306 találat (0,184 másodperc)

Találatok

1. 1899-02-02 / 5. szám
[...] kitartása tart még fenn Sérti Sándor tr HÍREK Meghívás A képviselőtestület [...] közgyűlést berekesztette Eljegyzés Dr Orosz Sándor kir alügyész vasárnap váltott jegyet [...] engedély megadá­sát nem véleményezte Csóka Sándor színigaz­gató szintén folyamodott engedélyért mint­hogy [...] án váltott jegyet Barta István szaniszlói földbirtokos kedves leányá­val Juliskával Köszönet [...]
2. 1899-02-23 / 8. szám
[...] érde­kes volta miatt is Nagy Sándor a községi mezőgazdasági ismétlőiskola igazgatója [...] Barta István kedves leányával Juliskával Szaniszlón Halálozás Súlyos csapás érte Luká­csovits [...] Mihály Csőkör Károly Ifj Matolcsy Sándor 1 80 1 80 krt [...] Tömpe Antal Szilágyi József Bakkos Sándor Lőrincz Sándor Kovács Juliánná 1 1 frtot [...]
3. 1899-03-02 / 9. szám
[...] elnök 1 3 Körözvóny Szabó Sándor szaniszlói lakos neje szül Szabó Terézia [...]
4. 1899-05-11 / 19. szám
[...] 13 án Gsanáloson 14 én Szaniszlón 15 én Fényen 16 án [...] Géza Luby Béla Je senszky Sándor dr Csánk István Berev József [...]
5. 1899-06-22 / 25. szám
[...] N Szabó Antalt jegyzőnek Nagy Sándort az irodalmi szakosztály elnökének minthogy [...] ki Blaháné nem jön Csóka Sándor színigazgató értesítése szerint a városunkban [...] Diczig Rudolf Falusy Alajos Hornyák Sándor III Debreczeni Sándor Kalotay Vik­tor Liszer Emil IV [...] zár alól feloldatott Sertésvész A szaniszlói grófi ura­dalomban a sertésvész szórványosan [...]
6. 1899-07-13 / 28. szám
[...] lánglelkü költő és szabadsághős Petőfi Sándor kozák fegyvertől találva az élők [...] járásban Vállaj Kis Majtény Börvely Szaniszló Doma hida Nagy Majtény Gilvács [...] Debreczeni Ist­ván l frtot Nagy Sándor 50 krt Főtiszt Hám József [...]
7. 1899-08-24 / 34. szám
[...] Jasztrabszky Irma végrehaj tatónak Baumgartner Sándor és neje Schultósz Te­rézia végrehajtást [...] i kir tvszék területén fekvő Szaniszló községházához kitüzetik az árverési feltételek [...] ki­kiáltási áron alul is a szaniszlói 1151 sz tjkvi A f [...]
8. 1899-09-14 / 37. szám
[...] Baudisz Jenő Gőnyei István Nagy Sándor Nonn János Mangu Béla Nonn [...] Demidor Ignácz Baudisz Jenő Nagy Sándor Poór János Papp Béla és [...] Kaszinó nyári színkörében Tartja Csóka Sándor színtársulata A mű­sor később fog [...] felsége Jordán Károly pápai kamarás szaniszlói plébánosnak az apori czimzetes apádságot [...]
9. 1899-09-28 / 39. szám
[...] Fo­dor József Héb Ignácz Heim Sándor Kern János Luczay Mihály Mercs [...] József Koszorús lányok Hágen Erzsiké Sándor Erzsiké Gsőszleányok Blum Anna Gindele [...] a kiadóhivatal 1 2 birtok Szaniszló községben 72 hold belsőség­gel s [...]
10. 1899-09-28 / 39. szám
[...] kaphatók Kiváló tisztelettel ifj Némethy Sándor 2 3 cz akrász FÉLSZÁZAD [...] kir járásbíró­ság területén lévő a szaniszlói 299 számú telekjegyzőkönyvi A I [...] birtokra 1828 frt és a szaniszlói 42 sz tjkönyvi A I [...] napján d e 10 órakor Szaniszló községházánál megtartandó nyil­vános árverésen a [...]
