Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 30. (Kaposvár, 1999)

Szántó László: Képviselő-választások Somogyban a dualizmus kialakulása idején, 1867-1875

Somogyrói c. történelmi olvasókönyvében, de a határozat befejező mondatait elhagyta a kötet szer­kesztője (Lásd az 1967-ben megjelent első kiadás 161. sz., ill. az 1989. évi bővített kiadás 179. sz. dokumentumát!) Az állásfoglalás végén a bizottmány arra a történelmi tanulságra hívta fel a figyel­met, hogy az izgatások miatt bekövetkezett lázadásoknak, rombolásoknak mindig a nép fizette meg az árát. 8. Kaposvár Mezőváros Elöljáróságának 1869. március 3-án kelt beadvá­nya a kaposvári tüntetés ügyében (részlet) „Méltóságos főispán Ur ! Mult hó utolsó napján Kaposvárott történt s méltóságod előtt is eléggé tudva levő kortes-tüntetés alkalmából - Laipczig Jónás Központi főbiró ur részéről váro­sunk polgársága s ezek gyermekei ellen valódi hajtóvadászat rendeztetett - amennyi­ben t. i. mig az emiitett tüntetés előidézői Roboz István és Psik Lajos urak. kik a népet szamárfülek mutogatása, nyelvkiöltés és begetéssel kihívták, mint feltétlen hitelességű vádlók szerepelnek - addig - addig daczára régi törvényeinknek, mely szerint „nemo nisi legitime citatas est" ugy az orsz. bir. ért. ii. R. 3. és 6. §-ainak, melyek értelmében vizsgálat és idézés nélkül senkit elfogni, továbbá itélet nélkül a testi büntetés alóli mentesség is határozottan leíratik - polgáraink közül többen elfogattak s mai nap is büntettettek - szóval átalán oly törvény kivüli helyzetben vagyunk, hogy egyik polgártársunk szabadsága sem biztos ma már, mert az feltét­len a Központi főbiró ur önkényétől, kiküldött pandurainak személyétől függ csu­pán s az idézett törvények védelmén kivül áll! E rendkívüli állapot megszüntetése iránt alólirt elöljáróság lépéseket tenni kötelességének tartván..." Forrás: SML. IV. B/ 253./ 31/1869. sz. 9. A főispán felterjesztése a kaposvári beadvány ügyében „Nagy mgú (értsd: nagyméltóságú) m. kir. igazságügy miniszter Úr! Nagy mgú Majláth György Orszábiró Úr! A képviselő választási mozgalmak Somogy megyében - különösen ennek székhelyén Kaposvárott - kicsapongásokra, sőt bántalmazásokra is fajulván olly annyira, hogy azok meggátlása tekintetéből többeknek biróság elibe állítása és vizs­gálat alá helyezése szükségessé válván, némelyeknek letartóztatása vétetett igény­be, - ezen eljárás ellen az érdekelt párt némelyike és Kaposvár mezőváros elöljárósága szót emelvén, előttem kijelentette, hogy orvoslás tekintetéből más biróság rendelése végett felsőbb helyre fog folyamodni; - miután azonban a jelen körülmények között csak is ezen eljárás volt követendő, annyival is inkább, mert az ide mellékelt megyei végzés is hason eljárást elrendelni szükségesnek tartott; - tisz­teletteljesen felkérem tehát Nagy Méltóságodat, hogy azon esetben ha kaposvári elöljáróság ez érdemben csakugyan felfolyamodnék, - annak rövid uton leendő elmozdítását eszközölni méltóztassék, mert ha az emiitett elöljáróság kérése teljesíttetnék, és ha ezen - megyei végzéssel is helyeselt eljárás felsőbb helyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom