Nagy-Károly és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-04 / 1. szám

NAGY-KÁROLY és VIDÉKE. 1208—1899. V. szám. 4g *3 4709-1899. tkv. sz. 3935 — 1899. szám. Ecsedi-láp lecsapoló- és Szamos-balparti ármentesitő- és belvizszabályozó-társulat. Minthogy az „Ecsedi-láp lecsapoló- és Szamos-balparti ármentesitő- és belvizszabályozó-társulat“ 1899. évi deczember hó 29-ik napjára kitűzött közgyűlése az alapszabályok 11. §-ában előirt határozatképes szavazatszám hiányában megtartható nem volt, ugyanazon §. értelmében a fentebb jelzett közgyűlési meg­hívóba felvett tárgysorozattal az 1900. évi január hó 6-ik napján délelőtt IO órakor Nagy-Károlyban a vármegye­ház nagytermében tartandó ii ■ a KÖZGYŰLÉSRE a t. érdekeltségi tagokat ezennel tisztelettel meghívom. Az alapszabályok 11. §-a értelmében ezen ujabbi köz­gyűlés a határozatképtelen közgyűlés tárgysorozatába felvett ügyekben a jelenlevők számára való tekintet nélkül jogérvénye­sen határoz. Nagy-Károly, 1899. deczember 29. Domahidy Sándor s. k., társulati alelnök. Árverési hirdetményi kivonat. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Molnár Lajos végrehajtatnak Ambrus De­meter végrehajtást szenvedő elleni 29 frt 47 kr. tőkekövetelés és jár. iránti végre­hajtási ügyében a szatmárnémeti-i kir. törvényszék (a nagykárolyi kir. járásbíró­ság) területén levő Szaniszló községben fekvő, a szaniszlói 307. sz. tjkvben A. 1. 2. + 18. sorsz. a. foglalt 523., 686., 942., 1106., 1271., 1435., 1525., 1847., 2052., 2193., 2357., 2617., 2781., 2952., 3114., 3874. és 3674. hrsz. ingatlanokból Ambrus Demetert illető részre 214 frt, a szaniszlói 383 sz. tjkvben A. I. 1 —18. sorsz. alatt foglalt 204., 561., 724., 905., 1069., 1309., 1472., 1563., 1808., 2096., 2231., 2395., 2580., 2743., 2990., 3152., 3875. és 3675. hrsz. ingatlanokból Ambrus Demetert il­lető részre 524 írtban megállapított kikiál­tási árban a 307. sz. tkvi birtokra C.—7. és a 383. sz. tkvi birtokra C.—2. alatt özv. Zsukán Demeternó szül. Szilvasán Flóri javára bekebelezett holtig tartó haszon­élvezetszolgalmi jogának érintetlenül ha­gyása mellett elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1900. évi február hó I-sö napján délelőtt 10 órakor Szaniszló község házánál megtartandó nyilvános ár­verésen a megállapított, kikiáltási áron alól is eladatni fog. Az 1895. évi cairoi s az 1896. évi lon­doni egészségügyi kiállításokon díszoklevéllel s arany éremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által ki­próbált s nagyobb kórodákban kitűnő sikerrel használt kötszer : 9—20 REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyors hatású a test bárminemű csúzos bántalmai, u. m. köszvény, csuz, reuma, ischiás, asthma stb. ellen. Hatása némely esetben meglepő, ameny- nyiben gyakrabban idültebb eseteknél is már egyszeri bedörzsölósnél a fájdalmakat teljesen megszüntette. Fog és fejfájást 5 perc alatt megszüntet. Egy üveg ára használati utasítással I korona,erősebb Üveg 2 korona 40 fillér. Főraktárak Budapesten: Török Jó­zsef ur gyógyszertárában, Király-u. 12. és dr. Egger A. ur gyógyszertárában, Vaczi-körut 17. — Úgyszintén a főváros összes s a vidék csaknem összes gyógy­szertárában, valamint a készítő Widder Gyula gyógyszerésznél S.-A.-Ujhely. Vidéki megrendelések pontosan teljesítetnek. Kapható Nagy-Károlyban : Fitos Ferencz, Koritsánszky László és Hahn János gyógyszerész uraknál. __ __ 1 vV.I jj jl7iy írül j uTTyivföjj ^l/iVfríillPil.dVl^ [Eflrívtfti o o LI i 81 1 § 88? o: 0 to to: 103 e 1 ÍOJ R !§ Si [8j s ts Előfizetési felIb.ÍT7-áis „KÉPES CSALÁDI LAPOK“ szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra. A „Képes Családi Lapok“ olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy ifjú és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja. A „Képes Családi Lapok“ minden évben négy külön beköthető regényt ad ingyenes mellékletül előfizetőinek. A „Képes Családi Lapok11 boritéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdések és feleletek tárháza és igy az előfizetők díjtalanul közölhetik gondo­lataikat az „Előfizetők postájáéban. A „Képes Családi Lapok“ előfizetési ára a „Hölgyek Lapja11 czimii divat­lappal és a külön beköthető „Regénymelléklet“-tel együtt: Egész évre..........................6 frt — kr. Félévre...............................