Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 33. (Kaposvár, 2002)

Borsa Iván: A somogyi konvent oklevelei az Országos Levéltárban. (Forrásközlés) (Nyolcadik közlemény) 1421-1440

hez közel nyugatra a telekhelyek között (in locis sessionalibus) határjelek voltak, de a Belch­i nemesek azokat eltüntették (aboliias extitisse); innen ehhez az egyházhoz és épületekhez vezetó' útról letérve az úton jó távolságra nyugat felé menve egy erdő közelében egy volt, de tönkretett határjelet említettek; az erdőt nyugat felé elhagyva északnak kanyarodva szántó­földek között megfelelő távolságot menve elérkeztek az egyház (templom) földjeihez, ahol egy mesde-ben régi határjelet találtak; innen ebben a mezde-btn szántóföldek között lefelé egy mocsaras rétre értek, amelynek közepén az apácák határjárását befejezték. Ezt követően az említett Ferenc második határjárást kívánt mutatni, de oklevele Belch határait nem érin­tette, ezért nem voltak hajlandók megtenni. Az apácák megjelölt határait ezzel Jakab-nap nyolcadára megküldi. - A pecsét alatt alul: solvit. Papíron, hátlapján pecsét részeivel. DL 12787. (Acta ecclesiastica ord. et mon. Poson. 63-42.) 895. 1435. november 30. (in Andrée) Buda, Bator-i István országbíró Mihály-nap nyolcadán az ország nemeseivel törvényszéket ült, amikor megjelent előttük Keer-i Gergely fia: Dániel és tiltakozva előadta, hogy értesülése szerint Pernez-i Pethew fia: Péter fia: Pál deák az ellene hatalmaskodás miatt indított perben kitöltötte a törvényes határidőket, de ő főbenjáró ügyben Pál deák jogainak és javainak elvesz­tésére törekszik. Ezért eltiltotta az országbírót az ítéletlevél kibocsátásától, Pál deákot pedig önmaga ellen perbe kívánja hivatni. Minthogy kérése jogszerű, az országbíró kéri a konventet, hogy küldje ki tanúbizonyságát, akinek jelenlétében a kijelölt királyi emberek egyike Pál de­ákot idézze meg a királyi jelenlét elé és jelentését írják meg a királynak. Kijelölt királyi embe­rek Johannes de Mykla, Georgius de Gerek, Matheus, Demetrius, Johannes f. Pauli de Kwp. Átírta [Palóci Máté] nádor 1436. június 24-én kelt pátens oklevelében. DL 44093. (Múz. törzsanyag.) 896. 1435. december 17. (sab. a. Thome ap.). A somogyi konvent előtt Zakach-i Kelewyzy (dictus) Gergely felesége: Zsuzsanna ­gyermekei: János, István és Ilona nevében is szavatossággal - bevallást tett arról, hogy Zakachy birtokon szemben a templommal (ex opposito ecclesie) levő kúriatelkét a rajta levő épületek­kel - szomszédok keletről Miklós fia: János, nyugatról János fia: György - és a plébániaegyház temetőjében levő kriptarésszel {parte cuiusdam cellarii in simiterio dicte parochialis ecclesie), továbbá egy réttel közel egy malomhoz, bizonyos számú hársfával (tilia) egy holdnyi terüle­ten, a Zayda nevű bozótos kis részével (quadam particula rubeti) a keleti részen szemben egy elhagyott réttel és a Tolwaywelgh nevű helyen levő kaszáló darabjával János fia: Benedek rétje mellett (penes) átvett 15 tiszta arany magyar forintért és rokoni szeretetből eladta Zakachy-i János fiának: Péternek azzal a feltétellel, hogy örökös hiányában ezt a másik fél örökli. Zsu­zsanna asszony vállalta, hogy mindenkivel szemben megvédi őt e birtokban. Hártyán, hátlapján pecsét két darabjával. Vas megyei Levéltár 1158, Vasvár-szombathe­lyi káptalan országos levéltára, Litt, instr. 82-49. (DF 262615.) - Kivonata: Kóta Péter: Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről, (1997) 116/326. sz. 897. 1435. (6. die, az újraiktatás napja tollban maradt). A somogyi konvent jelenti Zs.-nak, hogy újraiktatást elrendelő bírói intézkedésére Tethues-i György fia: Bertalannal, a feladatra kirendelt királyi emberrel maguk közül István fráter papot küldték ki Pezye-i István fia: néhai János meg e János fia: Bertalan Fyad birtokon levő birtokrészére, ahová összehíván a szomszédokat és határosokat a birtokrészt Wythya-i Kis

Next

/
Oldalképek
Tartalom