Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 10. (Kaposvár, 1979)

Borsa István: A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei (Második, befejező közlemény)

1487. június 25. (2. die termini, ti. in nat. Joh. bapt.) A somogyi (de Simigio) szent Egyed monostor konventje bizonyítja, hogy Bathor-i István comes országbíró által kiállított kötelezettségvállaló oklevél szerint Zob-i János fia: Péter fiának: Mihálynak keresztelő János születése napján (jún. 24.) 600 arany forintot kel­lett volna fizetnie Gereben-i Hermani Lászlónak és vejének: Bathyan-i Balthasar-nak vagy megbízottaiknak. A felek azonban nemes férfiak közvetítésével megállapodtak, s ennek alapján Bathyan Balthasar személyesen, Gereben-i Hermani László alnádor nevében pedig Kamarya-i Miklós baccalarius Wyngarth-i Gereb Mátyás dalmát-horvát-szlavon bán ügyvédvalló levelével vállalták a 600 arany forint megfizetésének elhalasztását azzal a feltétellel, hogyha Zob-i Mi­hály készpénzben megfizeti nekik a 600 forintot, Zob és Thykos birtokokat, Merke-i birtok­részét, Kerektho és Inke prédiumokat visszaadják neki. Papíron, hátlapon pecsét darabkáival. - EKM 28-2-8. (DF 236655.) 270. 271. 1487. november 9. (VI. a. Martini) A somogyi (de Simigio) szent Egyed monostor konventje bizonyítja, hogy Kekche-i Porkoláb Balázs felesége, FeyerEghaz-i Balázs leánya: Katalin a maga, valamint gyermekei: György, Gergely, Lukács és Katalin nevében is hozzájárulását adja ahhoz a birtokelidege­nítéshez (perpetuo donationi permutationique et inscriptioni), amit férje ura (dominus et maritus) Bathor-i István országbíró előtt a konvent ügyvédvalló levelével az ő és gyerme­kei HollathThykos birtokon levő részeit és Moroczfalwa birtokon levő jogait illetően Zob-i Péter fia: Mihály javára tett. Papíron, hátlapra nyomott pecsét darabkáival. — EKM 28-2-6. (DF 236653.) 272. 1487. december 5. (IV. a. Nicolai), Bude. I. Mátyás király előtt Thapson-i Anthymos László özvegye: Krisztina panaszt tett, hogy Kemenfalwa-i Therek Ambrus 12 évvel ezelőtt elfoglalta elhunyt férjének Somogy (Simigiensis) megyében Thapson felét jelentő birtokának egyik, Kysazzonfalwa-i István fia: János pedig másik részét minden fizetés nélkül, s c részeket ők, valamint János felesége: Borbála és fia: István elfoglalva tartják, pedig azokból neki hitbér és jegyajándék, leányai­nak pedig leánynegyed jár. A király megparancsolja a pécsi (Quinqueecclesiensis) káptalan­nak, hogy küldje ki megbízottját, akinek jelenlétében Baranya megye választott esküdt ne­meseinek egyike mint királyi ember idézze meg Therek Ambrust és a többieket György nyol­cadára (1488. máj. i.) a királyi személyes jelenlét elé, figyelmeztetve őket (insinuando), hogy akár megjelennek, akár nem, a megjelenő fél kérése alapján ítélkeznek. Átírta a pécsi káptalan 1488. április 19-én kelt jelentésében. - EKM 28-2-9. (DF 236 656.) *73­1487. december 5. (IV. a. Nicolai), Bude. I. Mátyás király előtt Wesa[k]-i Perothus panaszt tett, hogy 1468 körül Kysazzon­falwa-i István fiának: Jánosnak fia: István és anyja: Borbála elfoglalták a Somogy (Simi­124

Next

/
Oldalképek
Tartalom