15 találat (0,349 másodperc)

Találatok

1. Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló-kori oklevelei az Országos Levéltárban (Ötödik közlemény) (6. oldal)
[...] Bertalan perjelnek Joheb Benedeket Tóth Ist­vánt Kowach Istvánt Tóth Balázst Horwath Lukácsot Zongor [...] Pap Pált Tóth Mártont Tóth Istvánt Belychke Györ­gyöt Cher Simont Heze [...] Bá­lintot Erws Lászlót Nagy Magnus Istvánt Thornyos Mátyást Babochay Pált Dosa [...] Zel Bertalant Hywach­falwa ról Wechennyey Istvánt Kerese Orbánt Wecbennye ről Johus Jánost [...]
2. Borsa István: A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei (Második, befejező közlemény) (124. oldal)
[...] konventje bizonyítja hogy Bathor i István comes országbíró által kiállított kötelezettségvállaló [...] dominus et maritus Bathor i István országbíró előtt a konvent ügyvédvalló [...] akár nem a megjelenő fél kérése alapján ítélkeznek Átírta a pécsi [...] hogy 1468 körül Kysazzon­falwa i István fiának Jánosnak fia István és anyja Borbála elfoglalták a [...]
3. Domokosné Szalai Zsuzsanna: A Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv 1975-1979. évi köteteinek összevont mutatója. 2. rész (285. oldal)
[...] 59 Kerekes Sámuel 1977 203 Kerese Orbán 1977 6 Keresztes Ákos [...] Kéri Jánosné 1976 89 Kerkapolyi István 1976 53 Kemstok Károly 1977 [...] Kertész György 1979 349 Kertész István 1975 161 Kertész János 1979 [...] Kidéi Mihály 1979 142 Kidoch István 1979 68 Kígyó Mihály Kygyo [...]
4. Függelék (391. oldal)
[...] elfogultság ellen lép fel Király István e munkája nyomán nem lett [...] személyiségét 5 A gyakorló pedagógusok kérése Tanulóink életkoruknak megfelelően minden csak [...] igen gyakori a kompromisszum Király István is a különböző kompromisszumok bemutatására [...] alkura mindig hajlandó szószólója Király István a Nagyatádi életpálya egy szakaszát [...]
5. Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Lajos-kori oklevelei az Országos Levéltárban (38. oldal)
[...] Pernez i Miklós Pál és István valamint Desy Pál és Gyakry [...] után fiai Miklós Pál és István Pernezy János többszöri kérése ellenére sem adta ki neki [...] után fiai Miklós Pál és István is Végezetül Szent Jakab apostol [...] Pernez i Miklóst Pált és Istvánt Alberthy i birtokrészükről Ispán Pétert [...]
6. Dominkovits Péter: Somogy vármegyei szolgabírák tanúkihallgatási jegyzőkönyvei, 1677-1678 (Forrásközlés) (84. oldal)
[...] Túros a megelőző birtokostól Pusirty Istvántól átvett adják kezükbe 29 A két bérlő kérése a jogszemlélet és a mentalitástörté­net [...] Varga János Pálffy György Bosogi István Fekete avagy Kara Péter Sárd [...] március 10 én Kiskomáromban Kerpacsics István alkapitány Eössy István vajda Szíjártó Mihály seregbíró és [...]
7. Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban. (Forrásközlés) (Nyolcadik közlemény) 1421-1440 (41. oldal)
[...] in Andrée Buda Bator i István országbíró Mihály nap nyolcadán az [...] ellen perbe kívánja hivatni Minthogy kérése jogszerű az országbíró kéri a [...] Gergely felesége Zsuzsanna gyermekei János István és Ilona nevében is szavatossággal [...] kirendelt királyi emberrel maguk közül István fráter papot küldték ki Pezye [...]
8. Hajdu Lajos: Népiskolai szerződések Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus időszakában (1770-1795) (178. oldal)
[...] uradalom nem tartotta meg Vay István főigazgató egy 1789 június 15 [...] iskolába Kérték ugyan már Vay István szerint Bács megye segítségét a [...] a gondok csökkentése érdekében két kérése volt a Helytartóta­nácshoz engedélyezze hogy [...]
9. Kanyar József: Kaposvár mezőváros művelődéstörténetéből a kései feudalizmus idején (137. oldal)
[...] a me­gyéhez is Az egyik kérése az volt hogy támogassa a [...] iskolák közös első igazgatójának Varga Istvánnak a filozófia és az orvostudományok [...] kaposvári iskolákat a kezdetben Varga István igazgatta az ösz­szes iskolák pénzalapjait [...]
10. Szántó László: Képviselő-választások Somogyban a dualizmus kialakulása idején, 1867-1875 (295. oldal)
[...] az emiitett tüntetés előidézői Roboz István és Psik Lajos urak kik [...] mert ha az emiitett elöljáróság kérése teljesíttetnék és ha ezen megyei [...]
11. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (22. oldal)
[...] pál os falvi birtokának adományba kérése 1404 ben 169 és más [...] végre így 1411 ben Berencsi István fia János özve­gyétől és lányától [...]
13. Récsei Balázs: A kéjelgésügy és szabályozása Somogy vármegyében 1919-1945 (185. oldal)
[...] régen nem fedezték a költségeket Kérése 10 koronás tiszteletdíj elérését célozta [...] létszámára mint például dr Szopkó István kaposvári helyettes polgármester 1921 december [...]
14. Kaposi Zoltán: Egy középbirtokosi família 100 éve Somogy vármegyében (A Somssich-család felemelkedése) (77. oldal)
[...] helyett apja halála s anyja kérése miatt hazament Sárdra s felügyelte [...] volt Radikalizmusát alkalman­ként még Széchenyi István sem szerette Az 1839 40 [...]
15. Vonyó Anita: Kaposvár ivóvíz-ellátásának problémái a 19-20. század fordulóján (1892-1906) (184. oldal)
[...] tett a felméren­dő terület kiterjesztésére Kérése nyomán a Deseda patak mindkét [...] bízták meg 35 29 Németh István 30 SML alispáni 1110 1916 [...]