11. 1899-10-05 / 40. szám
[...] József és Dr Láng György szaniszlói körorvos E Kovács Gyula hátrahagyott [...] Kolozsvárra beküldeni szíveskedjenek Színészet Csóka Sándor színtársu­lata a múlt hét szerdáján [...] volna reménységem hogy láthassam még Sándort az életben 1 Pedig ha [...] N N 30 krt Lőrincz Sándor 60 krt Kis Döme 30 [...]
12. 1899-10-05 / 40. szám
[...] kaphatók Kiváló tisztelettel ifj Némethy Sándor 3 3 czukrász IMF ela [...] a kiadóhivatal 2 2 birtok Szaniszló községben 72 hold belsőség­gel s [...]
13. 1899-10-12 / 41. szám
[...] A nemzeti kegyelet mely Petőfi Sándor dicsteljes halála 50 ik évforduló­ján [...] elnök tartott megnyitó beszédet Makoldy Sándor VIII o t Várady Antal [...] Bánya 22 61 Kálmánd 10 Szaniszló 8 Fehér Gyarmat 5 Kaplony [...] T i e t z Sándor kegyesrendi áldozárt helybeli segéd­lelkészt nevezte [...]
14. 1899-11-02 / 44. szám
[...] legény­egyesület újonnan kinevezett elnökének Tietz Sándor kegyesrendi áldozárnak október hó 29 [...] lelkét Teremtőjé nek Földi maradványai Szaniszlón novem­ber 3 án délután fél [...] 10 órakor fog leikéért a szaniszlói plébániai templomban az egek Urának be­mutattatok Szaniszló 1899 évi november hó 1 [...]
15. 1899-11-09 / 45. szám
[...] a színtelen avar kez­dett ráborulni Sándor napról napra gyöngébb lett Egyenes [...] lecsukódtak Nővérének úgy tetszett mintha Sán­dor lélekzete elállt volna Arczához ha­jolt [...] s önuralmat mutatva igy felel Sándorban kiszemelt örökösöm veszett el A [...] Gruber Márton szentmiklósi volt jegyzőnek Szaniszlóra tör­tént megválasztatása folytán megüresedett szentmiklósi [...]
16. 1899-12-07 / 49. szám
[...] úgy maga mint gyermekei Laczika Sándor és Kálmán valamint a nagyszámú [...] évi deczember hó 5 én Szaniszlóról kocsi­som által Szeőrdemeterre küldött egy [...] bármily czimen el ne fo­gadja Szaniszló 1899 évi deczember hó 6 [...]
17. 1900-01-04 / 1. szám
[...] Károly 1899 deczember 29 Domahidy Sándor s k társulati alelnök Árverési [...] nagykárolyi kir járásbíró­ság területén levő Szaniszló községben fekvő a szaniszlói 307 sz tjkvben A 1 [...] illető részre 214 frt a szaniszlói 383 sz tjkvben A I [...] sö napján délelőtt 10 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános ár­verésen [...]
18. 1900-02-01 / 5. szám
[...] Tímár Péter Kummergruber Emil Tietz Sándor Serly György Guth József Bécs [...] Kardos Lipót 1 1 kor Sándor Géza 60 fill Enyedy Béláné [...] biróilag már megállapított költségek ere­jéig Szaniszlón alperes lakásán leendő eszközlésére 1900 [...]
19. 1900-03-15 / 11. szám
[...] Samu Reich Sámuel itj Sternberg Sándor Sternberg Lipót és Schiff József [...] az újakat köszönjük Üdvözlet Kaligula Szaniszló Nem közölhető H YILT TÉR [...]
20. 1900-06-21 / 25. szám
[...] képviselő 10 frt gróf Te­leki Sándor Somkutról 8 frt gróf Teleky László Gyula Hegedűs Sándor miniszter 10 10 frt Meszlényi [...] könyv vagy pénzjutalomban részesül­tek Pilcz Sándor L Jeney Viktor II Lude [...] tanítónak ítélte oda Soltész István szaniszlói kántor tanitó felolvasást tartott melyben [...]