztrojlovot pénteken reggel erős GPU- fedezettel elszállították, út­nak indították a négy politikai foglyot a szi­bériai Nercsinszk városa felé. Mielőtt Radeket elszállították volna Mosz­kvából, szembesítették a készülőben levő har­madik trockijista biinpör fővádlottjaival:Buch- arinnal, Rykovval, Uglanovval és még néhány trockijistával. Bucharin elkeseredetten tagadott, Radek azonban szemébe mondta a vádat, mire Bu­charin, aki már régóta súlyos szívbajban szen­ved, szívrohamokat kapott. * A szovjetfővárosból újabb véres utcai zavargásokat jelentenek, amelyeket a töme­ges politikai letartóztatások és az élelmezési nehézségek idéztek elő. Csütörtökön a kési esti órákban több munkáskülvárosban csopor­tosulások támadtak s a tömeg viharosan tün­tetett Sztálin ellen. A vörös rendőrség nem tudta szétoszlatni a tüntetőket, mire Jessov belügyi népbiztos, aki egyúttal a GPU. veze­tője, elrendelte a GPU. egyik gépesített osz­tagának mozgósítását, amely tankokkal vo­nult fel a tüntetők ellen. Ezek a tankok kis- tipusu harcikocsik, amelyeket egyenesen az utcai zavargások elfojtása céljából gyártottak. A tankok gépfegyverrel tüzelni kezdtek a tüntetőkre, akik erre szétfutottak. Tizenöt ha­lott és negyven súlyos sebesült maradt az utca kövezetén, a könnyebb sebesülteket pedig százra teszik a jelentések. Rendkívül hosszú ideig tartó napfogyatkozás lesz az idén (A „Békés“ tudósítója jelenti.) Ezerkét­száz év óta nem volt olyan hosszú napfogyat­kozás, mint amilyen ez év junius 8-án lép fel. Az idei napfogyatkozást Peru partvidékeinek egyes pontjain lehet majd legjobban megfi­gyelni s az amerikai csillagászok máris nagy­ban készülődnek, hogy megfelelő tudományos felszereléssel és segédszemélyzettel útra kel­hessenek Peru felé. A teljes napfogyatkozás két percig és négy másodpercig fog tartani. Ilyen hosszú napfogyatkozás 699-ben volt utoljára, a legközelebbi hasonló méretű, amely tiz másodperccel még hosszabb lesz az idei­nél — 2150-ben lesz. Aki tehát nem nkar 213 évig várni, az nosza kerekedjék fel Peru felé, mert itt a soha vissza nem térő alkalom. .A belváros központi részén egy 3 szobás lakás megfe­lelő mellékhelyiségekkel szépen rendezett kis udvar­ral május 1-re kiadó. Cim : Corvin-utca 9. 40 1—1 Mérlegtulafdonosok figyelmébe! Mérlegeinek és súlyának javítását felelősséggel a legolcsóbb árban vállaljuk és uj hitelesítéssel adjuk vissza, kisegítő mérlegeket díjtalanul adunk. Tóth Testvérek mérlegkészitők 24 l-5vc Gyula, Damjanich-u. 20. 36 l—2csv Jól felszerelt uj ^ kerékpárok inár P. 85-től kezdve SCHILLINGERNEL AZ ÖSSZES ALKATRÉSZEK RAKTÁRON RÁDIÓ Február 7., vasárnap. BUDAPEST I. 9.30 Hírek. 10.00 Ünnepi mise és Te Deum a budavári koronázó főtemplomból XI. Pius pápa Őszentsége koronázása évfordulója alkalmából. 11.15 Evangélikus istentisztelet a Deák-téri templomból. 12,20 Pontos időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 12.30 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. 1.45 Hanglemezek. 2.00 Közvetítés a Vatikán városból. 2.25 Egészségügyi kalendárium. 3.00 Aprómagvak termelése. 3.50 Budapest Székesfőváros Gázmüvei Önképzőkörének Dalárdája. 4.30 Torockó. Ignácz Róza előadása. 5.00 Farsangi tánczene. 6.20 A hószobor. 6.50 Kóczé Antal cigányprímás emléke­zete. Bevezetőt mond Balázs Árpád, közreműködik Cselényi József és ifj. Kóczé Antal és Magyari Béla cigányzenekara. 7.55 Dayka Margit és Jávor Pál előadóestje. 8.40 Hirek. 8.50 Nemzetközi tennisz- verseny közvetítése az Újpesti Torna Egyesület fedettpályájáról. 9.20 Sporteredmények. 9.30 Buda­pesti Hangverseny Zenekar. 11.00 Bura Sándor és cigányzenekara muzsikál. Február 8., hétfő. BUDAPEST I. 6.40. Torna. Hanglemezek. 7.20 Étrend. 10. Hirek. 11.10. Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12. Déli harangszó. Időjárásjelentés. 14.40 Hirek, élelmiszer- árak, piaci árak, árfolyamhirek. 16.45 Pontos idő­jelzés, időjárásjelentés, hirek. 00.05. Hirek. 10.20 A vendéglátás művészete. 12.05 Nyilas Pista és cigányzenekara. 1.30 Beer Olga énekel. 2.00 Koch Aurél énekel. 4.15 A rádió diákfélórája. 5.00 Halló tánczenekara. 5.50 Sziám. Geszti Julia útleírása. 6.20 Bakonyi-Blinczinger János tárogató­zik. 6 40 Hollossy Gida és Szász Károly verseiből adnak elő. 8.00 Közvetítés a m. kir. Operaházból. 8 50Hirek. 10.10 Időjárásjelentés. 10.15 Az Ostende kávéház huszonnégytagu cigánygyerek zenekara muzsikál. Kalmár Pál énekel. 11.05 Hirek német nyelven. Iván i p éléskamrába, konyhába igen szép színekben ’kapható DOBAY JÁNOS könyvkereskedésében. Szentháromság-utca 7 szám alatti 3 szobás lakóház kedvező fizetési feltételek mellett megvehető — Feltételek megtudhatók Dr. Marik Dénes ügyvédnél, Gyula, Gróf Klebelsberg-utca 13 sz. 1643 v3-3 Mai budapesti árak: Terménytőzsde Készárupiac. Irányzata 1 anyha- volt. Búza tiszavid. 79 kgos 20*95— 2135, 80 kg-os2t.*15—2U45, Rozs 18*75—18.90 Takar­mányárpa, 15.75—16 25 Sörárpa 20*50—22 Zab 18.70 — 18.90 Tengeri morzsolt 12.50-12.60. Buza- korpa 11*—11,25 Határidőpiac. Irányzata egyenetlen voltJRozs márciusra 19.13—19.15, Tengeri májusra 13.73 —13*74 Sertésárak: I. uradalmi nehéz 118—120, közép 112—114, szedett közép 116—119 kiv. —, könnyű 100- 108, silány--------, I. öreg nehéz­110 —116, szedett öreg II. 100—108. Pénz. A nemzeti bank hivatalos jegyzéseij: Angol font 16*55—16*75, Cseh korona 10.75— 11.95, Dinár 7*80—7*95, USA-dollár 337.15 341.15 Francia frank 15.55-16, Leu 2*80—3,—, lira 16.90—17.90, Schilling 80*—80*70, svájci- frank 76.50—78.30

Next

/
Oldalképek
Tartalom