Ö frt — kr. Ne gyedévre..........................1 frt 50 kr. A „K épes Családi Lapok11 annak, a ki az előfizetési összeget és azonkívül még 80 kr. csomagolási és postaszállítási dijat egyszerre beküldi, elismerésül még külön 4 legújabb regényt küld ingyen és bérmentve. A „Képes Családi Lapok11 mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld mindazoknak, a kik eziránt — leg'czélszerübben levelezőlapon — hozzáfordulnak. A „Képes Családi Lapok“ kiadóhivatala 3_5 Budapest, V., Vadász-utcza 14. (Saját házában.) túl a> CD C/5 1 í> .0) DC Ö cS £* vc8 >—1 oő cő > •pH pÖ 'O cö = M a cő <x> flYTTIlrö DIETRICH és FIA OS. ÉS KIK. UDVARI SZÁLLÍTÓK TEA, RUM ÉS COGNAC NAGYKERESKEDŐK. FINOM LIKŐRÖK GYÁRA. tyá rés központi iroda: BUDAPEST-KÖBÁNYA.X. Füzér uícza 30. közvetlen betfozatal-ú. valódi BRAZÍLIAI RUM-ja. Kapható a bizományi raktárban: ScIlusxleritMCll Ferenc* urnái. Nyomatott Sarkadi N. Zsigmondnál Nagy-Károlyban. 1. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat. 170. §-a értelmében a bánat­pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé­séről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál tatni. 2. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben és pedig: az elsőt az árverés napjától számítandó 15 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a harmadikat ugyanazon naptól számítandó 60 nap alatt, minden egyes vételári részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0-os kamatokkal együtt az 1881. évi deczeinber hó 6-án 39,415—1. n. sz. a. kelt rendeletben elő­irt módon a nagykárolyi kir. adóhivatal mint bírói letétpénztárnál lefizetni. A bá­natpénz az utolsó részletbe fog beszá­míttatni. 3. Vevő köteles az ingatlanokat ter­helő és az árverés napját követőleg ese­dékes adókat és átruházási illetéket vi­selni. 4. Vevő a megvett ingatlanok birto­kába az árverés jogerőre emelkedése nap­ján lép, és azoknak haszna azután őt illeti, i 5. A vevőnek a vételi bizonyítvány j az 1881. LX. t.-cz. intézkedései érteimé- | ben csak az esetben fog kiadatni, ha az árverés napjától számított 15 nap alatt az idézett törvényczikk 187. §-a intézke-1 désének megfelelő utóajánlat nem tétetik. 6. A tulajdonjognak a vevő javára bekebelezése csak a vételár és kamatainak teljes lefizetése után fog hivatalból elren­deltetni. 7. Amennyiben vevő az árverési fel­tételek bármelyikének a kitűzött időben eleget nem lenne, az általa megvett in­gatlanra az érdekelt felek bármelyikének következtében az 1881. LX. t.-cz. 185. § a j szerint vevő veszélyére és költségére bá-, natpénzének elvesztése mellett újabb ár-| verés fog elrendeltetni. Kelt Nagy-Károlyban, a kir. jbiróság mint tkvi hatóságnál, 1899. szeptember hó 22 én. •ßattcso. kir. aljárásbiró. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött kir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszék 46—1896. Y. számú vég­zése folytán Norm Gyula javára Rába László ellen 124 kor. 78 fillér hátr. követelés s jár. erejéig elrendelt biztosítási végrehaj­tás folytán lefogtalt és 680 kor. becsült ingóságokra a mátészalkai kir. jbiróság 1899. 219/u Y. számú végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig is a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna Gebén végrehajtást szenvedett ud­varán leendő megtartására határidőül 1900. január hó 23-ik napjának délutáni 2 órája kitüzetik a mikor a biróilag lefoglalt lo­vak a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés mellett szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elár­verezendő ingóságok vételárából a vég­rehajtató követelését megelőző kielégítés­hez jogot tarthatnak, a mennyiben ré­szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentései­ket az árverés megkezdéséig alulirt ki­küldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulaszszák, mert különben a vételár fölöslegére fognak utaltatni. A törvényes határidő a hirdetmény­nek a bíróság tábláján történt kifüggesz-j tését követő naptól számittatik. Kelt Mátészalkán, 1899. évi decz. hó 22-ik napján. Péfier, kir. jbirósági végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom