Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 11. (Kaposvár, 1980)

Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai

A szigetvári uradalom szervezését és gyarapítását szolgálta az utód nélkül elhalt Pál(os)falvi Miklós fia: Imre pál(os)falvi birtokának adományba kérése 1404- ben 169 és más pálosfalvi birtokrészek vásárlás útján történő megszerzése 1405- ben. 170 Ugyané célt szolgálhatta a Zselicszentgál mellett levő Felfaluban fek­vő teleknek ráfizetés mellett történt elcserélése pálosfalvi Kaladár Péter fiával: Benedekkel pálosfalvi részbirtokáért 1408-ban, 1 ' 1 továbbá Németiszentmihályfal­ván levő részbirtokának elcserélése Weresali Kenéz Mihály fiával: Miklóssal an­nak mindszenti és dancsházi részbirtokaiért ugyancsak 1408-ban. 172 Antimus fiát: Jánost 1409-ben a somogyi konvent zálogjogon beiktatta Vásárosfalu, Kideláza és Fábiánülése birtokokba, továbbá malomfalusi, külső­és belsőhoboÜ meg boldogasszonyfalvi részbirtokokba, valamint Pethlcnd-en és Vndi-n részföldekbe. 1 ' 3 Sajnos, nem maradt fenn adat arra vonatkozóan, hogy ki volt az elzálogosító, de abból a körülményből, hogy a birtokok közül több a csa­lád ősi birtokainak része volt, bizonyosra vehetjük, hogy Dámján fia: Ferenc valamelyik leszármazottja jutott olyan anyagi helyzetbe, hogy e részeit elzálogo­sította. - E birtokgyarapítások során néhány év múlva, 1413-ban és 1415-ben történt meg a birtokcsere Dámján fia: Ferenc fiaival, ami felért a család idő­sebb ágának szinte teljes anyagi felszámolásával, amiről a fentiekben már rész­letesebben volt szó. 1 ' 4 János mester a szigetvári uradalom gyarapítását nagyrészt a saját nevé­ben végezte, de volt olyan eset is, amikor a gyarapító vásárlást testvére fiával: Ozsváttal együtt hajtotta végre. így 1411-ben Berencsi István fia: János özve­gyétől és lányától, valamint Scmlegkugh-i Bertalan fiaitól közösen vásárolták meg 50 kis forintért Berencsen levő birtokrészeiket. 1 ''' - 1417-ben természetesen egyedül jár cl a maga és három fia nevében, amikor a Szenyéri Lászlótól örökölt Esz­tergom megyei Űny nevű birtokát elcserélte a budai káptalannal annak a Hódos folyó mellett fekvő Merenye nevű birtokáért. 1 ' 1 ' A későbbiekben ez a birtok is a szigetvári uradalom részeként szerepel. 1 " Az ősi birtokok közös birtoklásáért és György fia: Ozsvátnak a sziget­vári uradalom kialakításában feltételezett szerepét mutatja, hogy János mester és Ozsvát 1421 februárjában együtt kérték Boldogasszonyfalva, Fábiánülése és Kéthobol nevű somogyi birtokaik határának megjárasát. 178 János mesterről utolsó adatunk 1421. május 15-ről van. Ekkor a két fia nevében is visszaváltotta a szentmargitai Áronfi Lászlónak és feleségének 800 forintért elzálogosított somogyi Diósfalu birtokot, viszlói és olaszfalusi részeit oly módon, hogy a 800 forintos zálogösszegből csak 663 forintot fizetett meg és kötelezettséget vállalt arra, hogy a fennmaradt 137 forintot Mihály napjának nyol­cadáig feltétlenül megfizeti eleve kizárva a halasztásnak minden lehetőségét. 179 János mester azonban nemcsak a tapsonyi és az ősi családi birtokmag gyarapításával törődött, hanem 1407-ben a nagyfalusi plébános és a helybeli officialisa közreműködésével 525 forintért megvásárolta Szemlékházi Bertalan fiától: Lászlótól a Maros mellett fekvő Csanád megyei Szemlékházát is. 180 János mester 1421. május 15 és 1423. február 25 között halt meg. 1421­ben - mint láttuk - még zálogot váltott vissza, 1423. február 25-én pedig az Al­sániakkal folyó perben nevét viszont már áthúzták és egyedül fia: Miklós ne­vében vitték a pert. 181

Next

/
Oldalképek
Tartalom