Nagy-Károly és Vidéke, 1899 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1899-09-28 / 39. szám

NAGY-KAROL Y és VIDÉKÉ. Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség szives tudomására hozni, hogy az őszi idényre legfinomabb OP 0 0 I s itthon készült, mindig friss tea-sütemények olcsó áron számítva kaphatók. Kiváló tisztelettel ifj. Némethy Sándor, 2-3 cz-akrász. FÉLSZÁZAD ÓTA Arany érem Páris, London. kitűnőnek elismert ir. SICHULSZMe Arany érem Pécs, Temesv. és íz. Ezen készítmények ajánló levelét azoknak félszázad óta mindenütt elterjedt világhírük: és bámulatos hatásuk képezik. Megbízható sikerrel használtatnak szeplő és májfoltok, a forróság vagy fagy által keletkezett piros- ság s a bőr minden tisztátalansága ellen. Egy nagy tégely ára 70 kr., egy kis tégely 35 kr. Egy nagy üveg mosdóviz 1 frt, egy kis üveg 50 kr. Hozzávaló mandola-korpa- szappan 25 kr. Joliessante-Créme bőrfinomitó és szépítő szer. Kitűnő hatással bir a bőr finomítása és szép­ségének előmozdítására, valamint a pattaná­sok s kiütések elűzésére. Egy üveg ára 1 frt 55 kr. Joliessant e-p uder fehér, rózsa- és sárga szinben. Kiváló finomsága miatt ajánlható leginkább. Az arczra láthatatlanul tapadva, annak kel­lemes szint ad. Egy nagy doboz ára 80 kr., kisebb doboz 50 kr. Joliessante-Fogpor legegészségesebb fogpor a fogak tisztítására, odvasodásuk és bűzödésük eltávolítása s megóvására, mely által egyúttal a foghusra is a legjótékonyabb hatást gyakorolja. Egy doboz ára 50 kr. JOLIESSANTE-SZAPPAN már kellemes illatánál fogva is a legked­veltebb toilett-szappan. A bőrt finom- és si­mává teszi, valamint előmozdítja s emeli annak friss, üde kinézését. Kívánatra minta­darabok ingyen adatnak. Egy drb ára 40 kr. Haj-Restorer biztos szer a megőszült haj eredeti termé­szetes színének visszaállítására. Egy üveg ára 1 frt. 12—20 Kapható : Molnár Lipót gyógyszerésznél, mint készítőnél, Kassán, Nagy-Károlyban : Koritsánszky László gyógyszertárában. CCCC CC CCCCCC 3 333033 3 333033 330333 4807—899. tk. szám. Póthirdetmény. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, mi­szerint Jasztrabszky Irma nagykárolyi lakos végrehajtatónak özv. Páskuj Benjáminná piskolti lakos végrehajtást szenvedett elleni 70 frt tőke s jár. iránti végrehaj­tási ügyében 3360—899. tk. sz. a. kibo­csátott árverési hirdetményben a piskolti 490. sz. tjkvi A. -j- 30/a. hr. szám és az 519. sz. tjkvi A. -f- 30/b. hr. számú in­gatlanokra 232 frt és 453 frt kikiáltási árban Piskolt községházánál 1899. évi október hó 4-ik napjának délelőtti 10 órá­jára kitűzött árverés az 1881. LX. t.-cz. 167. §-a alapján Erdős Imre piskolti lakos, mint a piskolti ev. ref. egyház főgond­noka végrehajtató érdekében is 110 frt és 110 frt két rendű tőkekövetelése s járu­lékaik kielégítése végett megtartatni fog. Kelt Nagy-Károlyban, 1899. évi szept. hó 6-ik napján. A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnál. •Mancsán kir. aljárásbiró. 393333CCCCCC33333333333333CCCCCC 33333333333333333333333333333359 III. ✓ Árverési hirdetményi kivonat. