Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 8. (Kaposvár, 1977)

Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló-kori oklevelei az Országos Levéltárban (Ötödik közlemény)

mult ünnepe (január 6-a) táján az éj csöndjében cinkostársaikkal fegyveresen rá­tört Fyacha Gergely Balwanyos-i házára és kúriájára s ott őt, ha nem tudott vol­na elmenekülni, nyomorultul megölte volna. - Mindezek után a király meg­hagyja a konventnek, hogy küldje ki emberét, akinek tanúskodása mellett Berek-i Nagy (Magnus) Oszvald, Kewp-i Pál, Karad-i Tamás, Therek László, Feyereg­haz-i Posa László, Chege-i Nagy (Magnus) Gergely, Kowachy-i Imre, Kowachy-i Gergely, Chaklay Márton, vagy Lwlya-i János deák királyi emberek valamelyike vizsgálja ki a panaszt, a konvent pedig tegyen jelentést a pensonalis praesentiá­nak. - A somogyi konvent 1498. július 20-i átírásában. - Dl. 106691. - A fehérvá­ri keresztes konvent lvtr. - a. Capsa 3., fasc. 11. nr. 10. 54­1498. június 20., Buda. II. Ulászló király a somogyi egyház konventjéhez parancslevelet intézett a fehérvári káptalan és prépostja, Frangepani Gergely (Gregorius de Frangepa­nibus) nevében neki előterjesztett panasz ügyében. E szerint hét esztendővel az­előtt (1491-ben) Szent György ünnepe (április 24-e) táján Pryznycze-i Porkoláb László és Heranthfalwa-i Heranth Bertalan, akkoriban Bertalan vránai perjel Chogo várának várnagyai, uruk, a perjel parancsára, maguk mellé vévén Lak-i János és Heranthfalwa-i János nemes urakat, valamint a következőkben felso­rolt Somogy megyei jobbágyait Bertalan perjelnek: Joheb Benedeket, Tóth Ist­vánt, Kowach Istvánt, Tóth Balázst, Horwath Lukácsot, Zongor Mátét, Bereck­fi (Briccii) Bálintot, Jaco Ferencet, Chagh Györgyöt, Chyder Lukácsot, Gal Lász­lót, Vámos Ferencet, Pap Pált, Tóth Mártont, Tóth Istvánt, Belychke Györ­gyöt, Cher Simont, Heze Györgyöt, Wokota Balázst, Egyedfi (Egidii) Jánost Wdwarhel-ről, Tbarscok Gált, Papy Dénest, Kalmar Lukácsot, Laky Jánost, Bodor Tamást, Bodor Bálintot, Zabo Pétert, Thombos Mátét, Zeker Jánost, Zeker Bertalant, Begye Illést, Fysthws Bertalant, Ferincze Tamást, Kaza Lő­rincet, Warga Jánost Chogo-ról, Nagy (Magnus) Miklóst, Nagy (Magnus) Bá­lintot, Erws Lászlót, Nagy (Magnus) Istvánt, Thornyos Mátyást, Babochay Pált, Dosa Pált, Weres Istvánt, Weres Jánost, Andor Imrét Zentha-ról, Mood Györ­gyöt, Bakolya Fábiánt, Kowach Györgyöt Byro Mihályt, Gyewry Mártont, Olah Bálintot, Bagolya Balázst Kethnyar-ról, Goda Mátyást, Zel Bertalant Hywach­falwa-ról, Wechennyey Istvánt, Kerese Orbánt Wecbennye-ről, Johus Jánost, Egyedfi (Egidii) Györgyöt, Johus Jánost, Geche Bertalant, Wayda Dénest, Sas Györgyöt, Johus Lászlót, Zenthay Mihályt, Kowach Lőrincet, Zenthay Benede­ket, Johus Györgyöt, Maryas Györgyöt, Maryas Pált, Magyar Imrét Bochkad­ról, Therek Bálintot, Kyral Bálintot, Kyral Mártont, Kyral Jánost, Benczyk Mihályt, Benczyk Bálintot, Rayko Mátét, Kyral Pétert, Therwk Gergelyt, Ko­kol Bertalant, Zewethna Tamást, Perper Mártont, Wegh Tamást Malak-ról, Pal­fy Jánost, Bertalan Györgyöt, Palfy Imrét, Chykos Mátét, Palfy Benedeket, Pap Miklóst, Chykos Bálintot, Zabo Jánost, Kowach Istvánt, Kowach Jánost, Nyary Bálintot, Nagy (Mágus) Mihályt, Zenth Gyewrgy Pétert, Garázda Jánost, Ko­wach Mátét, Kis (Parvus) Jánost, Thar Mihályt, Tóth Istvánt, Warga Györgyöt, Palify Antalt, Thanso Antalt, Macray Tamást, Nagy (Magnus) Mártont, Dany Lőrincet Tharan-ból - mint szó volt róla - e jobbágyokat maguk mellé véve, a

Next

/
Oldalképek
Tartalom