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Straub János végrehajtatónak Magyar János és neje végrehajtást szenvedők elleni 200 frt tőkekövetelés és járulékai iránti vég­rehajtási ügyében a szatmárnémeti kir. törvényszék (a nagykárolyi kir. járásbíró­ság) területén lévő, a szaniszlói 299. számú telekjegyzőkönyvi A. I. 2—18. szám alatti birtokra, 1828 frt és a szaniszlói 42. sz. tjkönyvi A. I. 1—2. alatti birtokra az ár­verést 288 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen- nebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi október hó 13-ik napján d. e. 10 órakor Szaniszló községházánál megtartandó nyil­vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 %-át vagyis 132 frt 80 krt és illetve 28 frt 80 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. törvény- czikk 42. §-ában jelzett árfolyammal szá­mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyrniniszteri ren­delet 8. § ában kijelölt óvadékképes ér­tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értel­mében a bánatpénznek a bíróságnál elő- leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Nagy-Károlyban, 1899. szept. hó 11-ik napján. A nagykárolyi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. «Jane só, kir. aljárásbiró. CC CCDC CCXCCC 3 CCCCCC 0 CCCOCC CCCCCC 4843—1899. tkvi szám. Árverési hirdetmény és feltételek. Schreck Antal mérki lakos végrehaj­tatónak Orosz Mihály ottani lakos végre­hajtást szenvedő elleni ügyében a vég­rehajtási árverés 7 frt költség és 7 frt árverés kérési újabb költségek erejéig ezennel elrendeltetik s ennek határidejéül 1899. évi okt. hó 20. napjának délelőtti 9 órája a szatmárnémeti kir. törvényszék terüle­tén fekvő Mérk községházához kitüzetik, az árverési feltételek pedig a következők­ben állapíttatnak meg: 1. Elárvereztetik szükség esetén a kikiáltási áron alul is a mérki 18. sz. tjkvi A. I. alatti birtokból ahhoz tartozó legelő és nád lóból Orosz Mihályt illető V4-ed rész 499 frt 50 kr. kikiáltási árban, 49 frt 95 kr. bánatpénz letétele mellett, a mérki 416. sz. tjkvi A. -f- 1. a. birtok a végrh. törvény 156. §-a értelmében egészben 22 frt kikiáltási árban 2 frt 20 kr. bánatpénz letétele mellett, a mérki 594. sz. tjkvi A. -f~ L a. birtok u. a. §. ér­telmében egészben 437 frt kikiáltási árban 43 frt 70 kr. bánatpénz letétele mellett. 2. Árverelni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban a bírósági ki­küldött kezéhez bánatpénzül előre letenni, avagy az annak előzetes letétbe helyezé­séről nyert elismervényt átszolgáltatni. 3. Vevő köteles vételárt az árverés jogerőre emelkedése után 30, 60, 90 napi időközökben három részletben az árverés napjától járó 5% kamattal együtt a nagy­károlyi kir. adóhivatal mint bírói letét­pénztárnál lefizetni; a bánatpénz az utolsó részletbe számittatik be. 4. Vevő tartozik az árveréstől kozdve a birtokkal járó minden közterhet viselni s a vétel tárgya után kiszabandó kincs­tári illetéket fizetni, az épületet tűzkár ellen biztosítani s arról a bárczát ide be­mutatni. 5. Amennyiben magasabb Ígéret 15 nap alatt nem tétetnék, jogosulva lesz vevő az árverés jogerejüvé váltéval innen nyerendő vételi bizonyítvány alapján a megvett ingatlant tényleges birtok- és használatába átvenni, de a tulajdonjog csak a vételár teljes lefizetése után fog részére hivatalból bekebeleztetni. 6. Ha az árverési vevő az Ígért vétel­árat és járulékait a kitűzött határidőben be nem fizetné, ellene bármelyik érdekelt fél kérelmére az 1881. LX. t.-cz. 186. §-a alapján újabb árverés fog elrendeltetni. Kelt Nagy-Károlyban, 1899. szept. 11-én. A kir. jbiróság mint tkvi hatóság. Jancsó, kir. aljárásbiró. ! és szabadbani tűzijáték, lampion, léghajó, confetti, szerpentin és az excelsior fáklyáinak fölerakata. Különféle fajú kávé, 1 klg. 1 frt 08 krtól feljebb. Hungária-káve 1 klg. 1 frt 20 kr., Kneip malátakávé l klg. 50 kr. Elsőrendű gőzmalmi lisztraktár, az eredeti .napiárakon. Franczia cognac Czuba Durozier-féle, 1 üveg 80 krtól feljebb. Bútor és kerevethez való anyagok, u. m.: lószőr, Afrik juttakócz, heveder, zsineg, roletta-zsinór és karikák. Kocsi-, hintó-, bútor- és szobapadlómáz és lack, valamint minden e szak­mába vágó kész olajos és porfesték, továbbá mindenféle sörte- és hajecsetek a legnagyobb választékban. A legjobb kivitelű pipaszár és valódi selmeczi pipa. Clavetyl-féle tyukszemirtószer, egy kis üveg 60 kr., nagy üveg 1 frt. Kvizda-féle Korneiburgi barompor, 1 doboz 30 kr. Úgyszintén a dúsan berendezett különféle áruezikkek nagy raktá­rát a legelőnyösebb árak és szigorú, pontos kiszolgálás betartása mel­lett ajánlja 14—? SZerekes ©<ä-ön. Nagy-Károlyban, a Nagypiacztéren. 333333333333333.33333333399353933333333333333359335333333333339933 Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudo­mására hozni, hogy budapesti női ruhakelme áruházam és selyem áruházam képviseletét Szatmár és vidékére MleHzler *Fátms arra ruháztam és kérem b. szükségleteit úgy az őszi és téli ruhakelmék, valamint selyem kelmékben általa beszereztetni. Kiváló tisztelettel Szénásy Gyula. Hivatkozva a fenti értesítésre, van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses tudomására hozni, hogy Szatmáron Kazinczy- utcza. Wallon Lajos ur házában egy, a mai kor minden igényei­nek megfelelő rt / ii i • / ■ ii 1 1 J nyitottam. — Midőn erről szívesen tudomást venni kérek, Ígérem, hogy igyekezetem mindig az leend, hogy szolid, előzékeny és pon­tos kiszolgálás által teljes megelégedését kiérdemeljem. Magamat nagybecsű pártfogásába ajánlva, vagyok kiváló tisztelettel i _3 Reszler János. T T T f T I T T f T T T ! f í ! I TT T T T T T T T T Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy cserégtá lyba-OzleteiDet Szatmáron, Kazinczy-utcza 10. sz. alatt a kir. kath. főgimnázium mellett Szűcs Márton ur házában levő bolthelyiségbe helyeztem át. Dus választékú raktáramban folyton kaphatók cserépkályhák, kandallók és takaréktiizhelyek kitűnő tűzálló anyagból készítve, úgyszintén üvegzománczczal kiszolgálás mellett. Megrendeléseket vidéken is teljesítek. Hivatkozva szakképzettségemre s a bel- és külföldön szerzett tapasztalataimra, valamint a be­szerzéseknél levő előnyös összeköttetéseimre, bátran állíthatom, hogy úgy a szolid és pontos munka, valamint a jutányos árak tekintetében minden kí­vánalomnak képes vagyok eleget tenni. Nagybecsű pártfogását kérve, maradtam teljes tisztelettel 2_3 Blatniczky István, kályha-mester. A kályhaminták Nagy-Károlyban Rácz János urnái (fényi-uteza, a csendőr- laktanyával szemben) megtekinthetők, a hol rendelmények is felvétetnek. Nyomatott Sarkadi N. Zsigmondnál Nagy-Károlyban. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom